Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Wydział Fizyki jest notowany w rankingu przygotowywanym przez szanghajski Uniwersytet Jiao Tong. W dziedzinie Physics w ubiegłym roku Wydział Fizyki UW został sklasyfikowany między 151 a 200 miejscem na świecie, czyli znajdujemy się wśród najaktywniejszych naukowo uczelni światowych. 

 

 

Mariusz Blimel: Panie Dziekanie, proszę powiedzieć, jaką pozycję zajmuje Wydział w rankingach międzynarodowych?

 Prof. dr hab. Dariusz Wasik, Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego:  Wydział Fizyki jest notowany w rankingu przygotowywanym przez szanghajski Uniwersytet Jiao Tong. W dziedzinie Physics w ubiegłym roku Wydział Fizyki UW został sklasykowany między 151 a 200 miejscem na świecie, czyli znajdujemy się wśród najaktywniejszych naukowo uczelni światowych. W rankingu przedmiotowym QS TopUniversities, jako jedyny wydział zyki w Polsce, znajdujemy się w przedziale miejsc 101-150. Bardzo ważnym osiągnięciem jest przyznanie Wydziałowi Fizyki najwyższej z ocen Kategorii A+ przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że uniwersytecki wydział należy do najlepszych krajowych ośrodków naukowych.

M.B.: Jaka jest misja Wydziału Fizyki?

D.W.: Misja Wydziału Fizyki wiąże się ściśle z misją Uniwersytetu Warszawskiego i jej zasadniczymi elementa- mi, takimi jak zasada jedności nauki i nauczania, zapewnienie dostępu do wiedzy i nauczania wszystkim, którzy mają do tego prawo oraz kształtowa- nie elit intelektualnych. Wydział Fizyki UW realizuje swą misję czerpiąc z bogatego dziedzictwa osiągnięć i tradycji zarówno samego Wydziału, jak i Uniwersytetu, wykorzystując przy tym możliwości, jakie stwarza zjedno- czona Europa i rozwijający się świat. Misja Wydziału obejmuje rozwój wie- dzy i zrozumienie praw natury, kształ- towanie umysłów i umiejętności mło- dego pokolenia, potrzeby Warszawy,

regionu i kraju. Misja ta spełniana jest we współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi

M.B.: Obecnie siedziba Wydziału Fizyki UW znajduje się w Kampusie Ochota, jakie są Pana wspomnienia związane z siedzibą przy ulicy Hożej 69?

D.W.: Mam bardzo pozytywne doświadczenia z pracy w tamtym okresie. W 2014 roku większość jednostek Wydziału Fizyki została przeniesio- na do nowej lokalizacji w Kampusie Ochota. Przez kilkadziesiąt lat byliśmy identy kowani ze znanym na świecie miejscem na Hożej w Warszawie. Szko- ła na Hożej to gwarancja jakości. Się- gając do historii, w 1921 roku oddano do użytku gmach Zakładu Fizyczne- go UW przy ulicy Hożej 69. Wówczas to rozpoczęła się historia zyki na Hożej. Były to lata tradycji, świetno- ści, badań, odkryć, nowatorskich rozwiązań oraz kształcenia wspaniałych absolwentów. W swojej historii Hoża 69 była światowym centrum badań nad fotoluminescencją. Powstał tampierwszy polski akcelerator, odkryto hiperjądra, uruchomiono pierwsze polskie łącze internetowe i pierwszą polską stronę www. To miejsce, w którym polskim zykom udało się wiele dokonać. Jednakże coraz bardziej od- czuwaliśmy brak przestrzeni do pracy dla doktorantów teoretyków oraz dla rozwoju części eksperymentalnej.

M.B.: Jakie wyzwania można mieć, zostając dziekanem najlepszego Wydziału Fizyki w Polsce?
D.W.: Pierwszym celem strategicznym jest umocnienie pozycji Wydziału Fizyki UW w kraju i na arenie międzynaro- dowej, jako ośrodka naukowo-dydak- tycznego. Zarówno działalność nauko- wa, jak i proces dydaktyczny, stanowią dwie bardzo ważne aktywności. Dlate- go stawiamy na badania naukowe jak na najwyższym poziomie, prowadzone we wszystkich możliwych dziedzinach zyki. Z kolei wysoki poziom badań naukowych gwarantuje prowadzanie zajęć dydaktycznych na bardzo wyso- kim poziomie. Studenci Wydziału Fizyki UW mają możliwości współpracy ze światowej klasy naukowcami. Kolejną ważna rzeczą, którą będziemy rozwi- jać jest zagwarantowanie naszym stu- dentom uczestnictwa w badaniach na- ukowych oraz w sympozjach młodych naukowców.

