Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

 

Projekt profesor Krystyny Bieńkowskiej –Szewczyk, dotyczy mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania wirusów patogennych. Przedmiotem zainteresowania zespołu jest biologia molekularna wirusów zwierzęcych i ludzkich. Projekt profesora Jarosław Marszałka dotyczy molekularnych mechanizmów funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70. Profesor zajmuje się ewolucją molekularną enzymów ze zwróceniem uwagi na centra żelazowo-siarkowe. 


Mariusz Blimel: Jaka jest geneza powstania Wydziału?

1 prof. Igor Konieczny fot. zasoby MWB GUMed UG Prof. dr hab. Igor Konieczny, Dziekan Wydziału: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w roku 1993 na mocy decyzji Senatów obydwu uczelni. Inicjatorami powstania Wydziału byli prof. Anna Podhajska, prof. Wacław Szybalski i prof. Karol Taylor. Do dzisiaj Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką wchodzącą w skład dwu uniwersytetów

M.B.: Jakie czynniki stanowią o unikatowości Wydziału? 

I.K.: Współpraca dwóch uniwersytetów stwarza interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Łączymy zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia ludzkiego. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia. Jesteśmy wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną,  posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju.

M.B.:  Jakimi osiągnięciami i sukcesami możecie się Państwo pochwalić? 

I.K.: W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajdujemy się na najwyższych pozycjach. W 2013 roku, podczas przeprowadzonej według nowych zasad oceny parametrycznej, Wydział uzyskał kategorię A i zajął 3. miejsce. W 2010 roku uzyskał kategorię A, zajmując 2. miejsce – najwyższą pozycję wśród jednostek akademickich. Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w roku 2011wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. Według naszej wiedzysą to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych.

 W składzie Rady Wydziału zasiadają pracownicy obu uczelni, studenci odbywają zajęcia zarówno w budynkach UG jak i GUM. Dzięki czemu jesteśmy bliżej medycyny niż inne wydziały biotechnologii w Polsce.

M.B.: Jakie ważne projekty realizowana są na Wydziale? 

I.K.: Realizujemy bardzo dużą liczbę projektów naukowych, zarówno z programów Narodowego Centrum Nauki, jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizujemy także cztery projekty Maestro. Zajmujemy drugą pozycję w rankingu mierzącym liczbę projektów przypadających na jednego pracownika naukowego w kraju. 

M.B.: Jakie projekty Maestro są  realizowane na Wydziale i kto jest ich liderem? 

I.K.: Projekt profesor Krystyny Bieńkowskiej –Szewczyk, dotyczy mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania wirusów patogennych. Przedmiotem zainteresowania zespołu jest biologia molekularna wirusów zwierzęcych i ludzkich. Projekt profesora Jarosław Marszałka dotyczy molekularnych mechanizmów funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70. Profesor zajmuje się ewolucją molekularną enzymów ze zwróceniem uwagi na centra żelazowo-siarkowe. Docieka, w jaki sposób są one biosyntetyzowane.  Projekt profesora Krzysztofa Liberka dotyczy molekularnych mechanizmów działania białek opiekuńczych w dezagregacji białek. Są to zagadnienia związane z tym, w jaki sposób białka agregują i jak przeciwdziałać ich agregacji w komórkach.  Projekt realizowany przez zespół pod moim kierownictwem dotyczy kompleksów nukleoproteidowych w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki. Prowadzimy badania mające na celu analizę molekularnych mechanizmów związanych z czynnikami nadającymi bakteriom oporność na antybiotyki. Długofalowy cel to nowe metody do walki z bakteriami chorobotwórczymi.

M.B.: Jakie jeszcze zespoły naukowo-badawcze należy wyróżnić?   

I.K.: Należy także wspomnieć o badaniach prowadzonych przez profesora Bogusława Szewczyka nad szczepionkami wirusowymi, zarówno przeciwko wirusom ludzkim, jak i zwierzęcym oraz pracach nad czujnikiem do wykrywania wirusa grypy. Profesor Antoni Banaś pracuje nad szlakami biochemicznymi w roślinach, analizuje produkcję wosków i enzymów. Zespół profesora Andrzeja Składanowskiego pracuje nad nowotworami, w tym chorobami prostaty. Profesor Krzysztof Bielawski prowadzi kilka linii badawczych związanych z metodami fotodynamicznymi, terapeutycznym naświetlaniem rejonów, w których następują transformacje nowotworowe. Naukowcy z zespołu prof. Michała Obuchowskiego pracują nad opracowaniem jadalnej szczepionki przeciwko Helicobacter pylori. Jest to bakteria, która atakuje przewód pokarmowy człowieka osiedlając się w warstwie śluzowej żołądka. Prof. Jacek Bigda prowadzi badania dotyczące oceny wpływu terapii celowanej szlaków w chorobach nowotworowych m.in. kory nadnerczy. Dr hab. Stanisław Ołdziej w obszarze bioinformatyki zajmuje się procesami zwijania białek metodami bioinformatycznymi. Podobnie zespół dr hab. Rajmunda Kaźmierkiewicza stosuje bioinformatykę do analizy struktury białek i kompleksów białek z kwasami nukleinowymi.  Dr hab. Jacek Piosik bada zagadnienia związane z interkalacją aktywnych substancji do DNA. Badania nad roślinami z uwzględnieniem mechanizmów związanych z aktywnością patogenów roślin prowadzone są w pracowni profesor Ewy Łojkowskiej. W zespołach dr hab. Sylwi Jafry oraz dr hab. Aleksandry Królickiej prowadzi się badania nad patogennymi bakteriami roślin i ochroną roślin przed patogenami wywołującymi choroby.

M.B.: Jak ocenia Pan wyposażenie laboratoriów badawczych na Wydziale?  

I.K.: Uzyskanie finansowania z różnych programów pozwoliło nam na utworzenie nowoczesnych laboratoriów. W nowo otwartym budynku, którego budowa w całości sfinansowana została z funduszy UE, utworzyliśmy Zespół Laboratoriów Specjalistycznych, w których możemy prowadzić badania na najwyższym poziomie naukowym. Laboratoria wyposażone są, między innymi, w nowoczesne mikroskopy konfokalne, urządzenia do prowadzania analiz bimolekularnych oddziaływań pomiędzy cząsteczkami, kwasami nukleinowymi i białkami, mikroskopy sił atomowych, które pozwalają na analizę struktury z rozdzielczością atomową. Posiadamy nowoczesne spektrometry mas. Aparatura ta, która służy między innymi do analizy sekwencji białek, została pozyskana w ramach projektu MOBI4Health finansowanego z programu EU REGPOT. Dysponujemy serwerem obliczeniowym do analiz bioinformatycznych. Zbudowaliśmy zespół fitotronów, gdzie prowadzimy hodowlę roślin oraz dwa laboratoria klasy BSL 3 o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, w których prowadzimy prace nad patogennymi bakteriami i wirusami. Dokonaliśmy podziału budynku na strefy. Na parterze znajdują się sale i laboratoria dydaktyczne, natomiast na piętrach znajdują się laboratoria naukowo- badawcze, w których przy współudziale studentów i doktorantów pracownicy Wydziału realizują projekty naukowe. W budynku wyraźnie wyodrębniona jest strefa do badań genetycznych i zapewniona kontrola dostępu. Została też wydzielona strefa socjalna. Infrastruktura zapewnia możliwość prowadzenia badań i kształcenia na najwyższym poziomie i zapewnia możliwość powiązania dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi. 

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów. 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024