Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

 

„Od kilku lat głównym celem Politechniki Gdańskiej jest budowa tzw. smart university, tzn. uczelni prężnie działającej, konsekwentnie realizującej przyjęte cele strategiczne i zdolnej do przezwyciężania różnych trudności. Jest to zgodne ze współczesnymi światowymi trendami rozwoju inteligentnych organizacji, które swoim pracownikom stwarzają sprzyjające warunki poszerzania wiedzy i możliwości jej wykorzystania w celu szybkiego wdrożenia owocnych zmian.” – mówi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.


„Te organizacje otwarte są na szeroką wewnętrzną i zewnętrzną współpracę, posiadają skuteczne systemy motywacyjne oraz efektywnie wykorzystują możliwości nowoczesnych technologii. Jest w nich miejsce na realizację własnych zamierzeń pracowników poprzez aktywne uczestnictwo w różnego typu przedsięwzięciach, które jednocześnie budują siłę tych organizacji, wzmacniając kształtowanie kultury innowacyjnej, czy właściwych postaw etycznych. Przyjęta przez Senat PG strategia rozwoju dobrze wkomponowuje się w te światowe trendy. Nie skupia się jedynie na podejmowaniu wyzwań technicznych, lecz przede wszystkim akcentuje rozwój człowieka, który dzięki swojej pasji i wyobraźni zdecyduje o dalszym rozwoju Politechniki, w tym techniki.”

 

Strategia rozwoju Politechniki Gdańskiej układa się w trzy warstwy zawierające siedem obszarów. W warstwie najwyższej znajdują się obszary kształcenia, badań i innowacji, które powiązane ze sobą tworzą trójkąt wiedzy. Warstwę najniższą stanowią: jakość, współpraca i postęp, które tworzą trójkąt motywacji, bowiem stymulują do działań projakościowych, zachęcają do zespołowego działania i pokazują progresję w odniesieniu do lat poprzednich oraz innych uczelni. Warstwa pośrednia – organizacja i zarządzanie – stwarza właściwe warunki oddziaływania trójkąta motywacji na rozwój trójkąta wiedzy.

Przykładem międzywydziałowej pracy zespołowej jest projekt SimLE i w jego ramach - budowa symulatora lotu. Przyszli absolwenci Politechniki Gdańskiej uczą się samodzielnego określenia problemu, a następnie poszukiwania dróg jego rozwiązania. Muszą wykonać projekt, doprowadzić do jego realizacji i ocenić osiągnięty wynik. SimLE to program, który ma połączyć studentów ze światem biznesu. Jego wyjątkowość polega na całkowitej samodzielności młodych ludzi skupionych wokół projektu. SimLE łączy studentów z niemal wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej, a nawet kilka osób z Uniwersytetu Gdańskiego czy Akademii Morskiej w Gdyni. W programie uczestniczy już ponad 80 studentów i organizowane są kolejne rekrutacje.

Innowacyjność i współpraca z biznesem

Politechnika Gdańska przyjęła model współpracy z biznesem znany od kilkunastu lat na zachodzie. Podstawą jest tworzenie zespołów, w których skład wchodzą zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i świata biznesu. W modelu tym naukowcy wnoszą swoje pomysły oraz rozwiązania i mają możliwość publikacji swoich wyników w prestiżowych czasopismach naukowych. Biznesmeni natomiast wprowadzają do zespołu swoje doświadczenie rynkowe oraz aspekt komercyjny. W Polsce jest to innowacyjny model naukowo-biznesowy. Dzięki takiej współpracy co roku uczelnia uzyskuje około 50 patentów. Politechnika duży nacisk kładzie także na komercjalizację wyników badań naukowych. W tym celu została założona specjalna spółka Excento, która najprościej mówiąc, zajmuje się zamienianiem pomysłów badaczy w pieniądze. Aktualnie uczelni posiada łącznie 5 spółek typu spin off. 

