Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Główne kierunki badań prowadzonych na wydziale to: rozproszone i mobilne systemy komputerowe; systemy wysokowydajne; systemy agentowe; lingwistyka komputerowa; przetwarzanie w chmurach obliczeniowych; Internet Przyszłości; mikro- i nanoelektronika; przetwarzanie sygnałów; optoelektronika cienkowarstwowa i fotowoltaika; technika mikrofalowa; mikrosystemy detekcyjne; magnetyczne układy wielowarstwowe; architektura i projektowanie sieci telekomunikacyjnych; bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych; systemy inteligentnego monitoringu.

Mariusz Blimel: Jak powstał wydział i jak dziś się prezentuje? 

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz,dziekan Wydziału IEiT AGH  w latach 2012-2016Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest jednym z 16 wydziałów AGH. Powstał w wyniku przekształcenia największego na AGH Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w dwie odrębne jednostki, grupując kadrę naukowo-dydaktyczną trzech dotychczasowych katedr: Informatyki, Elektroniki oraz Telekomunikacji. Na ogólną liczbę 180 nauczycieli akademickich, aktualnie 45 to samodzielni pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora (w momencie powstania wydział posiadał 33 pracowników samodzielnych).

Obecnie mamy 2300 studentów, w tym 34 obcokrajowców, na kierunkach: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics & Telecommunications (w jęz. angielskim), Teleinformatyka oraz Elektronika, w dwustopniowym systemie kształcenia (7 semestrów stopień inżynierski, 3 semestry stopień magisterski). Na trwających 8 semestrów studiach doktoranckich kształcimy 80 doktorantów.

M.B.: Jak przebiega rekrutacja na wydziale?

T.P.: Nie napotykamy na trudności w procesie naboru kandydatów na studia, pomimo wysokich progów punktowych. Przykładowo w ostatniej rekrutacji letniej w roku 2015 próg punktowy na kierunek Informatyka wynosił 918 (na 1000 możliwych do uzyskania na podstawie świadectwa maturalnego) a na kierunek Teleinformatyka 900 punktów.

M.B.: W jakich obszarach realizowana jest działalność naukowa?

T.P.: Prowadzimy działalność naukową i dydaktyczną w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, mikro- i nanoelektroniki, w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

M.B.: Jakie atuty, osiągnięcia, wyróżnienia posiada wydział? 

T.P.: Możemy się poszczycić silną pozycją kadry naukowo-dydaktycznej. Świadczą o tym wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które stają się podstawą publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, patentów i wynalazków, a także sukcesy studentów w międzynarodowych konkursach oraz zawodach inżynierskich i programistycznych. Wielu pracowników pełni prestiżowe funkcje w Komisji Europejskiej, organizacjach i komitetach naukowych uznanych międzynarodowych konferencji. Na zewnątrz wydział jest postrzegany jako jednostka o wysokim poziomie w obszarach kształcenia i badań naukowych. Podsumowaniem takiej opinii jest fakt, iż w cenionym Rankingu Szkół Wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, w roku 2015 już trzeci raz z rzędu Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji został sklasyfikowany w kategorii kierunków:

 • wśród kierunków IT - AGH 1 miejsce w Polsce
 • wśród kierunków Elektronika i Telekomunikacja - AGH 2 miejsce w Polsce.

Główne kierunki badań prowadzonych na wydziale to: rozproszone i mobilne systemy komputerowe; systemy wysokowydajne; systemy agentowe; lingwistyka komputerowa; przetwarzanie w chmurach obliczeniowych; Internet Przyszłości; mikro- i nanoelektronika; przetwarzanie sygnałów; optoelektronika cienkowarstwowa i fotowoltaika; technika mikrofalowa; mikrosystemy detekcyjne; magnetyczne układy wielowarstwowe; architektura i projektowanie sieci telekomunikacyjnych; bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych; systemy inteligentnego monitoringu.

M.B.: Jaka jest strategia rozwojowa wydziału?

