Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Mariusz Blimel: Jaka jest Pana wizja rozwoju Wydziału? Jaka jest strategia rozwoju Wydziału? Najważniejsze punkty w strategii rozwoju. Najważniejsze cele do realizacji w 2017 i 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. Śl., Dziekan Wydziału  Górnictwa i Geologii:

 

Wydział jest jednym z najstarszych na Politechnice Śląskiej. Założony został w 1950 roku jako Wydział Górniczy, a od 1991 funkcjonuje pod obecną nazwą. Od początku istnienia wykształcił ponad 25 tys. absolwentów: magistrów inżynierów i inżynierów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Górnictwo i Geologia, od 2008 roku również na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. W roku akademickim 2017/18 rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa. Są to studia o profilu praktycznym i mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Kształcenie o profilu praktycznym na poziomie studiów I stopnia jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ich ukończeniu. Możliwe jest jednak dalsze kształcenie (studia magisterskie II stopnia), także o profilu ogólnoakademickim. Ponieważ obecnie zdecydowana większość wszystkich automatyzowanych urządzeń i ciągów technologicznych jest projektowana i konstruowana z wykorzystaniem sterowników przemysłowych, dlatego duży nacisk położony będzie na znajomość metod i narzędzi informatycznych oraz umiejętność ich wykorzystania w konkretnych zadaniach automatyzacji urządzeń i procesów przemysłowych.

Automatyka i informatyka Przemysłowa jest kierunkiem nowatorskim, pozwalającym wypełnić lukę oferty edukacyjnej. Profil praktyczny oznacza, że od początku studiów studenci będą wykonywać czynności praktyczne podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zajęcia praktyczne dotyczyć będą zagadnień z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki, przetwarzania sygnałów, informatyki, zwłaszcza szeroko pojętego programowania. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie połączeń elektrycznych (w tym lutowania), budowy i montażu obwodów elektrycznych i elektronicznych, konstruowania prostych urządzeń regulacji automatycznej, obsługi, konfigurowania i programowania mikrokontrolerów, sterowników i sieci przemysłowych. Przygotowanie praktyczne obejmuje również jednosemestralną praktykę w wybranej firmie z branży automatyki lub informatyki.

Wydział Górnictwa i Geologii oferuje również nowy, unikalny w skali kraju, kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim: Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Na tym kierunku zamierzamy kształcić specjalistów z zakresu kształtowania i realizacji polityki surowcowej jako podstawy rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa surowcowego Polski. Kształcenie będzie odbywać się we współpracy z wydziałami: Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Organizacji i Zarządzania oraz Chemicznym.

Rozwój nauki, techniki i technologii przemysłowych na Świecie wpływa na zmiany zapotrzebowania na surowce mineralne. Część z nich traci swoje dotychczasowe znaczenie, inne zyskują nowe możliwości zastosowania. Wyczerpywanie się złóż powoduje konieczność sięgania po surowce występujące w coraz bardziej niedogodnych warunkach geologiczno-górniczych. Względy ekonomiczne i ekologiczne zmuszają do opracowywania sposobów zagospodarowania i technologii recyklingu odpadów różnego pochodzenia, dzięki czemu realna staje się wizja gospodarki o obiegu zamkniętym. Rośnie rola substytutów i surowców syntetycznych. Surowce mineralne są wykorzystywane w coraz bardziej zaawansowanych technologiach materiałowych, stanowiąc podstawę współczesnego przemysłu i rozwoju cywilizacyjnego. Istniejące ograniczenia w dostępie do surowców mineralnych o pożądanych własnościach mogą jednak stanowić istotną barierę rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Dlatego też zwiększa się rola racjonalnej gospodarki surowcami i znaczenie poszukiwania ich nowych, potencjalnych źródeł.

M.B.: Jak ocenia Pan rozwój Wydziału w XXI wieku? Co zamierza Pan osiągnąć z Wydziałem w kadencji 2016-2020?