Politechnika jest także formalnym partnerem 7 klastrów o charakterze biznesowym. Trzy z nich uzyskały miano kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego. Statusem Krajowego Klastra Kluczowego może poszczycić się Interizon Pomorski Klaster ICT, zainicjowany i administrowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jak mówi dziekan wydziału, prof. Krzysztof Goczyła: “Klaster jest platformą współpracy ponad 130 podmiotów - czołowych firm z sektora ICT, jednostek naukowych i instytucji samorządowych Pomorza. W efekcie wysiłków podejmowanych przez WETI jako administratora Klastra, w roku 2015 Klaster znalazł się w ścisłym gronie siedmiu laureatów konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. INTERIZON jako jedyny klaster z Pomorza uzyskał ten prestiżowy status, który oznacza, że jest to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Klaster INTERIZON stanowi efektywną platformę współpracy przodujących firm Pomorza z Wydziałem ETI i całą Politechniką Gdańską zarówno w kwestii wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, jak i w sferze dydaktyki.”

Kreatywni w nauce pracują na Politechnice Gdańskiej

W zestawieniu "15 kreatywnych w nauce" przygotowanym przez redakcję miesięcznika BRIEF umieszczono dwa zespoły naukowe z Politechniki, doceniając udaną komercjalizację opracowanych przez nie technologii. Autorzy zestawienia zaznaczają, że nie oceniali w nim w pierwszej kolejności wartości naukowej projektów, lecz ich potencjał biznesowy. W docenionej przez miesięcznik elitarnej grupie znalazł się prof. Andrzej Czyżewski z zespołem z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, czyli twórcy metody CyberOka, skomercjalizowanej pod nazwą C-Eye przez spółkę AssisTech, utworzoną przez byłych i obecnych pracowników uczelni. Na liście umieszczono również zespół naukowy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, który opracował technologię zwiększania nośności oraz zmniejszania osiadania wielkośrednicowych pali wierconych. Autorami tej metody są profesorowie (w kolejności alfabetycznej): Adam Bolt, Kazimierz Gwizdała, Andrzej Tejchman oraz Zdzisław Przewłócki. Wyróżnioną technologię wykorzystano dotąd w budowie podpór estakady Kwiatkowskiego w Gdyni oraz mostu wantowego im. Jana Pawła II w Gdańsku. Licencję na wynalazek, z możliwością udzielania sublicencji posiada firma Geo-Ekspert.

Dla Politechniki Gdańskiej niezwykle ważna jest współpraca z biznesem realizowana m.in. poprzez utworzone już i powstające na uczelni centra jak Centrum Nanotechnologii, gdzie prowadzone są badania na poziomie atomu, Centrum Energetyki Odnawialnej LINTE, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Technologii Informacyjnych TASK. Niezwykle ciekawym projektem jest planowane Centrum Ekoinnowacji , które będzie pierwszym tego typu centrum realizującym ideę miast ekologicznych czy także pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości NIWA (Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji) lub Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP).

Na czym polega innowacyjność CD NIWA?

Celem Centrum Doskonałości NIWA jest m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych wymagających dużych mocy obliczeniowych. Ideą projektu, jest przenikanie się w jednym miejscu środowisk: naukowców, ekspertów, biznesu i indywidualnych użytkowników pasjonatów, w tym również studentów. W Centrum działają zespoły projektowe, które zajmują się wytwarzaniem aplikacji i usług informatycznych niezbędnych dla nauki, gospodarki czy administracji. Najlepsze rozwiązania będą komercjalizowane w formie spółek spin-off. Pracę w interdyscyplinarnych, nawet rozproszonych geograficznie zespołach ułatwia wspólna specjalistyczna infrastruktura IT, którą dostarcza Tryton - nowy superkomputer Politechniki Gdańskiej, który jako pierwszy w Polsce osiągnął moc obliczeniową 1,2 PetaFLOPS, czyli biliard operacji matematycznych na sekundę. Dzięki superkomputerowi możliwa stała się realizacja symulowanych eksperymentów, które w przeciwieństwie do badań wykonywanych w czasie rzeczywistym nie wymagają dużych nakładów finansowych i nie są tak czasochłonne. Filozofią Centrum jest budowanie społeczności wirtualnej ukierunkowanej na konkretne projekty badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych w Polsce za priorytetowe, takich jak: energetyka, ochrona środowiska czy medycyna.