T.P.: Strategia rozwoju wydziału obejmuje priorytetowe kierunki w obszarach: technologie społeczeństwa informacyjnego, szybkich sieci optycznych, globalnej komunikacji bezprzewodowej, Internetu Rzeczy oraz zrównoważonego rozwoju, w tym systemy wbudowane w elektronice, elektronikę przemysłową, odnawialne źródła energii, sensorykę i nanotechnologię.

Na wydziale realizowanych jest w ciągu roku ok. 100 projektów o charakterze zarówno czysto badawczym, jak i aplikacyjnym, w tym projekty patentowe. Projekty finansowane są w większości przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ale także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Europejską (Programy Ramowe FP, Horizon 2020) lub w ramach współpracy międzynarodowej.

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Wybrane laboratoria Wydziału

 1. Laboratoria Nanoelektroniki Spinowej

Zespół Magnetycznych Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej, Katedra Elektroniki 

W Laboratorium Nanoelektroniki Spinowej badane są eksperymentalnie i teoretycznie nanourządzenia elektroniki spinowej, które znajdują zastosowanie w nowych technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych, ze względu na możliwość ich miniaturyzacji (rozmiar komórki spinowej pamięci RAM 20 nm), dużą gęstość upakowania informacji (>10 Tbit/cal2) i małe zużycie energii. Z punktu widzenia rozwoju badań nad pamięciami STT-RAM (Spin Transfer Torque - RAM), które nie wymagają „odświeżania” (nonvolatile), prace te są niezwykle ważne dla „Zielonej Informatyki” (Green IT), kierunku którego celem jest oszczędność energii zużywanej przez komputery osobiste i serwery. Magnetyczne układy wielowarstwowe naniesione na podłoża krzemowe są charakteryzowane strukturalnie za pomocą nisko- i wysokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej oraz metodami skaningowej mikroskopii tunelowej w akredytowanym Laboratorium Badań Strukturalnych (certyfikat PCA nr. AB 1445). Po zbadaniu własności krystalograficznych, atomowej szorstkości powierzchni oraz topologicznego uprządkowania atomowego interfejsów międzywarstwowych, w próbkach cienkowarstwowych badane są własności magnetyczne i elektryczne w Laboratorium Charakteryzacji Elektrycznej i Magnetycznej Nanostruktur Spintronicznych.

Komórka STT RAM

Stanowisko AFM-MFM

2.             Unikalny system światłowodowego transferu czasu i częstotliwości

Zespół  Laboratorium Transmisji światłowodowej, Optoelektroniki i Fotoniki Katedry Elektroniki

W ramach realizacji prac badawczo-naukowych w dziedzinie transferu sygnałów atomowych wzorców czasu i częstotliwości Zespół opracował i wdrożył do eksploatacji unikalne łącze światłowodowe służące do transmisji referencyjnych sygnałów czasu i częstotliwości, wytwarzanych w laboratoriach utrzymujących zegary atomowe o największej precyzji. Opracowany system połączył, wykorzystując 420 km światłowodu, najważniejsze w Polsce laboratoria czasu i częstotliwości, zlokalizowane w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie i w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych w Borowcu pod Poznaniem. W łączu tym po raz pierwszy na świecie zastosowano oryginalną, opracowaną przez Zespół technikę aktywnej stabilizacji czasu transferu sygnałów czasu i częstotliwości, dzięki czemu uzyskano nieosiągalną wcześniej dokładność przesyłania skali czasu. Obydwa połączone ośrodki otrzymały jedyne w swoim rodzaju narzędzie do porównania i synchronizacji zegarów atomowych.

Ponieważ laboratoria GUM i Obserwatorium Astrogeodynamicznego uczestniczą w międzynarodowym systemie generacji atomowych skal czasu koordynowanym przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag w Sevre pod Paryżem (BIPM), połączenie tych dwu ośrodków zostało w roku 2013 oficjalnie włączone przez BIPM do międzynarodowego systemu generacji skal czasu. Jest to obecnie jedyne tego typu łącze w skali światowej, eksploatowane w sposób ciągły i mające wkład w ogólnoświatowy system skal czasu. W ten sposób praca Zespołu Katedry Elektroniki na trwałe zapisała się w dorobku naukowo-technicznym w dziedzinie wytwarzania międzynarodowych skal czasu i częstotliwości.