F.P.: Wieloletnie niedoinwestowanie, zarówno działalności dydaktycznej jak i naukowej Wydziału, wywołało braki w wyposażeniu dydaktycznym na współcześnie wymaganym poziomie oraz braki i „zestarzenie się” aparatury naukowej. Pomimo tego Wydział stara się prowadzić działalność badawczą we wszystkich zakresach geoinżynierii, nowoczesnego górnictwa (do tego celu dopasowano strukturę organizacyjną naszego Wydziału) oraz czystych technologii węglowych (z sekwestracją CO2 włącznie). Poza tym Wydział rozszerza ofertę dydaktyczną uruchamiając studia na nowych kierunkach. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy odpowiadać na potrzeby nowoczesnego górnictwa i innowacyjnej gospodarki surowcami mineralnymi, z uwzględnieniem właściwego rozpoznania geologicznego, stosowania nowoczesnych metod cyfrowych, energooszczędnych i zautomatyzowanych maszyn, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

Długotrwała, negatywna kampania medialna wobec górnictwa węgla kamiennego, wpływająca na atrakcyjność zawodu oraz relatywnie słabą konkurencyjność płacową górnictwa znacznie ograniczała możliwość naboru na studia na kierunku górnictwo i geologia. Ostatnio, wraz z uświadomieniem społeczeństwu znaczenia węgla dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, sytuacja uległa pewnej poprawie i chociaż wieloletnie trendy trudno odwrócić, to jednak obserwujemy zwiększenie zainteresowania studiami na naszym Wydziale.

Planowana inwestycja na Wydziale obejmuje modernizację i rozbudowę hali technologicznej Wydz. Górnictwa i Geologii, która aktualnie nie spełnia obowiązujących przepisów budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Modernizacja dotyczy części hali użytkowanej przez RG-1, RG-2, RG-4 (geoinżynieria), RG-5 (czyste technologie). Rozbudowa dotyczy również segmentu dydaktycznego, obejmującego sale dydaktyczne (6 sal wykładowych i ćwiczeniowych)  oraz laboratoria dydaktyczno-badawcze (pracownie): analiz jakości węgla (2 moduły), sorpcji gazów, czystych paliw węglowych, remediacji ścieków.

M.B.: Czym Wydział może się poszczycić? Najważniejsze osiągnięcia?

F.P.: Na naszym Wydziale podejmowanych jest szereg tematów badawczych ukierunkowanych na podniesienie innowacyjności gospodarki, m.in. zagadnienia związane z: nowoczesnymi napędami maszyn górniczych, opracowaniem nowoczesnych układów sterowania i diagnostyki maszyn górniczych, bezpieczeństwem elektrycznym w górnictwie,  telekomunikacją, w tym szerszym zastosowaniem systemów radiokomunikacji w kopalniach podziemnych, badaniem sorpcyjności CO2 na węglu i skałach towarzyszących, co daje podstawy do deponowania tego gazu cieplarnianego w pozabilansowych pokładach węgla, opracowaniem teorii zasilania i eksploatacji maszyn, wykorzystaniem odpadów w podziemnych technologiach górniczych, mechaniką nieciągłych ośrodków skalnych, w celu  prognozowania deformacji nieciągłych, oceny, stateczności wyrobisk górniczych i pozagórniczych obiektów podziemnych, realizacją zasad zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez wskazanie możliwości zastąpienia pierwotnych surowców mineralnych surowcami pozyskiwanymi z odpadów górniczych, energetycznych, bądź hutniczych.

M.B.: Jakimi projektami badawczymi możecie się Państwo pochwalić?

F.P.: Na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prowadzonych jest szereg projektów badawczych, często we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Wśród najważniejszych należałoby wymienić:

