Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Prowadzimy 4 kierunki studiów: 2 o profilu praktycznym, to jest kierunek logistyka i kierunek obronność państwa.

 

Profil praktyczny, gdyż ponad 50% zajęć to są zajęcia praktyczne, czyli ćwiczenia, seminaria, laboratoria. Również są w to ujęte organizowane przez nasz Wydział praktyki dla studentów. Student dzięki praktykom ma możliwość zobaczyć to przyszłe środowisko pracy, w którym będzie się obracał.

Oferta Wydziału

Z jednej strony mamy studia wojskowe, z drugiej studia cywilne. Dodatkowo mamy przedsięwzięcia na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w postaci kursów i studiów podyplomowych. One wynikają z planów doskonalenia zawodowego. Również wychodzimy na potrzeby rynku, ale nie tylko rynku cywilnego. To tak ja są te technologie podwójnego zastosowania. Są to studia podyplomowe, które są realizowane tu na  Wydziale. One dotyczą: zarządzania zasobami ludzkimi, audyt i kontrola wewnętrzna, w jednostkach o schierarchizowanej strukturze. Również oferujemy studia podyplomowe z zakresu zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach. Mamy dość duże doświadczenie w tym zakresie. Wiele lat te studia trwają. Otwieramy nowe studia podyplomowe związane z zamówieniami publicznymi.

https://wlo.wat.edu.pl/

płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, dziekan WBLiZ WAT w rozmowie na łamach czasopisma Nauka i Biznes

 

 

Dydaktyka, kształcenie

Prowadzimy 4 kierunki studiów: 2 o profilu praktycznym, to jest kierunek logistyka kierunek obronność państwa. Profil praktyczny, gdyż ponad 50% zajęć to są zajęcia praktyczne, czyli ćwiczenia, seminaria, laboratoria. Również są w to ujęte organizowane przez nasz Wydział praktyki dla studentów. Student dzięki praktykom ma możliwość zobaczyć to przyszłe środowisko pracy, w którym będzie się obracał.

Dwa kierunki akademicki to jest bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie.

Dla studentów wojskowych od ubiegłego roku przeszliśmy na kształcenie w systemie jednolitych studiów magisterskich.

W tym roku dla studentów wojskowych uruchamiamy nowy kierunek studiów: logistyka ekonomiczna. Będziemy na tym kierunku kształcić przyszłych oficerów finansowych dla jednostek wojskowych. Te studia to dopełnienie całego pakietu kształcenia logistycznego, które oferuje Wojskowa Akademia Techniczna.

Wydział składa się z 3 Instytutów:

Logistyki,

Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności,

Organizacji i Zarządzania.

Mamy jeszcze jedną komórkę w strukturze wydziału, Centrum Certyfikacji Jakości.

Na wydziale jest jedna dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie. mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Jesteśmy przy tym drugi w Polsce Wydziałem posiadającym uprawnienia do habilitowania.

Rozwój dyscypliny nauk o bezpieczeństwie

Rozwijamy dyscyplinę nauk o bezpieczeństwie w różnych kontekstach, z  jednej strony mamy aspekt militarny, a więc związany z obronnością, z logistyką wojskową, czyli związane z potencjałem obronnym. Mamy też aspekt niemilitarny, a więc przygotowanie podmiotów gospodarczych do działalności związanej z bezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne, bezpieczeństwo informacji.

Projekty, obszary naukowo-badawcze

Realizujemy projekty związane z logistyką wojskową. Projekty związane z logistyka wojskowa dotycząca konkretnie funkcjonowania na przykład potencjału logistycznego wojskowego, mówiąc w prost wojskowych oddziałów gospodarczych.

Projekty te są realizowane na zlecenie instytucji wojskowych i dotyczącą zarządzania potencjałem takiego oddziału gospodarczego.

Z drugiej strony zajmujemy się projektami zmierzającymi do poprawy działania konkretnych firm, związane z funkcjonowaniem takich elementów jak magazyn, realizowanie takiego procesu jak magazynowanie, optymalizacja tego typu rzeczy.

Projekty z zakresu bezpieczeństwa narodowego; ocena potencjału obronnego, prowadzimy badania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, w tym szczególnie tzw. ubóstwa energetycznego, poszukiwanie alternatywnych źródeł zasilania, ale takich, które nie będą miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska.

