Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Uniwersytet Rzeszowski pozostaje wierny idei uniwersytetu otwartego, silnego swą różnorodnością i korzystającego z kilkusetletniego dorobku uniwersytetów europejskich.

 

Wynikają z tego zarówno określone zadania, jak i codzienna działalności w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i kształcenia.  Najważniejszym celem strategii rozwoju jest wytyczenie kierunków rozwoju, zgodnych z misją Uczelni oraz zadaniami wynikającymi z odpowiednich uregulowano prawnych. Nie bez znaczenia są także oczekiwania społeczności akademickiej i całego otoczenia Uniwersytetu w zakresie badań naukowych, kształcenia i funkcji kulturotwórczych. Mamy nadzieję, że cała społeczności akademicka skutecznie włączy się w realizację zamierzonych celów, które uznajemy za najważniejsze dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na najbliższe lata.

W skład Uniwersytetu Rzeszowskiego wchodzą:

Kolegium Nauk Humanistycznych,

Kolegium Nauk Medycznych,

Kolegium Nauk Społecznych i

Kolegium Nauk Społecznych.

 

 

Misja Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski to kulturotwórczy, przedsiębiorczy i nowoczesny ośrodek akademicki kreujący rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtujący kapitał intelektualny dla potrzeb współczesnej gospodarki i kultury, na bazie wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego, wysokiej jakości badań, dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, w zgodzie z fundamentalnymi wartościami, zasadami i normami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersyteckiej.

Misja Uniwersytetu Rzeszowskiego rozumiana jako powód istnienia organizacji, wyróżniający ją od wszystkich innych, odnosi się do spełnianych ról i obszarów jego funkcjonowania, tj. obszaru naukowego, edukacyjnego, kulturotwórczego w przestrzeni życia społecznego i gospodarczego Podkarpacia, kraju, Europy.

Uniwersytet Rzeszowski należy do „rodziny uniwersytetów” i jest wierny jej uniwersalnym celom: dążenia do prawdy, chronienia wolności, otwartości na wiedzę i nowe idee oraz poszanowania godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw. Uniwersytet rozwija umiejętności współpracy niezależnie od różnic ideowych, politycznych i wyznaniowych. Tym samym kształtuje osobowości i obywatelskie postawy studentów przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych.

Uniwersytet gwarantuje wysoki poziom badań naukowych: podstawowych, stosowanych i wdrożeniowych, na rzecz osiągnięcia postępu wiedzy naukowej z korzyścią dla różnych dziedzin nauki, kultury i praktyki gospodarczej.

Rolą Uniwersytetu jest tworzenie optymalnych warunków studiowania oraz różnorodności i atrakcyjności nauczania. Uniwersytet przekazuje wiedzę na wysokim poziomie i zapewnia zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych poprzez organizację krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, prowadzenie zajęć przez praktyków, wprowadzanie unikalnych programów nauczania czy innowacyjnych metod nauczania. Uniwersytet Rzeszowski jest miejscem realizacji działalności naukowej i dydaktycznej z obszarów nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych i medycznych oraz nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej i obszaru sztuki.

Uniwersytet realizuje swoją misję z udziałem całej wspólnoty uniwersyteckiej, tj. pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów, pracowników inżynieryjno-technicznych i administracji, których aktywne i innowacyjne postawy pozwolą na wzmocnienie praktycznego charakteru istniejącej różnorodności oferty kształcenia oraz poszerzenie palety prowadzonych badań z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału Uniwersytetu z możliwością komercjalizacji wyników badań.

Uniwersytet Rzeszowski zdobywa i przekazuje wiedzę, jest twórcą kapitału intelektualnego i społecznego, jak również inspiratorem i kreatorem rozwoju regionalnego uwzględniającym idee partnerstwa międzysektorowego. Podejmuje decyzje o charakterze rynkowym w warunkach ograniczeń budżetowych, wykorzystując jednocześnie wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozbudowy infrastruktury i potencjału badawczego. Jako

jednostka budżetowa szczególną uwagę poświęca kwestiom finansowania bieżącej i rozwojowej działalności. W świetle nowych wytycznych, dodatkowe finansowanie uczelni w większym stopniu zależy od jakości kształcenia, skali i jakości badań naukowych oraz umiejętności pozyskiwania środków z otoczenia zewnętrznego, a dostępne fundusze są rozdzielane w drodze konkursów i kierowane do najdynamiczniej rozwijających się jednostek. Coraz więcej środków przeznaczanych

