Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 „Zapewniamy naszym studentom komfort studiowaniai wysoką jakość kształcenia”.

 

 

https://lingwistyka.edu.pl/rekrutacja/

Jacek Nowakowski: Czuję się dumny z naszej Uczelni, gdyż od początku do dnia dzisiejszego kształcimy na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie. Dla nas jakość jest ogromnie istotna.Czuję się dumny, bo nie ulegliśmy presji ani pokusie, aby kształcić więcej, kosztem obniżenia jakości kształcenia. Na naszej uczelni obowiązują standardy skutkujące wysokim poziomie kształcenia. Konsekwentnie od lat udaje się nam budować markę uczelni, która kształci ambitnie i bez niepotrzebnych kompromisów.

Jacek Nowakowski, założyciel Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach czasopisma Nauka i Biznes

Mariusz Blimel: 25 lat istnienia prywatnej uczelni w Polsce to obiektywnie patrząc osiągniecie, które z całą pewnością napawa dumą jej założyciela. Z czego szczególnie czuje się pan dumny?

Jacek Nowakowski: Czuję się dumny z naszej Uczelni, gdyż od początku do dnia dzisiejszego kształcimy na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie. Dla nas jakość jest ogromnie istotna. Czuję się dumny, bo nie ulegliśmy presji ani pokusie, aby kształcić więcej, kosztem obniżenia jakości kształcenia. Na naszej uczelni obowiązują standardy skutkujące wysokim poziomie kształcenia. Konsekwentnie od lat udaje się nam budować markę uczelni, która kształci ambitnie i bez niepotrzebnych kompromisów.

M.B.: Jakby miał pan powiedzieć po krótce, to Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, jaka to pana zdaniem jest uczelnia?

J.N.: Tak naprawdę to my jesteśmy jedyną prywatną uczelnią lingwistyczną w Warszawie jak i jedną z niewielu tego rodzaju uczelni w Polsce. I tak, w ramach proponowanego kierunku studiów,  filologia, kształcimy cenionych na rynku pracy tłumaczy i nauczycieli języków obcych.

Oferujemy i gwarantujemy naszym studentom ambitny, praktyczny i adekwatny do rynku program studiów. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewniają realizację zakładanych efektów kształcenia dla profilu praktycznego. Uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się na rynku kształcenia i rynku pracy, dlatego też opracowane przez nas ścieżki kształcenia uwzględniają zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz najnowsze zdobycze nauk lingwistycznych.

M.B.: Czyli można też dodać, że ta Lingwistyczna Szkoła Wyższa jest kameralną, przyjazną Uczelnią, otwierającą absolwentom świat pracy?

J.N.: Kształcimy w myśl zasady, że każdy absolwent spełni się zawodowo. Uważam, że właśnie wysoki poziom kształcenia, stosowne do tego wymagania wobec studenta, przygotowują go do radzenia sobie na rynku pracy, co w rzeczywistości ma miejsce, że nasi absolwenci, dobrze przygotowaniu do startu zawodowego, otrzymują pracę zgodnie z własnymi ambicjami. Dzieje się tak, również za sprawą, że dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia oferujemy i gwarantujemy, naszym studentom zdobycie rzetelnego i nowoczesnego wykształcenia lingwistycznego.

Podsumowując ten wątek można stwierdzić, że studia oferowane w Lingwistycznej Szkole Wyższej to słuszny i dobry wybór, potwierdzony jakością kształcenia a następnie zdobytym przez absolwenta zatrudnienim na rynku pracy.

M.B.: Jaka jest misja Uczelni?

J.N.: Misją LSW jest przygotowanie absolwentów anglistyki, germanistyki i rusycystki studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia do osiągania sukcesów w społeczeństwie oraz na polach określonych poprzez efekty kształcenia opracowane dla kierunku oraz poszczególnych specjalizacji. Wybór praktycznego profilu kształcenia umożliwia kształcenie specjalistów dobrze przygotowanych merytorycznie do wykonywania zawodu. Kształtujemy też takie kompetencje społeczne jak umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji kierowanie poziomem własnego rozwoju, zamiłowanie do kreatywnych, innowacyjnych rozwiązań na polu zawodowym. Nasi absolwenci otrzymują również ważną umiejętność utrzymania się na rynku pracy zawodowej przez całe życie zawodowe, gdyż staramy się również uświadomić zamiłowanie do kształcenia się przez całe życie.

M.B.: Przejdźmy do oferty kształcenia. Czym się ona charakteryzuje?

J.N.:  W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Naszą kadrę tworzą wybitni i doświadczeni pedagodzy legitymujący się zarówno bogatym dorobkiem naukowym, jak i znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Należą do niej zarówno wieloletni nauczyciele akademiccy, jak i młodzi praktycy potrafiący nie tylko kształcić, ale i co niezmiernie ważne, dzielić się ze studentami swoją wiedzę i umiejętnościami z wielkim zaangażowaniem.

Istotny jest fakt, iż jako kadra uczelni jesteśmy świadomi wagi naszego przedsięwzięcia i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby studenci zostali przygotowani do zmieniających się wyzwań dzisiejszego rynku pracy. To też z tego powodu podjęliśmy decyzję o wyborze praktycznego profilu kształcenia, co pociąga za sobą organizację zajęć w niewielkich grupach oraz ich warsztatowy charakter. Dzięki temu zapewniamy naszym studentom komfort kształcenia i jego wysoką jakość.

M.B.: Na jakich specjalnościach można studiować w Lingwistycznej Szkole Wyższej?

J.N.: Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. I tak, Studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone są na specjalnościach: anglistyka, germanistyka, rusycystyka, w ramach których oferujemy cztery specjalizacje: nauczycielską, tłumaczeniową, specjalizację łączoną: nauczycielsko-tłumaczeniową oraz komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji.Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej i łączonej uzyskują uprawnienia do nauczania w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z 2012 roku w sprawie standardów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela). Specjalizacja tłumaczeniowa umożliwia zdobycie podstawowych umiejętności translatorskich, rozwijaną następnie na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Po studiach I stopnia nasi absolwenci legitymują się znajomością języka obcego na poziomie C1 (ESOKJ) oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Dysponują również podstawową wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu językoznawstwa (zwłaszcza lingwistyki stosowanej), literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone są na specjalności: anglistyka w ramach specjalizacji nauczycielskiej i tłumaczeniowej. Absolwenci i specjalizacji nauczycielskiej (z godnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem) uzyskują uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach, liceach wszystkich typów i w uczelniach wyższych). Po studiach II stopnia legitymują się znajomością języka na poziomie C2 (ESOKJ) oraz pogłębioną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie językoznawstwa (zwłaszcza lingwistyki stosowanej), literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Natomiast studia podyplomowe prowadzone są w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych dla tłumaczy. Są to: Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych, Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych, Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich oraz Podyplomowe Studium Tłumaczy dla Personelu Medycznego. Polecamy również dwusemestralne i trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli języków obcych www.lepszastronawiedzy.pl

M.B.: Jaką liczbą absolwentów uczelnia może się poszczycić?

J.N.:  Naszą uczelnię ukończyło ponad 1500 absolwentów studiów I stopnia. Na liście studiów podyplomowych znalazło się aż 740 studentów. To jest dużo biorąc pod uwagę kameralność uczelni i zarazem obowiązujące w niej wysokie standardy kształcenia.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych osiągnięć.

https://lingwistyka.edu.pl/rekrutacja/

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024