Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Katedra Informatyki na Wydziale IEiT

Akademia Górniczo-Hutnicza

Innowacyjne i interdyscyplinarne projekty pod kierownictwem

prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego.

 

prof. K.Zielinski FOTOProf. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Katedry Informatyki AGH na Wydziale IEiT. Jego zainteresowania naukowe  dotyczą rozproszonych systemów komputerowych, sieci komputerowych i architektur oprogramowania tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem architektur udostępniania serwisów sieciowych oraz adaptowalnych systemów oprogramowania wykorzystujących informacje semantyczną. Profesor bezpośrednio kieruje Grupą Systemów Rozproszonych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. Profesor aktywnie współpracuje z szeregiem instytucji naukowych na świecie.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński w rozmowie z Mariuszem Blimelem o projektach, do czasopisma Nauka i Biznes. 

Projekt SOA (ang. Service Oriented Architecture)

Projekt o łącznej wartości 10 mln euro był realizowany kierowanym przeze mnie konsorcjum  w latach 2008-2012. Konsorcjum  projektu stanowiły następujące podmioty: Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Akademia Górniczo-Hutnicza. Pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji z użyciem modelu zorientowanego na usługi, nowymi rozwiązaniami odnoszącymi się do kompozycji usług, zagadnieniami dotyczącymi hardware’rowej implementacji usług.

Projekt dotyczył współczesnych technologii informatycznych wykorzystywanych w budowie  systemów rozproszonych. Technologie  oparte na paradygmacie SOA są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług, jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami, występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.

Projekt ISMOP Informatyczny System Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych o wartości rzędu 16 mln zł, finansowany przez NCBiR.

Opisany powyżej projekt dał podstawę do kolejnego projektu, który był zorientowany na zagadnienia monitorowania środowiska. Projekt ten został zrealizowany przez konsorcjum składające się z:

•           Akademii Górniczo-Hutniczej, reprezentowanej przez katedry:

Informatyki, Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

•           firmy NEOSENTIO,

•           firmy SWECO Hydroprojekt Kraków.

Cele projektu

Głównym celem praktycznym zgłaszanego projektu było opracowanie kompleksowego systemu wspierającego działalność organów państwa i samorządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ludności poprzez zapewnienie bieżącej informacji o dynamice i natężeniu procesów zachodzących w ziemnych obwałowaniach przeciwpowodziowych. Dane te, w wyniku realizacji procesu przetwarzania przez mechanizmy systemu analiz stanowić mogą podstawę oceny skali i prawdopodobieństwa utraty szczelności oraz stabilności przez monitorowane wały przeciwpowodziowe. Umożliwiają również określenie lokalizacji i prawdopodobnego czasu oraz uwarunkowań wystąpienia zagrożenia.

Celem prac badawczych było  opracowanie metod i narzędzi prognozowania stanu obwałowań w zależności od symulowanych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, w tym opracowanie sposobu prezentacji wyników analiz i jej dystrybucji do uprawnionych organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, wspomagając proces podejmowania decyzji.

Informacje dostarczane przez system w trybie ciągłym, dzięki stosowanym metodom analitycznym, prognostycznym i modułowi wspomagania podejmowania decyzji wykorzystane mogą być do poprawy skuteczności zadań realizowanych przez służby zarządzające polityką ochrony przeciwpowodziowej regionu, czy wręcz w skali kraju.

Ze strony Katedry Informatyki  AGH  projekt dotyczył budowy infrastruktury informatycznej związanej ze zbieraniem danych z sieci sensorowych instalowanych na obwałowaniu  przeciwpowodziowym i z budową architektury chmurowej, w której gromadzono dane oraz były one przetwarzane w celach modelowania.

Symulując stany powodziowe w systemie eksperymentalnego obwałowania można na drodze pomiarowej zweryfikować dokładność modelowania, co jest ciekawym i dość unikatowym badaniem w skali światowej. Wiązało się to z integracją części elektronicznej i informatycznej z częścią związaną z modelowaniem gruntów i zachowaniem mas ziemnych w sytuacji obciążenia słupem wody, (współpraca w tym zakresie m.in. z prof. Andrzejem Leśniakiem z WGiGOŚ AGH).

