Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Nieodłącznym elementem dydaktyki są badania naukowe i współpraca z przemysłem, której efektem są praktyczne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych, m.in. w formie patentów. 

Mariusz Blimel: Jak dziś prezentuje się Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej?

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału 

Nasz Wydział jest jednym z większych wydziałów Politechniki Warszawskiej, najstarszej i najlepszej Uczelni technicznej w Polsce. Historyczne początki Politechniki Warszawskiej i Wydziału, który był prekursorem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  i Inżynierii Środowiska datuje się na rok 1915. W 1915 roku w organizowanej wówczas Politechnice Warszawskiej powstały cztery  wydziały, w tym Wydział Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Z tego wydziału wyodrębnił się Wydział Inżynierii Rolnej, przemianowany w 1917 roku na Wydział Inżynierii Wodnej,  którego tradycję kontynuujemy. Dziś w ogólnopolskich rankingach zajmujemy jedną z wyższych pozycji.

M.B.: Kiedy dokonano zmiany nazwy Wydziału i jakie były przyczyny?  

K.W.:  W 2015 roku Wydział Inżynierii Środowiska zmienił nazwę na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Postanowiliśmy zmienić nazwę Wydziału, ponieważ młodzi ludzie sugerując się pojęciem „inżynieria środowiska” nie dostrzegali szerokiego spektrum naszej oferty edukacyjnej. Dlatego dziś nowa nazwa Wydziału oddaje zakres naszej działalności i zainteresowań badawczych, czyli jest w niej zawarte wszystko to, czym się zajmujemy. Warto dodać, iż, zawarta w nazwie hydrotechnika, to inaczej inżynieria wodna.

M.B.: Jak w skrócie scharakteryzuje pan działalność Wydziału?

K.W.: W strukturach Wydziału posiadamy siedem jednostek. Nieodłącznym elementem dydaktyki są badania naukowe i współpraca z przemysłem, której efektem są praktyczne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych, m.in. w formie patentów. Daje to jednocześnie gwarancję, że przekazywana naszym studentom wiedza jest aktualna i odpowiednio dobrana. Stwarza to również możliwości dla studentów odbycia ciekawych praktyk zawodowych. W ramach prowadzonych badań realizujemy projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz bierzemy udział w realizacji grantów finansowanych z innych źródeł, w tym w programach strukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na Wydziale realizowane są również projekty międzynarodowe przy udziale partnerów zagranicznych. Badawcza współpraca międzynarodowa i dobre kontakty z licznymi uczelniami zagranicznymi, nie tylko w Europie, daje szansę naszym studentom na odbycie ciekawych staży naukowych w ramach licznych projektów (np. Erasmus).

M.B. Jakie są podstawowe zadania, cele w działalności Wydziału?

K.W.: Nasze podstawowe zadanie - działalność edukacyjna - wpisuje się w misję Politechniki Warszawskiej, Uczelni kształcącej i wychowującej pokolenia przyszłych inżynierów, tworzącej wizję przyszłości i prowadzącej badania naukowe wiodące ku realizacji tej wizji. Jesteśmy odpowiedzialni za los przyszłych pokoleń, tak samo, jak za losy i sukcesy zawodowe naszych absolwentów.

Dlatego nie poprzestajemy na przekazywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności - naszym najważniejszym celem jest kształtowanie świadomości, aktywnych i twórczych postaw inżynierów wkraczających w swą ważną rolę społeczną.

M.B.: Na jakich kierunkach kształcicie?

K.W.: Posiadamy trzy kierunki nauczania: inżynieria środowiska, która zajmuje się projektowaniem instalacji budowlanych, ochrona środowiska i nowy kierunek biogospodarka, który otworzyliśmy 3 października 2016 roku.

M.B.: Jak doszło do utworzenia nowego kierunku biogospodarka?

K.W.: Biogospodarka to nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych realizowany przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Studia pierwszego stopnia przez pierwsze trzy semestry realizowane będą w macierzystej uczelni studenta. Kolejne trzy semestry będą odbywać się rotacyjnie w trzech uczelniach. Dzięki takiemu systemowi, studenci biogospodarki będą mogli korzystać z najlepszych laboratoriów i wysoko wyspecjalizowanej kadry w każdej z trzech uczelni.

M.B.: Skąd  wziął się pomysł na nowy kierunek?

K.W.: Biogospodarka jest nową, interdyscyplinarną gałęzią gospodarki, którą można w dużym przybliżeniu określić jako zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług. Absolwent tego kierunku studiów to inżynier przygotowany do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce. Na mocy uzgodnień między uczelniami zdecydowaliśmy o przyjęciu na ten kierunek 30 osób.

M.B.: Jakimi zagadnieniami w obszarze naukowym pan się zajmuje? 

K.W.: Jestem pracownikiem Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowych. Obecnie w Zakładzie realizujemy trzy duże projekty. Pierwszy z nich związany jest z efektywnością energetyczną budynków o prawie zerowej energetycznej charakterystyce. Projekt jest finansowany z grantu przyznanego przez rząd norweski. Przygotowujemy budynek, w którym się obecnie znajdujemy, do takiego standardu. Wyniki są zachęcające, a więc jeśli pozyskamy pieniądze to stworzymy budynek modelowy. Drugi projekt dotyczy miasta stołecznego Warszawy, czyli określenia perspektyw rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Trzeci projekt realizujemy na zlecenie PKN Orlen. Wykonujemy audyt energetyczny dla Unipetrol, spółki zależnej od PKN Orlen w Litvinowie, w Czechach.