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej – unikatowe w skali światowej

Symulacje dla służb publicznych, wirtualna turystyka, wizualizacje naukowe pozwalające np. na manipulację złożonymi cząsteczkami chemicznymi, a nawet terapia w leczeniu fobii... Mnogość potencjalnych zastosowań Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej pokaże przyszłość.

Elementem, który wyróżnia naszą jaskinię spośród wszystkich tego typu instalacji na świecie jest sferyczny symulator chodu, który można umieszczać wewnątrz. Ma on postać przezroczystej kuli, która na wzór kołowrotka dla chomika obraca się podczas chodzenia. Urządzenie pozwala na nieograniczone przemieszczanie się w świecie wirtualnym za pomocą chodu – mówi dr inż. Jacek Lebiedź, jeden z pomysłodawców LZWP.

Przykładowym projektem realizowanym w LZWP jest wizualizacja nowych koncepcji zabudowy Targu Węglowego w Gdańsku. W ramach projektu odtworzono zabudową fragmentu Gdańskiej Starówki oraz stworzono trzy wizje zabudowy pierzei zachodniej Targu Węglowego na podstawie prac konkursowych studentów Wydziału Architektury PG. Aktualnie wizualizacja pozwala na swobodne przemieszczanie się po placu, jego oglądanie z predefiniowanych punktów widokowych zarówno w oświetleniu dziennym, jak i nocnym.

Jakość kształcenia priorytetem uczelni - z myślą o studentach

Jakość jako dążenie do doskonałości obejmuje wszystkie sfery działalności uczelni. Najbardziej rozbudowany jest obszar jakości kształcenia, dlatego też w minionych latach poświęcono mu najwięcej uwagi. Dzięki temu Politechnika Gdańska należy do wiodących polskich uczelni technicznych. Tylko w 2015 roku Politechnika otrzymała kolejne certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia, w tym m.in. trzy certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunków: informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, biotechnologia na Wydziale Chemicznym oraz elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Kierunki uzyskały również certyfikaty European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Z kolei Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej otrzymał także w 2015 roku instytucjonalny certyfikat wydany przez Association of MBAs (AMBA). Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA.

W październiku 2015 r. Politechnika Gdańska została przyjęta do grona członków CESAER – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne w Europie (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research). Aby otrzymać ten uznany certyfikat uczelni musiała spełnić restrykcyjne wymogi rekrutacyjne. Przedstawiciele CESAER bardzo dokładnie prześledzili wszelkie aspekty związane z „życiem” naszej uczelni. Interesowała ich wizja i strategia Politechniki Gdańskiej jako SMART University, w tym priorytety instytucjonalne. Pytano o zarządzanie uczelnią w odniesieniu do badań i edukacji, a także o finanse uczelni w tym o aspekt finansowania z przemysłu. W kontekście struktury organizacyjnej uczelni przedstawiciele CESAER analizowali role i zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek na Politechnice – wylicza prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji. – Pod uwagę brano także współpracę naszej uczelni z otoczeniem: gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami.  W tym względzie interesujący dla przedstawicieli CESAER był stopień innowacyjności naszej uczelni oraz proces transferu technologii na naszej uczelni – dodaje prof. Mąkinia. Ocena CESAER obejmowała również ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczbę publikacji, a także organizację programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Dopiero po wnikliwej ocenie podjęto decyzję (na drodze głosowania) o przyjęciu Politechniki Gdańskiej do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.