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym. Cel ten został zrealizowany poprzez wybudowanie eksperymentalnego wału na terenach zalewowych Wisły, w pobliżu Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Końcowe wyniki projektu udostępniono podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe w kraju.

Wyniki prac to opracowanie:

•           dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu;

•           holistycznego modelu  zarządzania przesyłem wyników pomiarów oraz ich przetwarzania;

•           dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań;

•           wytyczne platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Strona internetowa projektu: www.ismop.edu.pl

Projekty realizowane wspólnie z firmą Samsung.

Badania  związane z chmurami obliczeniowymi i ich architekturą doprowadziły również do współpracy z firmą SAMSUNG. Samsung zlecił nam kilka projektów związanych z architekturami chmurowymi, z organizacją przetwarzania w chmurach obliczeniowych i tematów związanych z optymalizacją tego przetwarzania. Obecnie kontynuujemy współpracę z firmą Samsung Research Polska. Realizujemy projekty związane z wirtualizacją funkcji sieciowych, z wirtualizacją systemów komunikacyjnych, które to systemy zmierzają w celu implementacji technologii 5G.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

Osobny nurt projektów znajduje swoją genezę w projekcie unijnym, jaki stawiła budowa budynku Centrum Informatyki AGH. Budynek ten został wyposażony w nowoczesny, wysokiej klasy systemy sieciowej komunikacji multimedialnej. W tym kontekście postanowiliśmy, że nie powinniśmy zamykać się, ale korzystając z technologii multimedialnych, kolaboracyjnych zbudować coś dla Małopolski. Nasze działania doprowadziły do projektu, który obecnie prowadzimy. Na początku był to projekt pilotażowy, pt.  „Małopolska Chmura Edukacyjna - Projekt Pilotażowy”. Dziś jest to projekt właściwy, pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jest to, de facto, projekt edukacyjny, ale posiadający również pierwiastek naukowy, ponieważ celem projektu jest stworzenie bardzo nowoczesnej platformy chmurowej, która ma służyć jako platforma do prowadzenia zajęć przez pracowników szkół wyższych, dla młodzieży ze szkół średnich. Projekt jest bardzo dobrze oceniany i uznany jako unikatowy w skali europejskiej, czy światowej. Jego celem jest likwidacja luki, jaka istnieje na styku kształcenia w szkole średniej i kształcenia w szkole wyższej. Korzystając z systemów multimedialnych, udostępniamy uczniom ponadgimnazjalnych szkół z województwa małopolskiego, kontakt z profesorami z uczelni wyższych. Dzięki temu można rozwinąć zainteresowania młodzieży w kierunkach ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Mam tu na myśli inteligentne specjalizacje.

Projekt jest realizowany wspólnie ze światowymi firmami informatycznymi, jak np.: Cisco, IBM, Microsoft, czy Dell EMC i inne. Projekt rozwija się bardzo dobrze i jest zaplanowany na lata 2016-2020. Warto dodać, iż jest to ciekawy eksperyment przełożenia wiedzy informatycznej na popularyzatorską działalność i wejście z nową technologią do szkół.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

http://e-chmura.malopolska.pl

Interdyscyplinarność i innowacyjność projektów.

Moją podstawową dyscypliną są systemy rozproszone, to jest informatyka systemowa związana ze orientowaniem na usługi, z sieciami komputerowymi i systemami chmurowymi. To są narzędzia informatyczne, które pozwalają na efektywne gromadzenie i przetwarzanie informacji i budowę środowisk chmurowych, które mają służyć do przetwarzania informacji szczególnie w sytuacji, gdy informacja ta jest złożona i jej objętość oraz zmienność jest duża. Stąd dla nas, informatyków, ważne jest poszukiwanie takich sytuacji, w których przetwarzanie informacji jest złożone, bo  możemy wtedy mówić o realnych rozwiązaniach i  zweryfikować swoje koncepcje teoretyczne.

