Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

fot. zasoby Politechniki Lubelskiej  

„Faktem jest, że przedsiębiorcy nam ufają 

i łączą rozwój swojej firmy z wynalazkami, 

nowymi technologiami czy innowacyjnymi pomysłami 

autorstwa naszej kadry naukowej”. 

prof. Zbigniew Pater

Profesor dr hab. inż. Zbigniew Pater w rozmowie z Mariuszem Blimelem dla czasopisma Nauka Innowacje Biznes

Mariusz Blimel: Jakie najważniejsze cele stawia Pan sobie jako Rektor Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024?

Profesor Zbigniew Pater: Moim najważniejszym celem jest usprawnienie organizacji i zarządzania finansami Politechniki Lubelskiej. Mam tu na myśli stworzenie i wprowadzenie w Uczelni systemu motywacyjnego stymulującego trwały rozwój nauki, badań i dydaktyki o coraz wyższej jakości.

M.B.: Jak to zmieni Uczelnię?

Z.P.: Przede wszystkim zintegruje kadrę Politechniki, wydziały, katedry i zakłady. Pojawi się więcej pomysłów i projektów twórczych, innowacyjnych i interdyscyplinarnych. Zogniskuje pracę i wysiłki kadry naukowo-dydaktycznej na staraniach o podniesienie jakości w parze z wynikami finansowymi, co w efekcie da Politechnice komfort finansowy. 

Warto wspomnieć, że Politechnika Lubelska dysponuje dziś nowoczesną, na poziomie europejskim infrastrukturą, na którą składają się doskonale wyposażone laboratoria badawcze. Chcę wykorzystać to zaplecze naukowo-badawczo-dydaktyczne w sposób optymalny, aby skorzystali zarówno pracownicy i studenci Uczelni, jak i nasi partnerzy biznesowi. 

M.B.: Jakie są atuty Politechniki Lubelskiej? 

Z.P.: Politechnika to średniej wielkości uczelnia, co niewątpliwie jest jej atutem, jeżeli chodzi o sprawne zarządzanie. Pod wieloma względami jesteśmy jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Prowadzimy liczne interdyscyplinarne badania naukowe na najwyższym poziomie, o czym świadczy ilość i jakość przyznawanych i realizowanych projektów czy grantów. Nasi naukowcy publikują w prestiżowych pismach naukowych krajowych i zagranicznych. 

Politechnika Lubelska należy do jednych z najlepszych uczelni technicznych w Polsce w zakresie osiągnięć dotyczących innowacyjności, wynalazków, patentów i nowych technologii. Jak to się robi, Panie Rektorze, jak osiąga się taki sukces?

Myślę, że źródłem tego sukcesu jest systematyczna praca naukowo-badawcza i otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ciągły rozwój kapitału ludzkiego, intelektualnego, czyli naszej kadry naukowej to jeden z moich rektorskich priorytetów. Nasz potencjał naukowo-badawczy jest coraz efektywniej wykorzystywany i osiągamy świetne wyniki w zakresie współpracy z przemysłem.

Zaznaczę, iż nasza Uczelnia dysponuje najwyższej klasy sprzętem badawczym, co w znacznym stopniu jesteśmy w stanie wykorzystywać w obszarze naszej działalności badawczej, prowadzonych innowacyjnych projektów z udziałem przemysłu. Patenty, wynalazki, odkrycia, a także nowe, innowacyjne technologie umożliwiają coraz ściślejszą i szerszą współpracę z naszym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tego rodzaju współpraca i osiągnięcia stanowią dodatkowy impuls do rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. 

Dzięki naszym wynikom, naszemu dorobkowi wielokrotnie uzyskiwaliśmy laur lidera innowacyjności. Biorąc pod uwagę liczbę patentów na 1 pracownika, nasza Uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Tym samym nasza pozycja w kategorii innowacyjności w kraju plasuje się wśród najlepszych.

Politechnika Lubelska postrzegana jest przez przedsiębiorców jako rzetelny partner. Przywiązujemy szczególną uwagę do nawiązywania i wzmacniania relacji na linii nauka-biznes oraz tworzenia dobrego nawyku współpracy uczonych Politechniki z przedsiębiorcami.

Działalność i osiągnięcia Politechniki Lubelskiej stanowią impuls do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Jak zachęcać młodych uczonych czy ambitnych studentów, by tworzyli, zakładali nowe firmy, próbowali łączyć naukę z przemysłem, próbowali przedsiębiorczości na bazie tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i kapitału intelektualnego?