Lokalizacja opracowanego na AGH łącza światłowodowego

 1. Laboratorium wizualizacji 3D i wirtualnej rzeczywistości

Katedra Informatyki           

Laboratorium interaktywnej wizualizacji trójwymiarowej i wirtualnej rzeczywistości zajmuje w chwili obecnej pomieszczenie o powierzchni ok. 100 m2 i kubaturze 300 m3. W założeniu jest to laboratorium badawcze, przeznaczone również do wykonywania wybranych ćwiczeń ze studentami, realizacji zaawansowanych projektów wizualizacyjnych, projektów inżynierskich, prac dyplomowych, itp. Umieszczono w nim szereg stanowisk i instalacji, które można rekonfigurować co powoduje, że forma laboratorium nie jest zamknięta.

Jednym z istotnych stanowisk jest ekran wielosegmentowy o wysokiej rozdzielczości.

Ekran jest zbudowany z 24 monitorów LCD (czterech kompletów po 6 monitorów), sterowanych czterema komputerami, zarządzanych piątym komputerem nadrzędnym. Pozwalają one na obrazowanie w bardzo dużej rozdzielczości - pełna rozdzielczość zestawu wynosi 11520 x 4320 pikseli. Podstawowe zastosowanie to wizualizacja danych z symulacji komputerowych oraz złożonych modeli 3D, w których istotna jest jednoczesna możliwość obejrzenia całości sceny i drobnych szczegółów z odpowiednią dokładnością. Stanowisko jest często wykorzystywane do wizualizacji danych badawczych oraz symulacyjnych.

Ekran wielosegmentowy

 1. Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych

Katedra Telekomunikacji

Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych powstało w ramach projektu  MRPO.01.01.01-12-074/09:  Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych.

W laboratorium zainstalowano trzy węzły optyczne, jeden z nich jest zarządzanym wzmacniaczem optycznym EDFA wyposażonym w moduły kompensatorów dyspersji chromatycznej. Dwa pozostałe węzły wyposażone zostały w ośmioportowe multipleksery DWDM. Węzły aktywne doposażone zostały w karty zapewniające styk dla urządzeń zewnętrznych. Jedna z kart umożliwia przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu ramkowania GFP, druga doposażona jest w podwójne złącza 1 Gb Ethernet i pozwala na testowanie mechanizmów protekcji łącza. Dla konfiguracji sieci w laboratorium zainstalowano włókna jednomodowe o łącznej długości około 340 km, włókna wielomodowe o długości około 18 km, wysokiej jakości, elektronicznie regulowany tłumik optyczny.

Urządzenia zainstalowane w Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych

 1. System MITIS

Katedra Telekomunikacji

System MITIS (ang. Malicious Image Tampering Identification System) pozwala na aktywną ochronę obrazów cyfrowych przed fałszowaniem ich treści (dodanie lub usunięcie elementów obrazu) oraz na rekonstrukcję pierwotnego wyglądu zmienionych obszarów. Do rekonstrukcji oryginalnej treści wystarcza sama zawartość badanego obrazu wraz z informacjami pomocniczymi osadzonymi w obrazie przy pomocy techniki cyfrowych znaków wodnych.

Aby umożliwić identyfikację zmian w obrazie oraz rekonstrukcję oryginalnej treści, konieczne jest przygotowanie chronionej wersji zdjęcia. Ochrona może następować automatycznie w momencie naciśnięcia migawki, bądź ręcznie przy użyciu dedykowanej usługi.

Opracowana technika przeznaczona jest do ochrony integralności obrazów zarówno podczas transmisji jak i archiwizacji. Odbiorcy obrazów zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku stwierdzenia podmiany treści przez dedykowany moduł programowy. Moduł ten dokona następnie rekonstrukcji zmienionego zdjęcia oraz wskaże dokładnie miejsca ingerencji. Lokalizacja zmian w obrazie stanowi ważną informację, która może być wykorzystana w procesie śledczym.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024