Takim źródłem informacji jest „internet of things”, czyli „internet rzeczy”. W systemy te wpasowują się również szeroko rozumiane systemy zarządzania środowiskiem. Dobrym przykładem jest  powiązanie monitorowania budowli ziemnych, obwarowania w różnych stanach, budowa sieci sensorowych, które zbierają te dane i następnie ich przetwarzanie w  czasie rzeczywistym. To daje impuls do budowy systemów, które mają pewne nowe cechy. Na przykład, w kontekście wcześniej omówionego projektu ISMOP, rozwinęliśmy koncepcję tzw. "urgent computing", czyli pilnego przetwarzania danych i holistyczne podejście do tej klasy obliczeń. Podejście to jest stosowane w sytuacjach nagłych. Jeśli wyobrazimy sobie, że mamy zagrożenie powodziowe, wtedy intensywność przetwarzania musi wzrosnąć, należy  szybko przeliczyć pewne modele, żeby zrobić prognozę, czy wszystko będzie dobrze. W  takich sytuacjach, trochę katastroficznych, jest potrzebne inne zachowanie systemu, inne rozłożenie  obliczeń – oprogramowanie systemowe musi być na to gotowe.

Odpowiedź na pytanie, jak skonstruować takie systemy, była jednym z celów projektu, który realizowaliśmy od strony informatycznej i projekt  ISMOP jest bardzo dobrym tego przykładem

Projekty z obszaru związanego z telemedycyną.

Patrzymy na telemedycynę jak na systemy rozproszone, które  są bardzo wymagające od strony przetwarzania i dystrybucji  danych. W systemach telemedycznych skupiają się właściwie wszystkie ważniejsze problemy konstrukcji systemów rozproszonych. Musi być zapewniona  odpowiednia jakość i pewność działania oraz bezpieczeństwo. Te wszystkie elementy w systemach telemedycznych są wymagane na bardzo wysokim poziomie, gdyż od tego zależy precyzja diagnozy, życie pacjentów i jakość usługi medycznej, którą systemy telemedyczne mają poprawiać. W ramach działalności związanej z telemedycyną rozwinęliśmy oprogramowanie TeleDICOM i TeleCARE. W systemie TeleDICOM wykorzystywaliśmy koncepcję interaktywnego zdalnego konsylium, tzn. ten system pozwala w przestrzeni wirtualnej zapewnić efektywną komunikacje głosową i wizualną oraz wymianę danych medycznych w czasie rzeczywistym pomiędzy grupami lekarzy, którzy konsultują dany przypadek medyczny. Na przykład, procedura oceny badania koronarograficznego, wymagająca kilku konsultantów z rożnych szpitali, np. z Krakowa i Zabrza itp., może być zrealizowana zdalnie, gdyż uczestnicy konsylium mają możliwość jednoczesnego obserwowania tego samego obrazu koronarograficznego, mogą go zatrzymać, zmierzyć przepływy, przedyskutować. Każdy z ekspertów może to zrobić w sposób niezależny, ale pozostali lekarze, uczestniczący w konsylium widzą, co robi ekspert - mogą to komentować i dyskutować. Np.: mierząc jakiś przepływ mogą wskazać  i powiedzieć, że coś jest nie tak. Ten system konsultacyjny jest naszym sukcesem, ponieważ nie tylko został zbudowany i wdrożony, ale funkcjonuje w Małopolsce –  w Szpitalu im. Jana Pawła II i 40 innych szpitalach używa się tego systemu już od kilku lat. Rocznie 3-4 tysiące przypadków medycznych jest konsultowanych w ten sposób. System jest stale doskonalony. Jest  naszą satysfakcją to, że ciekawy system multimedialny, zaawansowany system rozproszony służy naszym lekarzom, żeby podnieść jakość usług medycznych w obszarze kardiochirurgii i kardiologii.

TeleDICOM

TeleDICOM zalicza się do szerokiej klasy aplikacji telemedycznych. W precyzyjniejszym ujęciu stanowi aplikację telekonsultacyjną, przeznaczoną dla lekarzy medycyny, pozwalając im na wzajemne konsultowanie wyników badań pacjentów. Postęp w obszarze badań naukowych w medycynie, powodujący powstawanie bardzo wąskich specjalizacji oraz zwiększająca się dostępność zaawansowanego sprzętu diagnostycznego powodują, że do postawienia pełnej diagnozy w bardziej złożonym przypadku, niezbędne jest połączenie wiedzy i doświadczenia większej liczby specjalistów.