 • Zakończony w czerwcu 2017 r. projekt zatytułowany „Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe-ENFLUID”, kierowany przez prof. Krzysztofa Labusa. Projekt ten finansowany był w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Celem projektu było opracowanie energetyzowanych cieczy szczelinujących do stosowania w formacjach złożowych ropy i gazu, w specyficznych warunkach, typowych dla Europy Środkowej. W tych warunkach adaptacja technologii i doświadczeń zagranicznych nie jest możliwa, a znane metody szczelinowania wymagają modyfikacji lub rozwinięcia. W realizacji projektu brało udział konsorcjum złożone z podmiotów: Politechnika Śląska - lider projektu, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie i University of Stavanger, Norwegia.
 • Udział w realizacji  projektu  badawczego KIC Raw Materials,  pt.: „Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring – iDeepMon”. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (prof. Henryk Kleta) pełni rolę partnera w tym projekcie europejskim, jako jeden z członków Konsorcjum, obejmującego 7 partnerów z 4 krajów (Niemcy, Austria, Szwecja i Polska). Liderem projektu jest Instytut DMT (Niemcy). Projekt dotyczy rozwoju systemów kontrolnych w szybach górniczych w kierunku zautomatyzowania i zdalnie sterowanego systemu kontroli szybu, który ma umożliwiać zaawansowaną technologię kontroli głębokich szybów kopalnianych z automatycznym śledzeniem stanu ich obudowy i wyposażenia. szybów.
 • Udział w projekcie “Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe - Environmental and Safety Aspects- HUGE2”, współfinansowanym przez Fundusz Węgla i Stali. Zadania realizowane przez Wydział Górnictwa i Geologii obejmowały opracowanie koncepcji wypełniania pustek podziemnych w szczególnych warunkach, jakie panują w otoczeniu strefy zgazowania węgla kamiennego wraz z zastosowaniem aktywnych barier izolacyjnych, eliminujących możliwość migracji zanieczyszczeń gazowych i ciekłych poza granicę strefy zgazowania. Podsadzanie pustek w strefie prowadzenia zagazowania ma za zadanie ograniczyć deformacje górotworu w jej otoczeniu,  powstawanie szczelin i spękań oraz doprowadzić do wypełnienia wytworzonych pustek. Liderem Konsorcjum, które prowadziło ten projekt w latach 2011-14, był Główny Instytut Górnictwa, a partnerami: Politechnika Śląska, Kompania Węglowa S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., BOT Górnictwo i Energetyka S.A., Institute of Chemical Process Fundamentals – Czechy, Institut National de L’environnement Industriel et de Risques INERIS, Francja.
 • Udział w kolejnym projekcie współfinansowanym przez Fundusz Węgla i Stali: „Demonstration process optimization for increasing the efficiency and safety by integrating leading edge electronic information and communication technologies (ICT) in coal mines- OPTIMINE”. Zadania Wydziału obejmowały opracowanie projektu systemu komunikacji bezprzewodowej oraz monitoringu załogi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT w rejonie oddziałów wydobywczych kopalni węgla kamiennego, wraz serwerem i centrum monitoringu na powierzchni, nadzorującym komunikację i ruch załogi na dole kopalni a następnie demonstrację systemu łączności i lokalizacji pracowników w strefach szczególnie zagrożonych z zastosowaniem sieci typu WLAN oraz czytników RFID i personalnych urządzeń łączności. W skład Konsorcjum wchodziły: RAG Athrazit Ibbenburen GmbH (Niemcy) -lider, Politechnika Śląska, Kompania Węglowa S.A., Hulleras del Norte HUNOSA SA (Hiszpania), Premogovnik Velenje (Słowenia), OKD AS  (Czechy), Mine`tronics GmbH (Niemcy), Asociacion para la Investigacion y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales AITEMIN ( Hiszpania), DMT-Gesellschaft für Lehre and Bildung mbH (Niemcy).

M.B.: W jakim kierunku rozwoju, Pana zdaniem, powinien podążać Wydział, by osiągnąć sukces, rozwijać się i osiągać bardzo dobre wyniki?

F.P.: Praktyczny wymiar kształcenia i współpraca ze środowiskiem gospodarczym jest obecnie najlepszym mechanizmem wpływającym na jakość zdobywanej przez studentów wiedzy i umiejętności. Do osiągnięcia sukcesu, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i naukowej, musimy działać dwutorowo. Z jednej strony należy zabiegać o ciągłe unowocześnianie zaplecza dydaktycznego i laboratoryjnego. Z drugiej strony, w celu zwiększenia znaczenia i rozpoznawalności Wydziału w branży górniczej, dążyć do jak najściślejszej współpracy z jednostkami reprezentującymi przemysł.

M.B.: Jaki, Pana zdaniem, jest przepis na sukces dla polskiej nauki?