Zakłady i Katedra działające w strukturach naszego Wydziału prowadzą różnorakie projekty. Wykonują prace, między innymi, dla KGHM oraz dla innych przedsiębiorstw, zarówno w Warszawie, jak i w kraju.

M.B.: Dziękuję za rozmowę.

Wybrane Projekty badawcze na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 • Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski.Kierownik projektu: .
  Czas trwania: 2012 - 2015 Konkurs: NCN OPUS-2.
  Cel projektu i rezultaty: Projekt ma na celu dopracowanie, rozwinięcie i weryfikację autorskiej metody identyfikacji źródeł emisji pyłów, odpowiedzialnych za epizody pyłowe występujące w różnych miastach Polski. Oczekiwanym efektem końcowym projektu będzie rozwój wiedzy o źródłach, przemianach i transporcie pyłów i aerozoli w atmosferze. W dotychczasowych badaniach światowych charakteryzowano poszczególne typy źródeł – takie jak komunikacyjne, przemysłowe czy  naturalne – za pomocą specyficznych markerów. Brak jest natomiast prac identyfikujących źródła komunalno-bytowe – szczególnie takie, w których stosowany jest węgiel jako paliwo – a są to źródła odpowiedzialne za 50% całkowitej emisji PM10 w Polsce. Wobec powyższego, autorzy wniosku podjęli pracę badawczą w tym zakresie, w wyniku której zidentyfikowano Cr jako znacznik emisji komunalno-bytowej oraz As jako znacznik emisji przemysłowej. Badania realizowane w projekcie mają m.in. na celu zweryfikowanie tych znaczników.
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania procesów cieplnych w budynkach.
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Witold J. Chmielnicki Profesor Politechniki Warszawskiej
  Cel projektu: Celem Projektu jest opracowanie modelu prototypu regulatora neuronowego zwanego w skrócie regulatorem NN, przeznaczonego dla węzłów ciepłowniczych, w którym wykorzystane zostaną sztuczne sieci neuronowe. Będzie on sterował pracą  węzłów ciepłowniczych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, zasilanymi ze scentralizowanych źródeł ciepła.
  Nowy regulator zbudowany w oparciu o sieć neuronową zapewni lepsze warunki regulacji oraz szerszy zakres zastosowania aniżeli dotychczasowe regulatory PID.  Nie wystąpi zjawisko niestabilności układów regulacji spowodowane działaniem zakłóceń.  Stabilne i ograniczone do minimum przebiegi przejściowe zapewnią satysfakcję użytkownikom i umożliwią implementację algorytmów pozwalających na znaczną oszczędność energii w porównaniu do układów dotychczasowych z tradycyjnymi regulatorami typu PID.  Sieć neuronowa zapewni regulację układu bez konieczności wprowadzania specjalnych nastaw zarówno w czasie uruchamiania układu jak też w czasie zmiany warunków pracy.
 • Oszacowanie, weryfikacja i korekcja błędów w emisjach EMEP na podstawie danych satelitarnych z SCIAMACHY i OMI dla NO2 oraz SO2. Próba oceny profilu zmienności. Kierownik: mgr inż. Karol Szymankiewicz (I konkurs NCN)
 • Wpływ zmian klimatu na jakość i zanieczyszczenie powietrza w Europie Środkowej. Kierownik: dr inż. Joanna Strużewska (I konkurs NCN)
 • Ocena zależności pomiędzy układem technologicznym a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym układów pełnoskalowych z podwyższoną eliminacją biogenów. Kierownik: dr inż. Adam Muszyński, 2011- 2014.
 • Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza w skali kontynentalnej. Kierownik: dr hab. inż. Lech Łobocki, 2010 -2013.
 • Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej.

Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Podedworna, 2011-  2013.

 • Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z zachowaniem komfortu cieplnego. Kierownik: dr hab. inż. Bernard Zawada, 2011 -  2013.
 • Ogrzewanie płaszczyznowe w aspekcie zachowania komfortu cieplnego i oszczędności energii w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, kierownik: dr inż. Zenon Spik, 2011- 2013.
 • Charakterystyka pionowego strumienia osiowo - symetrycznego w warunkach dużych zysków ciepła w pomieszczeniu. Kierownik: dr hab. inż. Witold Józef Chmielnicki, 2011 - 2013
 • Chemiczne podczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego. Kierownik: dr hab. inż. Jeremi Naumczyk, 2011 – 2013.
 • Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig, 2011 – 2013.
 • Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych. Kierownik: dr inż. Monika Agnieszka Żubrowska-Sudoł, 2011 – 2012.
 • Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zmodyfikowanym procesie Fentona. Kierownik: dr hab. inż. Jeremi Naumczyk, 2010 -  2012
 • Kryterium energetyczne w analizie stateczności i dynamiki konstrukcji inżynierskich. Wybrane metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji. Kierownik: dr inż. Szymon Imiełowski, 2011 – 2012.
 • Biodegradacja formaldehydu w ściekach przy zastosowaniu stałego pola magnetycznego. Kierownik: prof. dr hab. Maria Łebkowska, 2009 -  2012.
 • Badanie efektywności hydrożeli polimerowych w procesie rekultywacji składowisk odpadów. Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Skalmowski, 2011 – 2012.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024