Choć cyfrowe wyniki badań medycznych można przesyłać, korzystając z sieci komputerowej na różne sposoby (nawet tak proste i zarazem w tym przypadku niewłaściwe, jak poczta elektroniczna), zaprojektowanie i stworzenie systemu telekonsultacyjnego, spełniającego oczekiwania użytkowników-lekarzy, jest dużym wyzwaniem. Systemów telekonsultacyjnych powstało wiele, część z nich jest także używana w Polsce. TeleDICOM od innych systemów odróżnia możliwość organizowania interaktywnych sesji telekonsultacyjnych. W czasie takiej sesji wszyscy jej uczestnicy widzą w danym czasie dokładnie te same badania medyczne, w tej samej projekcji i z uwidocznionymi tymi samymi wynikami pomiarów. Zintegrowany kanał komunikacji głosowej, typowe narzędzia telekonferencyjne i narzędzie chat pozwalają im prowadzić swobodną dyskusję, nie odróżniającą się wiele od dyskusji, jaką prowadziliby oni znajdując się w tym samym miejscu.

Możliwe zastosowania:

Choć podstawowym przeznaczeniem aplikacji TeleDICOM są zdalne, interaktywne konsultacje medyczne w gronie dwóch lub więcej równoczesnych użytkowników, aplikacja może być także wykorzystywana w trybie nieinteraktywnym – wówczas lekarz, do którego skierowano konsultację, samodzielnie, bez udziału lekarza zlecającego, wykonuje diagnozę.

Aplikacja TeleDICOM może także stanowić dużą pomoc w edukacji studentów medycyny jako narzędzie wskazujące grupie studentów prawidłowy sposób diagnozy poszczególnych typów wyników badań medycznych.

TeleDICOM może także wspierać organizację konferencji i warsztatów medycznych, pozwalając ekspertom nieobecnym w miejscu obrad prezentować interesujące przypadki medyczne, opisywać sposoby terapii i uczestniczyć w dyskusji.

Konieczność ciągłego kształcenia się lekarzy może – z wykorzystaniem aplikacji TeleDICOM – być w pewnej mierze realizowana zdalnie poprzez ich uczestnictwo w otwartych sesjach szkoleniowych (tzw. telekominkach). Duży wkład w rozwój tego oprogramowania wnieśli lekarze, a w szczególności prof. Andrzej Gackowski ze Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. TeleDICOM był wielokrotnie wykorzystywany w  opisywanych scenariuszach. Jego odbiór jest bardzo pozytywny, co stanowi dla nas, twórców, dużą satysfakcję.

Natomiast projekt TeleCARE to system zorientowany na zdalną opiekę osób przewlekle chorych. Na świecie jest problem z ludźmi przewlekle chorymi i starzejącym się społeczeństwem. System TeleCARE został zbudowany i pilotażowo wdrożony w celu nadzorowania przez lekarzy codziennej pracy pacjenta nad swoim zdrowiem. Lekarz może obserwować, czy pacjent codziennie dostosowuje się do jego zaleceń, czy zażywa odpowiednie lekarstwa oraz czy dokonuje odpowiednich, prostych pomiarów medycznych (np. mierzy wagę, temperaturę, ciśnienie, poziom cukru itp.). Lekarz, na bieżąco, ma możliwość monitorowania stanu zdrowia pacjenta, co stanowi podstawę do ewentualnej zmiany zaleceń dotyczących leczenia, czy wskazania do skierowania na wizytę lekarską.

Projekty międzynarodowe z obszaru telemedycyny.

Projekt międzynarodowy z obszaru medycyny realizowany wspólnie z  krajami: Litwa, Łotwa i Estonia.

Celem projektu była propagacja wiedzy medycznej, dotyczącej rzadkich przypadków. Choroby rzadkie są to choroby występujące raz na parę milionów. Gdy mamy do czynienia z chorobami rzadkimi, to bardzo często musimy sięgnąć do ekspertów, którzy są unikalni w skali światowej. TeleDICOM jest takim systemem, który pozwalał nam organizować rozproszone konsylia lekarskie w skali międzynarodowej - w skali globalnej. Były przypadki, iż lekarz z Bostonu, czy Berlina konsultował przypadek medyczny, występujący w klinice w Krakowie. To jest jeden z ciekawszych przykładów, kiedy informatyka może przekładać się na poprawę jakości świadczenia usług medycznych.