F.P.: Tak, jak w przypadku kierunków kształcenia, tak i w rozwoju naukowym, konieczne jest dostosowanie badań do potrzeb współczesnej gospodarki. Zrozumiałe jest zatem dążenie do ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą. Współcześnie, realizacja poważnych projektów naukowych nie jest możliwa bez współpracy z innymi uczelniami i jednostkami badawczymi. Aby stworzyć interdyscyplinarne zespoły badawcze należy wchodzić w konsorcja z innymi instytucjami naukowymi i przemysłowymi.

M.B.: W jakim sensie Wydział jest nowoczesną i innowacyjną organizacją ?

F.P.: Wydział Górnictwa i Geologii jest nowoczesną i innowacyjną jednostką, która prowadzi badania w następujących obszarach:

 • magazynowanie energii w sprężonym powietrzu w górotworze,
 • innowacyjne metody modyfikacji minerałów ilastych i sorbentów naturalnych w technologiach wychwytywania CO2, oczyszczania gazów spalinowych oraz zagęszczania metanu z kopalń i biogazowni,
 • bezodpadowe technologie eksploatacji złóż w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy),
 • gospodarka i odzysk odpadów górniczych i energetycznych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • pozyskiwanie i odzysk surowców krytycznych dla Unii Europejskiej.

M.B.: Współpraca z otoczeniem, gospodarką - jakie są w tej dziedzinie dokonania Wydziału?

F.P.: Wydział, ze względu na specyfikę podejmowanych tematów badawczych ściśle współpracuje z przemysłem wydobywczym, a także innymi gałęziami przemysłu. Współpraca obejmuje, m.in., organizację staży i praktyk studenckich, wspólne projekty i prace naukowo-badawcze, wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału czy organizację studiów podyplomowych.

W listopadzie 2016 roku została powołana Rada Społeczno-Programowa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, będąca kolegialnym i społecznym organem doradczym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie działań Wydziału. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: władz regionu, przemysłu i szkolnictwa.

Rada Społeczno-Programowa ma, m.in., na celu analizowanie stanu i tworzenie warunków do ściślejszego i bezpośredniego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi, placówkami oświatowymi oraz z innymi podmiotami, zatrudniającymi specjalistów z dziedziny szeroko rozumianego Górnictwa i Geologii Inżynierskiej w zakresie specjalności prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Warto dodać, że w wyniku porozumień, zawartych z mojej inicjatywy, pomiędzy Politechniką Śląską a  Jastrzębską Spółką Węglową oraz Polską Grupą Górniczą, jest możliwe odbywanie staży i praktyk górniczych przez studentów Wydziału Górnictwa i Geologii. Celem podpisanych umów jest przede wszystkim okresowe zatrudnianie w zakładach górniczych studentów naszego Wydziału w okresie wakacji i w czasie roku akademickiego, a tym samym dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego.

M.B.: Współpraca międzynarodowa - jakie są w tej dziedzinie dokonania Wydziału?

F.P.: Wśród licznych projektów badawczych prowadzonych na naszym Wydziale są również projekty międzynarodowe, realizowane m.in. w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, czy też w ramach konsorcjum EIT Raw Materials. Współpraca nawiązana w trakcie realizacji projektów owocuje dalszymi kontaktami i wspólnie opracowywanymi pracami naukowymi.

Nasza oferta dydaktyczna jest również interesująca dla studentów zagranicznych. W lipcu tego roku gościliśmy na naszym Wydziale delegację władz spółki VINACOMIN, producenta surowców energetycznych w Wietnamie. Nasi goście, po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną i badawczą, wyrazili zainteresowanie kształceniem pracowników spółki na naszym Wydziale.

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.  

