Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

image001

 
https://is.pw.edu.pl/

 

 

 *   KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA  

prof. Andrzej Kulig1 KOiKS Laboratorium OPZ 3

 • Katedrą kieruje profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzej Kulig.

Badania naukowe i działalność dydaktyczna pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska są kontynuacją prac trzech funkcjonujących do 2007 roku Zakładów: Meteorologii i Ochrony Atmosfery, Gospodarki Wodnej i Hydrologii oraz Ochrony Środowiska Miejskiego. Obecnie tworzy ją pięć Zespołów prowadzących badania w następującym zakresie:

Meteorologii: modelowanie matematyczne jakości powietrza i chemia atmosfery, numeryczne modelowanie dynamiki atmosfery i prognoza pogody, odnawialne źródła energii oraz ocena ryzyka awarii przemysłowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego terenów.

Ochrony Atmosfery: zanieczyszczenie i ochrona atmosfery - pyły atmosferyczne i modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze (Integrated Assessment Modelling), ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (Health Impact Assessment).

Ochrony Powierzchni Ziemi: degradacja gleb i gruntów, remediacja gruntów, fitoremediacja gleb oraz rekultywacja i monitoring powierzchni ziemi, a także odory i odoranty (ich powstawanie i emisja, metody zwalczania uciążliwości zapachowej) oraz oceny oddziaływania na środowisko i zagadnienia prawnej ochrony środowiska.

Gospodarki Wodnej i Hydrologii: monitoring wód powierzchniowych - ocena stanu wód i działania naprawcze, numeryczne modele hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz zagadnienia niepewności w modelowaniu i systemy informacji przestrzennej.

Gospodarki Odpadami: badania właściwości technologicznych odpadów, ocena i wybór optymalnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena wpływu systemów gospodarki odpadami na środowisko.

W zakresie kształcenia akademickiego Katedra prowadzi na kierunku studiów Ochrona Środowiska specjalność: Ochrona i kształtowanie środowiska na II. stopniu kształcenia.

W 2018 roku uruchomiana została na kierunku Inżynieria Środowiska nowa specjalność: Inżynieria Terenów Zurbanizowanych na I. stopniu kształcenia. Została ona dostosowana do oferty edukacyjnej Wydziału uwzględniającej potrzeby gospodarki oraz doskonalenia systemu jakości kształcenia.

 


 

*   ZAKŁAD BIOLOGII 

 

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł.2 ZB IMG 0205                                        Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł.

 

 

Zakład Biologii odgrywa wiodącą rolę w obszarze zastosowań biologii w naukach technicznych. Już w latach 50. XX wieku wprowadzono zagadnienia mikrobiologii sanitarnej do badań wód powierzchniowych, wód do picia, ścieków, gleby i powietrza atmosferycznego. Wraz z postępem wiedzy o procesach zachodzących w środowisku, opracowano nowe metody służące ocenie biodegradacji związków organicznych w wodzie i w ściekach. Rozwijano metody oceny jakości powietrza pod względem mikrobiologicznym, co plasowało Zakład wśród jednostek wiodących w kraju. Zakład Biologii był prekursorem i propagatorem metod badań ekotoksykologicznych stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska. Obecnie realizowane są prace naukowo-badawcze w dziedzinach: biologii środowiska i biotechnologii oraz ekotoksykologii. W badaniach naukowych stosuje się najnowsze techniki oznaczeń chemicznych i biologicznych, w tym metody biologii molekularnej (PCR, RAPD-PCR, FISH, SOS-Chromotest, Comet Assay, MARA, LumisTox, Deltatox). Od 2009 roku, w ramach programów Erasmus i Erasmus+, pracownicy Zakładu Biologii prowadzą regularnie wykłady i zajęcia laboratoryjne w języku angielskim dla studentów kursów międzynarodowych na Uniwersytecie Hamburg-Harburg (TUHH, Niemcy). 

.

 


 

*   ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HUDRAULIKI

3 ZBWiH prof. Pawe Popielski                                                                                                Kierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Paweł Popielski.

   

Do wiodących obszarów badań należą: wykorzystanie zaawansowanych symulacji numerycznych w problemach geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska; ocena stanu technicznego obiektów z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu i zgodności danych pomiarowych z wynikami modelowania matematycznego, weryfikacja parametrów przyjmowanych w modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, hydroprofilometru, pomiarów światłowodowych; uwzględnianie w obliczeniach i analizie dotyczącej bezpieczeństwa obiektów budowlanych zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk zachodzących w gruncie, a spowodowanych przez filtrującą wodę (erozja, sufozja, kolmatacja). Zakład wykonuje m.in. opracowania dotyczące oddziaływania głębokich wykopów w środowisku zurbanizowanym i oceny stanu obiektów infrastruktury podziemnej oraz realizuje wieloletnie nadzory naukowo-techniczne nad obiektami hydrotechnicznymi. Do osiągnięć dydaktycznych należy zaliczyć bogaty dorobek skryptów i podręczników z zakresu geotechniki. 

       

 

       

3 ZBWiH Fot lab geotech 1 kopia


 

*   ZAKŁAD INFORMATYKI I BADAŃ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

 

 prof. Artur Badyda4 ZIiBJS                                     .Kierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Artur Badyda.