Międzynarodowy projekt w obszarze telemedycyny z Koreą.

Obecnie pracujemy nad przedsięwzięciem, które pozwoli na rozwinięcie projektu telemedycznego. Pracownicy światowych firm, np. Koreańczycy, pracujący w Polsce w firmie Samsungu, z którą współpracujemy, mogą mieć, z różnych powodów, problem z usługami medycznymi. To może być, m. in. kwestia językowa, czy bariery kulturowe, itd. Umożliwienie pracownikom, chociażby telemedycznie konsultowania się z lekarzami w Korei, lub umożliwienie polskim lekarzom kontaktu z koreańskimi lekarzami, może skutkować tym, że usługa medyczna, udzielona Koreańczykom w naszym kraju, będzie po prostu lepsza, kompleksowa. Chodzi tu zarówno o zagwarantowanie poczucia pewności pacjenta, że jest właściwie leczony, jak i o kontakt emocjonalny, który jest inny w Korei, a inny w Polsce. Czynniki te, jak wiadomo, mają istotny wpływ na skuteczność terapii.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”

http://e-chmura.malopolska.pl

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez projekty, które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

 • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem,
 • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”,
 • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”,
 • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię. informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.

Do celów ogólnych należą:

 • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
 • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
 • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
 • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej objęło 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

Podsumowanie MCHE-PILOTAŻ:

 • realizacja zajęć on-line i kół z 10 obszarów tematycznych (matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, język angielski oraz żywność i środowisko),
 • realizacja zajęć w 21 szkołach (prowadzonych przez 14 organów prowadzących),
 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 2117,
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych w szkołach: 5824,
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych na uczelniach: 2131,
 • liczba opracowanych scenariuszy zajęć: 300,
 • 6 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR.

MCHE w ramach RPO WM 2014-2020:

 • realizacja zajęć on-line i kół z ok. 20 obszarów tematycznych (min: matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, język angielski, kognitywistyka, dziennikarstwo, branże: mechaniczno-mechatroniczna, żywność, środowisko, elektryczno-elektroniczna, turystyka, język niemiecki, język francuski),
 • realizacja zajęć w 130 szkołach (w tym 22 powiaty),
 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 24 000,
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych w szkołach: ponad 20 000,
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych na uczelniach: 7500,
 • liczba opracowanych scenariuszy zajęć: 1200,
 • realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt chmurowy,
 • szkolenia 2600 nauczycieli z TIK,
 • 10 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR, PWSZ w Tarnowie, Wyższa szkoła turystyki i ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika.

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe z terenu Województwa Małopolskiego, Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika.

Finansowanie projektu

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami:

„Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów;
 • budowę infrastruktury w szkołach (sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne i współpracy zdalnej, tablice multimedialne, pracownie mobilne, rozwiązania bezpieczeństwa telekomunikacyjnego itp.);
  zbudowanie przez uczelnie bazy materiałów edukacyjnych i dydaktycznych i prowadzenie w oparciu o nie zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych, a także realizacja wspólnych projektów badawczych;
 • zapewnienie opieki merytorycznej i dydaktycznej pracowników uczelni nad oferowanymi szkołom, uczniom i nauczycielom programami edukacyjnymi;
 • stworzenie systemu przygotowującego nauczycieli do wykorzystania ICT w pracy z uczniem zdolnym;
 • zapewnienie stronom projektu stałej pomocy technicznej.

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników

Realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych

Projekt pilotażowy: Lider Projektu w ramach POKL: Województwo Małopolskie; Lider Projektu w ramach MRPO: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Partnerzy: uczelnie wyższe (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) organy prowadzące 21 szkół ponadgimnazjalnych  (11 liceów, 10 techników).

Organizatorzy projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”:

Część infrastrukturalna w ramach RPO WM 2014-2020

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Katedra Informatyki.

Część edukacyjna w ramach RPO WM 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024