Uważam, że motorem wzrostu innowacyjności są przede wszystkim uczelnie. Dlatego na Politechnice Lubelskiej rozwijamy zarówno zarządzanie kapitałem ludzkim, jak i własnością intelektualną, aby zachęcać młodych uczonych i ambitnych studentów do tworzenia innowacyjnych projektów łączących naukę z przemysłem. Dewiza: „Nigdy nie rezygnuj z marzeń!” inspiruje i mówi, iż warto podjąć trud, aby cieszyć się w przyszłości z własnych osiągnięć, być dumnym z tego, co się robi i być może osiągnąć sukces jako przedsiębiorca.

Przykładem dla młodych naukowców Politechniki są liczne wynalazki, wielokrotnie nagradzane w krajowych i międzynarodowych konkursach. 

Nie do przecenienia jest fakt, iż dzięki twórczej pracy naszej kadry naukowej coraz więcej rozwiązań znajduje zastosowanie w gospodarce. Pokazujemy, że potrafimy tworzyć relacje oparte na rzetelnej i twórczej współpracy ludzi nauki z przedstawicielami świata przemysłu i biznesu. Faktem jest, że przedsiębiorcy nam ufają i łączą rozwój swojej firmy z wynalazkami, nowymi technologiami czy innowacyjnymi pomysłami autorstwa naszej kadry. 

W jakim miejscu jest dziś Politechnika Lubelska, jeśli chodzi o stopień umiędzynarodowienia?

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Politechniką. Mamy plan stałego wzrostu poziomu umiędzynarodowienia, dzięki takim działaniom, jak: zwiększanie liczby profesorów wizytujących, przyciągnięcie zdolnych studentów z zagranicy, a także uczestnictwo naszych pracowników w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Zamierzamy także część zajęć dla studentów realizować w laboratoriach zagranicznych. 

Kogo wybitne osiągnięcia naukowe na Politechnice Lubelskiej przychodzą Panu na myśl, gdy pada hasło współpracy z przemysłem?

Profesora Mirosława Wendekera.

Dziękuję za rozmowę.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024, jest wybitnym naukowcem specjalizującym się w zakresie modelowania numerycznego, prototypowania wirtualnego i optymalizacji procesów kształtowania plastycznego oraz projektowania innowacyjnych maszyn wykorzystywanych w obróbce plastycznej metali. 

Zainteresowania naukowo-badawcze Pana rektora obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w analizie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. 

Profesor Zbigniew Pater  w 1990 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej i jest z nią związany nieprzerwanie do dziś. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora. 

W latach 2004-2020 był kierownikiem Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej. Był dziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 2012-2020 i za Jego kadencji Wydział Mechaniczny osiągnął najwyższą ocenę parametryczną dla jednostek naukowych. Wydział może również poszczycić się wyjątkowo dużą liczbą patentów. W skali Politechniki Lubelskiej 2/3 wszystkich patentów należy do Wydziału Mechanicznego. W latach 2012-2020 był członkiem Komitetu Metalurgii PAN, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Profesor Zbigniew Pater był kierownikiem w 11 projektach badawczych, w sumie zaś brał udział w 18 projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN, NCBiR.

Posiada doświadczenie pracy w przemyśle. Był głównym konstruktorem w firmie SIPMA S.A. w Lublinie, wiodącego producenta maszyn rolniczych w Polsce. 

Jest również autorem teorii i technologii walcowania poprzeczno-klinowego, wprowadzającego szereg wdrożeń w takich przedsiębiorstwach, jak: Daewoo w Lublinie, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim, GONAR w Katowicach oraz SIGMA SA. 

Ponadto wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opracowania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego procesu walcowania klinowo-rolkowego).

Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Patera obejmuje: 16 monografii naukowych, 9 skryptów dydaktycznych, 358 artykułów w czasopismach naukowych. Pan Rektor jest autorem bądź współautorem 137 patentów i wzorów użytkowych (w tym 6 patentów europejskich), ma na koncie 16 wdrożonych patentów, m.in. opracowanie innowacyjnej technologii walcowania poprzeczno-klinowego kul o średnicy 40 mm.

fot. zasoby Politechniki Lubelskiej

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024