 

Obszar działalności Zakładu jest ściśle związany z zespołami naukowymi, które funkcjonują w jego ramach i obejmuje następujące zagadnienia:

Informatyka Środowiska i Zarządzanie Ochroną Środowiska: metody tworzenia, przesyłania, przechowywania, przetwarzania, modelowania, interpretacji, prezentacji oraz rozpowszechniania danych i informacji do rozwiązywania problemów ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji inwestycji; procesy rozwoju infrastruktury i zarządzania w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście ochrony środowiska.

Statystyka i Badania Zdalne Środowiska: analiza eksploracyjna danych środowiskowych, obserwacje powierzchni Ziemi (m.in. zanieczyszczenia i magnetyzm gleb, roślinność, susze glebowe, zmiany klimatyczne) w oparciu o zdjęcia satelitarne.

Chemia Środowiska: badania chemiczne wód, ścieków i osadów, jak również badania nad metodami usuwania ze ścieków trudnorozkładalnych, toksycznych, antropogenicznych zanieczyszczeń organicznych oraz oznaczanie, specjacja i badanie migracji metali we wszystkich elementach środowiska, a także badania antropogenicznych mikrozanieczyszczeń organicznych.

 


 

*   ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA

 

Kierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Bernard Zawada.

 

Wiodący obszar badań w Zakładzie dotyczy kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach przy wykorzystaniu wysokoefektywnych technik i technologii oraz odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego. Obszar ten obejmuje: poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących metod oceny komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach; poszukiwanie nowych technologii oraz poprawa efektywności energetycznej istniejących technik eksploatacji systemów ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz wytwarzania i transportu ciepła i chłodu w budynkach; rozwój systemów pozyskiwania energii do ogrzewania i klimatyzacji ze źródeł odnawialnych: energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej oraz wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z biomasy, z przemysłu lub wytwarzanego w procesie użytkowania budynków; poszukiwanie optymalnych struktur i algorytmów sterowania w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz strategii zarządzania przepływem i użytkowaniem energii w budynkach. Do całokształtu ważnych osiągnięć badawczych i dydaktycznych Zakładu można zaliczyć jego prestiż i wysoka ocena pracowników Zakładu w branży ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. 

(zespół Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, fot. zasoby WIBHiIŚ PW)


5 ZKiO Fotografia pracownikow5 ZKiO 1

5 ZKiO 0

 

5 ZKiO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*   ZAKŁAD SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICTWA

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski.

 

Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych został utworzony w 2007 roku w wyniku połączenia Zakładu Ciepłownictwa i Zakładu Inżynierii Gazownictwa dawnego Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej.

Obszarem działania Zespołu Ciepłowników jest miejskie ciepłownictwo i ogrzewnictwo, a szczególnie procesy racjonalizujące użytkowanie energii. W zakres prowadzonych prac wchodzą: zagadnienia procesowe zachodzące w elektrociepłowniach, ciepłowniach czy źródłach mniejszych mocy, cieplno-hydrauliczna problematyka sieciowa, a szczególnie symulacje numeryczne procesów hydraulicznych, metodyki wyznaczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych oraz badania fizykalne z zastosowaniem technik termowizyjnych czy ultradźwiękowych pomiarów bezinwazyjnych lub dynamicznych metod impulsowych.

Specjalność Inżynieria Gazownictwa została utworzona w 1991 roku na ówczesnym Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej  celem kształcenia studentów i prowadzenia prac naukowo-badawczych w  Zespole Inżynierii Gazownictwa. Prace badawcze dotyczą złożonych problemów systemowych takich jak: opracowywanie algorytmów prowadzenia ruchu sieci i algorytmów optymalnego projektowania sieci gazowych oraz przygotowywanie programów zarządzania sieciami gazowymi dla ich operatorów.

 

 


 

 

*   ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

Marian Kwietniewski 1
                                                                      Kierownikiem Zakładu jest 
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski.  7 Zakad ZwWiOS Zdje cie Cwiczenia lab                                                        

                                                    

Prace badawcze koncentrują się na: badaniach i ocenie nowych technologii i procesów biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem usuwania biogenów; doborze technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych; badaniach i ocenie procesu dezintegracji osadów ściekowych oraz wpływu dezintegracji osadów na efektywność ich stabilizacji i odwadniania; badaniach jakości wody ujmowanej ze źródeł powierzchniowych i podziemnych; badaniach i ocenie procesów jednostkowych oraz technologii uzdatniania wody w celu modernizacji stacji uzdatniania; modelowaniu i symulacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby optymalnego zarządzania ciśnieniem i jakością wody w tych sieciach; opracowaniu podstaw projektowania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej; planowaniu i wdrażaniu monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; rozwoju i metodyce współpracy GIS z modelami i monitoringiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; badaniach i ocenie awaryjności, niezawodności, ryzyka i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych; badaniach wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach wodociągowych; badaniach i modelowaniu instalacji przeciwpożarowych.

7 Zakad ZwWiOS Zdjecie OS Czajka MPWiK W wa

Oczyszczalnia ścieków „CZAJKA” dla m st. Warszawy po modernizacji i rozbudowie w 2013r.

Procesy technologiczne w zakresie  oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów  oparte są na wynikach specjalistycznych badań naukowych. 

(zdjęcia w artykule, fot. zasoby WIBHiIŚ PW, zdjęcie "Czajki" fot.  aeromedia.pl, dzięki uprzejmości MPWiK w Warszawie)

(artykuł przygotowany na podsatwie materiału z WIBHiIŚ PW)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024