Celem strategicznym w obecnej kaden- cji jest także zapraszanie do współpra- cy wybitnych naukowców z ośrodków międzynarodowych. Obecnie współ- pracujemy, np. z profesorem Tomem Taylorem, który uzyskał doktorat na Wy- dziale Fizyki UW w 1981 roku, następnie po obronie rozpoczął staż podoktorski w CERN-ie, po którym wyjechał do USA. Wydział Fizyki nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Na- szymi pracownikami, którzy przy- czyniają się do rozwoju Wydziału są cudzoziemcy np.: dr hab. Chiara Mazzocchi, która przybyła do nas z Włoch, dr Javier deLucas Araujo z Hiszpanii, dr Johanes Binder z Niemiec, Kazuki Sakurai z Japonii. Na naszych Studiach Doktoranckich jest 17 cudzoziemców. Wydział Fizyki UW jest atrakcyjnym miejscem pracy nie tylko ze względu naposiadanąwysokiejklasyaparaturę laboratoryjną, ale także ze względu na znaczący dorobek polskich naukow- ców. Chciałbym podkreślić, iż jestem pełen uznania dla moich poprzedników. To oni znakomicie wykorzystali możli- wość pozyskiwania funduszy, dzięki którym powstała nowa siedziba Wy- działu, zakupiono nowoczesną apara- turę badawczą w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodar- ka i innych. Sukcesem jest także zwięk- szenie liczby studentów na Wydziale Fizyki w dobie niżu demogra cznego. Otworzyliśmy nowe kierunki studiów. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie tysiąc osób. Stworzyliśmy odrębne pomieszczenia dla studentów, na wzór Stanford Uni- versity, docelowo dostępne 24 godzi- ny na dobę. Są to miejsca, w których młodzi ludzie mogą spędzać swój wol- ny czas, współpracując nad projektami zespołowym. Planujemy organizację zajęć dla studentów, prowadzonych przez osoby z biznesowym doświad- czeniem, które podzielą się swoją wiedzą na temat przedsiębiorczości. Chcielibyśmy oprócz wiedzy teore- tycznej uczyć myślenia i rozwiązywa- nia problemów.  Warto wspomnieć, że na Wydziale Fizyki UW wykłada dr Grzegorz Brona, który jest świetnym przykładem na łączenie pracy naukowej z biznesem. Przed założeniem własnego biznesu pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie odpo- wiadał za oprogramowanie detekto- rów promieniowania oraz zarządzanie zespołem badawczym pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Dr Grzegorz Brona jest współ- założycielem spółki Creotech In- struments S.A. W spółce odpowiada za budowanie wizji i strategii rozwoju, w szczególności w obszarze technolo- gii kosmicznych, który stał się dla rmy kluczowy. Jest aktywnym naukowcem i laureatem wielu nagród i grantów naukowych oraz autorem ponad 300 artykułów naukowych publikowanych m.in. w międzynarodowych prestiżo- wych periodykach naukowych takich jak „Physical Review Letters” i „Nuclear Instruments and Methods”.

M.B.: Jakie nowe przedsięwzięcia planuje Pan w obszarze edukacji?

D.W.: Postaram się o utworzenie stu- diów w języku angielskim oraz jed- nolitych, czteroletnich studiów dla najlepszych studentów. Dostrzegam potencjał naukowy w młodych lu- dziach. Na Wydziale Fizyki UW mamy zdolnych doktorantów – np. Tomasz Smoleński już dwukrotnie otrzymał stypendium ministra. Planuję także ufundowanie Nagrody Dziekana, która umożliwi zwycięscy zaprezentowanie wyników swoich badań naukowych podczas Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu. Prowadzę rozmowy na ten temat z prof. Katarzyną Chałasińską- -Macukow – Prezesem Polskiego To- warzystwa Fizycznego.

M.B.: Jak przebiega na Wydziale popularyzacja nauki?
D.W.: Na Wydziale Fizyki prowadzimy działalność edukacyjną i populary- zatorską. Organizujemy znane od lat i cenione zajęcia otwarte, na które składają się wykłady otwarte oraz spotkania pt. Zapytaj Fizyka. Podczas wakacji proponujemy ciekawy pro- gram Letniej Szkoły Fizyki. Mamy także zawsze wiele interesujących propozycji prezentowanych w ramach corocz- nego Festiwalu Nauki.

M.B.: Dziękuję za rozmowę

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024