Projekty realizowane w ramach współpracy z gminami dotyczące poszukiwania źródeł geotermalnych i również pokazywanie jak wykorzystywanie źródeł termalnych może wpływać na funkcjonowanie gminy, powiatu, czy określonego pomiotu gospodarczego.

Dużą uwagę skupiamy na działalność naukową naszych studentów. Tworzymy studentom warunki, aby rozwijali swoje pasje naukowe. Są to zarówno projekty z obszaru społeczno-gospodarczego jak i projekty konstruktorskie, polegające również na budowaniu całych systemów.

Projekty woskowe; pozyskiwanie sprzętu, ocena i analiza systemów uzbrojenia.

Projekty dotyczące analizy potrzeb jednostki wojskowej i przełożenia tych potrzeb na kwestie prognozowania budżetu.

Tych obszarów naszych badań naukowych i związanych z nimi projektów jest sporo, można by to zamknąć wszystko w jednym pojęciu to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Realizujemy pewne przedsięwzięcia dla NATO i takim naszym głównym przedsięwzięciem jest kurs, pt.: standaryzacja w NATO. Jest realizowany przez nas ale pod opieką biura standaryzacyjnego NATO, z kwatery głównej w Brukseli oraz naszego Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji.

W ramach projektu NATO DEEP realizujemy współpracę z Ukrainą w dwóch obszarach: leadership czyli przywództwo, dowodzenie, czyli menadżerów przywódców wojskowych, oni podpatrują, a my dzielimy się informacjami jak my kształcimy i logistyka wojskowa.Ta współpraca jest bardzo owocna. Współpracujemy z czterema takimi ośrodkami: kijów, Żytomierz, Charków i Odessa. Pewne zajęcia organizujemy na Ukrainie, jak również zapraszamy ich do nas na WAT.

Interdyscyplinarność Wydziału

Tłumacząc rozbudowaną nazwę naszego wydziału.

Albowiem w tych obszarach prowadzimy działalność dydaktyczną i naukową. W obszarze logistyki wojskowej i nie tylko, są aspekty cywilne. wiele elementów jest wspólnych. W obszarze bezpieczeństwa szeroko pojętego, bo to i kwestia obronności wchodzi w grę, ale obronność to są to też elementy niemilitarne. I w to też wkomponowuje się logistyka wojskowa, wpisuje się ona bowiem w szeroko pojęte bezpieczeństwo. trzeci element to zarządzanie jako element dydaktyczny i naukowy.

Jakie obszary działania są w ramach struktury Wydziału?

W sferze logistyki wojskowej są to:

modelowanie wojskowych systemów logistycznych SZRP,

prace analityczne dotyczące cyklu życia wyrobu/systemu,

współudział w opracowaniu założeń koncepcyjnych, analiz i ekspertyz w zakresie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (Spw),

współudział oraz opiniowanie projektów dokumentów dotyczących wsparcia przez państwo gospodarki oraz współpracy cywilno-wojskowej,

prace badawcze dotyczące sprawozdawczości logistycznej w układzie narodowym i sojuszniczym (NATO LogRep)

W sferze logistyki przedsiębiorstw:

projektowanie procesów logistycznych,

harmonogramowanie dostaw w przedsiębiorstwie,

projektowanie i ocena efektywności systemów logistycznych,

projektowanie i wyposażenie obiektów logistycznych,

modelowanie systemów i procesów logistycznych,

prace badawcze dotyczące możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań w logistyce przedsiębiorstw,

konfigurowanie sieci logistycznych.

W sferze bezpieczeństwa i obronności państwa są to:

funkcjonowanie i koordynacja systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,

doskonalenie systemów zarządzania obronnością państwa,

polityka zagraniczna i strategia bezpieczeństwa narodowego,

funkcjonowanie, wyszkolenie i zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych

wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia militarne państwa

funkcjonowanie państwa w sojuszach polityczno-militarnych

rozwój potencjału gospodarczego i przemysłu obronnego

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona infrastruktury krytycznej

współpraca cywilno-wojskowa, instytucje obrony i ochrony państwa

Posiadamy posiadamy również ofertę certyfikacyjną w następujących kwestiach:

certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, wewnętrznego systemu kontroli, itp.

weryfikacja EMAS

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024