W ostatnich latach Politechnika Gdańska przyjęła także założenia dotyczące modernizacji kampusu, która nie sprowadza się tylko do nowych inwestycji czy remontów. Razem z tymi konkretnymi działaniami dokonuje się realizacja tzw. zadań miękkich, zorientowanych na ulepszanie rozwiązań w sferze organizacji, kształcenia czy modernizacji badań. Przykładem są ostatnie inwestycje w ramach projektu „Inżynier przyszłości”. Na jego realizację, przy współudziale środków europejskich uczelnia otrzymała ponad 67 mln zł. Celem projektu jest nowy model kształcenia. „Inżynier przyszłości” w centrum stawia studenta i kształtowanie jego umiejętności inżynierskich: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia. Właśnie przy tym przedsięwzięciu, które dotyczy czterech jednostek: Wydziałów Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechanicznego, Architektury oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, uczelnia podjęła się dokonania zmian programowych w kształceniu inżynierów przyszłości. Innymi słowy stopniowo, lecz konsekwentnie zmieniany jest program studiów i tą nową wizją kieruje się Politechnika Gdańska przy modernizacji budynków i znajdujących się tam laboratoriów. Podobne podejście władze uczelni zastosowały przy zmianach zagospodarowania przestrzeni uczelni, które połączono z ideą budowy zielonego i inteligentnego kampusu. Na Politechnice Gdańskiej integruje się rozwiązania ekologiczne oraz inteligentne, do których zalicza się m.in. koncepcja centrum Eko-innowacji zorientowana na innowacyjne rozwiązania czy iluminacja Gmachu Głównego, podkreślająca jego walory artystyczne i architektoniczne.

Relacje z absolwentami

Dla Politechniki Gdańskiej niezwykle ważne jest także ugruntowanie związków z jej absolwentami. Niebawem powstanie „Kapsuła czasu” oryginalne urządzenie i jednocześnie interaktywny obiekt sztuki. Gromadzić będzie informacje o politechnicznych absolwentach. Jak mówi rektor PG, prof. Henryk Krwaczyk: „Projekt jest gotowy. Kapsuła czasu dobrze nawiązuje do przyjętej w bieżącym roku dewizy Politechniki Gdańskiej ”Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”.  W ciągu tych 111. lat istnienia naszej Uczelni wyedukowaliśmy ponad 111. tysięcy absolwentów.  Ci, którzy wesprą Politechnikę finansowo, odnajdą swój wizerunek na jednym z  pierścieni kapsuły. W ten sposób będziemy kreować rodzinę naszych absolwentów – sympatyków uczelni – o których pamięć, będzie na zawsze przechowana w tym artystycznie zaprojektowanym urządzeniu.”

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że absolwenci Politechniki osiągają czwarte co do wysokości zarobki wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce, a jak mówi przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG, Ryszard Trykosko, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i jednocześnie prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych, który nadzorował jedyne w swoim rodzaju budowy, takie, jak: stadion PGE Arena, Europejskie Centrum Solidarności czy tunelu pod Martwą Wisłą (w toku): „Jeśli wejdzie się w życie zawodowe po ukończeniu PG – z odrobiną szczęścia i dużą dozą zaangażowania w pracę, z takimi solidnymi podstawami można osiągnąć sukces.”

W gronie wychowanków PG znajdują się prezesi dużych firm, osoby sprawujące wysokie funkcje publiczne, przedsiębiorcy, twórcy znanych marek, renomowani architekci. W rankingu szkół wyższych „Wprost” na rok 2015 Politechnika Gdańska zajęła siódme miejsce wśród 50 uczelni, których absolwenci są najczęściej poszukiwani przez pracodawców. Biorąc pod uwagę tylko politechniki – uczelnia jest na piątej lokacie, a na Pomorzu jest bezkonkurencyjna.

Z pasją i wyobraźnią


Studenci Politechniki Gdańskiej zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez szereg instytucji krajowych i międzynarodowych. Oto niektóre przykłady z roku 2015:

 • Dwa tytuły mistrzów świata – w swoich kategoriach problemowych – podczas finałów Odysei Umysłów 2015 w Stanach Zjednoczonych zdobyły drużyny, w których składzie byli studenci Politechniki Gdańskiej.
 • Pierwsze miejsce na mistrzostwach świata „RoboGames 2015” w San Mateo w Kalifornii
 • Pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach rowerów wodnych w Berlinie – International Waterbike Regatta 2015 – zdobyli młodzi konstruktorzy, studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
 • Tytuł „Dyplom Roku 2015” - absolwent PG - autor najlepszego Polsce dyplomu architektonicznego. Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024