Najważniejszych osiągnięcia Wydziału

 1. Opracowanie „Metody bezpośredniego odmetanowania strefy zawału przodka ścianowego” przez zespół w składzie: Jan Drenda, Jan Kania, Stanisław Szweda, Józef Markowicz. Opracowanie to zostało nagrodzone: Nagrodą Ministra NiSzW (2015), Złotym medalem na Międzynarodowych Targach „Ideen – Erfindungen – Neuheiten” Nürnberg, (2014), nagrodą Special Award Domestic Invention, (2014), oraz Złotym medalem na międzynarodowej wystawie wynalazków IWIS (Warszawa, 2014).
 2. Cykl publikacji prof. Rafała Morgi przedstawia wyniki nowatorskich, w skali światowej, badań dotyczących praktycznych zastosowań mikrospektroskopii ramanowskiej do analizy mikrostruktury węgli, ich składników petrograficznych oraz koksów. Opisując zależności pomiędzy optycznymi i chemiczno-technologicznymi własnościami tych materiałów węglowych a ramanowskimi parametrami spektralnymi wykazano, że analiza ramanowska może być użyteczną metodą oceny stopnia metamorfizmu węgli oraz posłużyć do prognozy wskaźników jakości koksów: CRI (coke reactivity index) i CSR (coke strength after reaction). Po raz pierwszy na świecie przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną składnika petrograficznego węgli – funginitu, umożliwiającą interpretację jego genezy.
 3. Opracowanie i zastosowanie nowatorskich metod i technologii w rewitalizacji oraz ochronie zabytkowych obiektów podziemnych. Na podstawie kompleksowych badań struktury górotworu i obudowy zabytkowego kompleksu wyrobisk górniczych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu oraz sztolni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach  opracowano metodykę projektowania systemów ochrony obiektów zabytkowych, uwzględniającą wymagania techniczne i walory kulturowe. Wykonano i zastosowano w praktyce 37 różnych dokumentacji, cechujących się oryginalnością i dużym znaczeniem utylitarnym. Opracowane rozwiązania zostały zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 4. Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju jest organizowana corocznie od 2002 roku. Współorganizatorami Konferencji są: Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii. Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. Referaty Sesji Plenarnej wskazują na najnowsze osiągnięcia techniczne wdrażane w polskim przemyśle wydobywczym; w sesjach tematycznych poruszane są szczegółowe zagadnienia poddawane ocenie przez uczestników Konferencji, co prowadzi do wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. W ostatniej edycji w listopadzie 2016 udział wzięli przedstawiciele AGH, GIG, Politechniki Wrocławskiej, ICHPW-Zabrze, IPIŚ PAN, KOMAG-PIB.

Zespoły naukowe na Wydziale

Trudno wymienić wszystkie zespoły naukowe Wydziału. Wymienię kilka z nich:

 • Zespół prof. Mariana Dolipskiego – zajmuje się modelowaniem obciążenia statycznego i dynamicznego maszyn górniczych i ich zespołów, a także wspomaganiem komputerowym procesu projektowania maszyn górniczych, ich zespołów i elementów.
 • Zespół prof. Jana Szlązaka - prowadzi badania z obszaru organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym górniczych. W swoich badaniach skupia się też na analizie i ocenie wskaźników ekonomicznych w kontekście zarządzania strategicznego i operacyjnego. Zespół prowadzi badania z obszaru analizy ryzyka na stanowiskach pracy, badań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ergonomii, prawa pracy i przepisów BHP w polskich przedsiębiorstwach.
 • Zespół prof. Piotra Strzałkowskiego – prowadzi projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem zasad minimalizacji jej wpływu na górotwór i powierzchnię.
 • Zespół prof. Henryka Klety – prowadzi badania odkształceniowych i wytrzymałościowych własności skał i masywu skalnego, a także modelowanie numeryczne górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych i konstrukcji podziemnych. Badania obejmują również ocenę wpływu działalności zakładów górniczych na środowisko, zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych, rewitalizację zabytkowych budowli podziemnych.
 • Zespół prof. Jana Białka - zajmuje się wpływem eksploatacji górniczej na deformacje górotworu i powierzchni terenu górniczego. Badania dotyczą kształtowania się wpływów dalekich, wpływu warunków górniczo-geologicznych na kształtowanie się obrzeża eksploatacyjnego, deformacji niepełnych niecek obniżeniowych, wpływu czynnika czasu na proces kształtowania się deformacji górotworu. Wyniki tych prac weszły na stałe do kanonu wiedzy o deformacjach terenu górniczego.
 • Zespół prof. Piotra Bańki – prowadzi badania zależności  pomiędzy zaobserwowanym przebiegiem przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wskutek eksploatacji ścianowej i sejsmicznością indukowaną tą eksploatacją, a przebiegiem  zmian przemieszczeń w okresach związanych z wystąpieniem wstrząsu górniczego, w szczególności o wysokiej energii, z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów ewolucyjnych i rojowych do lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu i odtwarzania pól prędkości fal sejsmicznych w górotworze.
 • Zespół prof. Franciszka Plewy – zajmuje się optymalizacją instalacji do podsadzania wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych i podziemnego składowania odpadów, a także doborem składu mieszanin do podsadzania i doszczelniania zrobów.
 • Zespół prof. Krystiana Probierza – podejmuje zagadnienia kompleksowego rozpoznawania i charakterystyki jakości węgla w złożu, zgodnie z standardami krajowymi i międzynarodowymi (PN, ECE Geneva, ISO, ICCP), zagadnienia charakterystyki jakości węgla w złożu z wykorzystaniem tworzonych dla tego celu cyfrowych baz danych o jakości węgla w złożu, map parametrów jakości dla poszczególnych pokładów węgla, charakterystyki stopnia uwęglenia i prognozy jego zmian w złożu wg reguły Hilta, reguły Schürmanna, zmian refleksyjności witrynitu, przy zastosowaniu m.in., badań mikrofaunistycznych oraz stratygraficznych skał karbońskich (w tym także korelacji serii węglonośnej i identyfikacji pokładów węgla).
 • Zespół prof. Marka Pozzi – opracował metodę wyznaczania stref zagrożenia powodziowego, która została stworzona na potrzeby oceny stopnia zagrożenia powodzią na obszarach gmin górniczych, których powierzchnia terenu wraz z siecią hydrograficzną podlega stałym przeobrażeniom o różnym stopniu intensywności pod wpływem działalności górniczej. Pozwala ona na wyznaczenie zasięgu stref zalewowych dla różnych scenariuszy powodziowych, z uwzględnieniem dokonanych oraz prognozowanych obniżeń powierzchni terenu, będących następstwem prowadzonej podziemnej eksploatacji górniczej. Bazą do wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego są modele jedno- oraz dwuwymiarowe opracowane przy wykorzystaniu oprogramowania MIKE FLOOD. Jako narzędzie wspomagające proces modelowania wykorzystuje się techniki GIS.

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. Śl. Zainteresowania naukowe: hydrauliczny i hydrauliczno-pneumatyczny transport materiałów sypkich z wyraźnym ukierunkowaniem na podnoszenie z dna mórz i oceanów konkrecji manganowych; analiza możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów w podziemnych technologiach górniczych, a w szczególności w podsadzce hydraulicznej i pneumatycznej oraz zestalanej: do likwidacji wyrobisk górniczych, do doszczelniania gruzowiska zawałowego,

do wykonywania pasów i korków podsadzkowych, do wypełniania starych płytko zalegających pustek w górotworze; analiza procesów zachodzących w podziemnych składowiskach odpadów przemysłowych,  a w tym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym oraz ich zmienność w układzie czasowo-przestrzennym; oddziaływanie na środowisko słonych wód kopalnianych wraz z określeniem możliwości ich wykorzystania i neutralizacji w zestalających się mieszaninach podsadzkowych,

­       współpraca obudowy z górotworem w warunkach zagrożenia tąpaniami; zjawiska i procesy towarzyszące likwidacji podziemnych zakładów górniczych; odzysk surowców z odpadów przemysłowych.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: Laureat Polskiej Nagrody Popiołowej „ Feniks 2009”; Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, Warszawa, 2011; Nagroda specjalna Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego „Czarny Diament”, 2015.

Pełnione funkcje z wyboru: Dyrektor Instytutu Eksploatacji Złóż od 2009r. do 2017r.; Kierownik Zakładu Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej od 2008r. do 2013r.; Kierownik Zakładu Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej od 2013r.; Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej od 2011r.; Członek Senatu od 2009r.; Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii od 2016r.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024