jest dla najbardziej kreatywnych pracowników naukowych, w tym w szczególności młodych naukowców, doktorantów i studentów. A zatem w sposób istotny od stopnia przedsiębiorczości Uniwersytetu i poszczególnych jednostek zależy jego pozycja na rynku usług edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Przyjęta przez Uniwersytet Rzeszowski misja jest powiązana z europejską i krajową wizją rozwoju szkolnictwa wyższego przedstawioną w dokumentach strategicznych, w tym Europejskich Ramach Kształcenia dla Uczenia się przez całe życie oraz Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Uwzględnia potrzebę wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, jak również priorytety dla szkolnictwa wyższego w perspektywie do 2020 roku, określone przez ministrów szkolnictwa państw sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej. Ponadto misja bierze pod uwagę oczekiwania rynku pracy, zasoby kadrowe i materialne Uniwersytetu oraz politykę regionalną przedstawioną w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej, Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Uniwersytet Rzeszowski podejmuje swoją misję wobec regionu, Polski i Europy oraz uczestniczy w efektywnym zagospodarowaniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Ze względu na swe położenie geograficzne Uczelnia odgrywa ważną rolę w procesie edukacji międzykulturowej i transgranicznej, pełniąc rolę swoistego pomostu pomiędzy Unią Europejską a Wschodem.

 

 

Wizja

Uniwersytet Rzeszowski jest kreatorem interdyscyplinarnej poznawczej i praktycznej myśli naukowej, przestrzegający wartości akademickich oraz uwzględniający potrzeby nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Uniwersytet Rzeszowski ma aspiracje bycia uczelnią o zasięgu i prestiżu nie tylko

regionalnym, ale także krajowym i europejskim. Podstawą funkcjonowania Uniwersytetu są, silne swą pozycją naukową, wydziały. Duże znaczenie ma nowoczesne zaplecze naukowe i dydaktyczne, zwłaszcza dla nauk ścisłych oraz biologiczno-rolniczych i medycznych. Te dziedziny nauki, wespół z tradycyjnie pojmowaną humanistyką i naukami społecznymi będą stanowić w przyszłości

podstawowy obszar działalności Uniwersytetu. Priorytetem na najbliższe lata jest utworzenie kierunku lekarskiego wraz z ośrodkami klinicznymi umożliwiającymi lekarzom studia specjalizacyjne.

Uniwersytet Rzeszowski będzie uczelnią sprawnie zarządzaną, koncentrującą się na

wykonywaniu zadań umożliwiających realizację aspiracji zarówno pracowników, jak również studentów, w tym rozwijanie własnych zainteresowań i kreowanie postaw pożądanych na rynku pracy, a jako depozytariusz kultury - realizującą szeroko rozumiany przekaz kulturowy z korzyścią dla zasobów intelektualnych Podkarpacia i kraju. Będzie on jednostką przyjazną zarówno pracownikom,

jak też studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.

Uniwersytet Rzeszowski stanowi wiodącą integralną część stolicy Podkarpacia i regionu podkarpackiego przyczyniając się do podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności w oparciu o najwyższej jakości zasoby ludzkie i materialne, w tym w szczególności nowoczesne, budowane na najwyższym światowym poziomie zaplecze naukowo-badawcze. Uniwersytet ma aspiracje być autorytetem w życiu społecznym naszego regionu.

Doświadczenie i tradycje Uniwersytetu Rzeszowskiego w połączeniu z innowacyjnymi przedsięwzięciami dadzą wizerunek silnej uczelni, która ze względu na interdyscyplinarny charakter połączony z przedsiębiorczością stanowić będzie poważną konkurencję dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych.

(Tekst powstał na podstawie rozmowy z prof. Sylwestrem Czopkiem i materiału z https://www.ur.edu.pl)

Uniwersytet Rzeszowski

REKRUTACJA

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na studia II stopnia na nowym kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA

https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/aktualnoscii/uniwersytet-rzeszowski-zaprasza-na-studia-ii-stopnia-na-nowym-kierunku-lingwistyka-stosowana,25082

Projekty MNiSW w ramach programu „Doskonała nauka”

https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/aktualnoscii/projekty-mnisw-w-ramach-programu-doskonala-nauka,24883

 

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος