Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach jest nowoczesną, kompleksową i jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju.

Centrum zostało powołane dnia 01.02.1991 roku, najpierw jako szpital. Od marca 1995 r. po zmianie nazwy i statusu, działa jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dyrektorem ŚCO w Kielcach jest dr hab. n. med. profesor UJK Stanisław Góźdź. Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź pełni także funkcję kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej, jest specjalistą radioterapii, onkologii klinicznej, chemioterapii, medycyny społecznej, neurologii. W skład Kliniki Onkologii Klinicznej wchodzą: oddział chemioterapii; Poradnia Chemioterapii; oddział chemioterapii dziennej. Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie systemowe chorych z każdym typem nowotworu (zarówno litym, jak i układowym). Specjalizujemy się w leczeniu: raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc, mięsaków, czerniaka, ziarnic. W ramach pełnoprofilowego systemowego leczenia chorych stosujemy: leki cytotoksyczne (chemioterapia), leki hormonalne (hormonoterapia), leki ukierunkowane na określone cele molekularne (terapie celowane), leki stymulujące układ odpornościowy (immunoterapia). Prowadzimy leczenie przeciwnowotworowe także w skojarzeniu z innymi metodami leczenia miejscowego, takimi jak: chirurgia i radioterapia.

Innowacyjne projekty badawcze.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) kreuje lokalny oraz ogólnopolski sektor innowacyjny. W Biobanku ŚCO gromadzone są próbki biologiczne do prowadzenia innowacyjnych badań na potrzeby nowoczesnej diagnostyki i farmakoterapii. Centrum prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą o dużym potencjale realizując projekty badawcze w zakresie:

- radiobiologia: wpływ promieniowania jonizującego na strukturę i funkcjonowanie komórek nowotworowych oraz ich oporność na radioterapię (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim);

- rola szczepień przeciwko infekcjom bakteryjnym u chorych leczonych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych na raka płuc i raka jelita grubego - projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie;

- pozakomórkowe kwasy nukleinowe oraz wolno krążące komórki nowotworowe (CTC) - biopsja płynów - jako nowoczesne narzędzie dla personalizacji leczenia onkologicznego;

- sita molekularne do wykrywania wolno krążących komórek nowotworowych (CTC) - projekt realizowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną;

- zastosowanie nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Fizyki PAN;

- poszukiwanie nowych markerów do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych - projekt kliniczno-laboratoryjny we współpracy z ośrodkami w kraju oraz z National Cancer Institute w Waszyngtonie; 

- informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca - unikalne w skali Polski rozwiązanie pozwalające na zapewnienie maksymalnej dokładności badania (projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II).

Świętokrzyskie Centrum Onkologii współpracuje z International Agency for Research Cancer, European Network of Cancer Registries, European Organisation of Cancer Institutes, Międzynarodową Agencją Atomistyki w Wiedniu, National Cancer Institute w Waszyngtonie. Materiał epidemiologiczny gromadzony w Świętokrzyskim Rejestrze Nowotworów stanowi istotny wkład do analiz na temat obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie. Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług są przyznane i utrzymywane certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001:2008 i bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

Projekty naukowo-badawcze. 

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII I WALKI Z RAKIEM

Projekty międzynarodowe:

Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem uczestniczył lub nadal uczestniczy w projektach europejskich oraz programach międzynarodowych i krajowych.

INFORMATYCZNA PLATFORMA FUZJI BADAŃ OBRAZOWYCH SERCA - to pierwszy w Polsce projekt badawczy realizowany wspólnie przez Zakład Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (lider projektu) i Zakład Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (współwykonawca). Dotyczył opracowania i wdrożenia wspólnej platformy telemedycznej w tzw. chmurze wirtualnej, umożliwiającej archiwizację, wymianę i zaawansowaną obróbkę danych badań obrazowych wykonanych w różnych ośrodkach i w różnych technikach diagnostyki obrazowej (PET, tomografia komputerowa, kardiologiczny rezonans magnetyczny, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, spektroskopia rezonansu magnetycznego). Dzięki temu rozwiązaniu lekarze uzyskują maksymalną dokładność badania, mogą prowadzić konsultacje pacjentów na odległość. Pacjent zyskuje dokładniejszą diagnostykę, bez potrzeby powtarzania badań obrazowych wykonanych w różnych ośrodkach, bo lekarze mają dostęp do wszystkich badań obrazowych tego pacjenta umieszczonych i zabezpieczonych w chmurze wirtualnej. Chory unika powielania badań, placówka medyczna związanych z tym kosztów. Adresatami projektu są chorzy z chorobami serca poddani terapii komórkami macierzystymi w celu regeneracji mięśnia sercowego. Projekt fuzji badań rozpoczęty w połowie 2014 roku dla pacjentów kardiologicznych, obecnie jest wykorzystywany również dla pacjentów z chorobami onkologicznymi i neurologicznymi. Został sfinansowany ze środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy unijnych.

ZAKŁAD METOD FIZYCZNYCH

Zakład Metod Fizycznych prowadzi działalność naukową z zakresu wykorzystania metod fizyki atomowej i jądrowej w diagnostyce medycznej. Głównym celem badań jest poszukiwanie korelacji pomiędzy zawartością pierwiastków w tkankach człowieka a stanem chorobowym pacjenta (szczególnie rodzajem i stopniem zaawansowania choroby nowotworowej). Badana jest dynamika procesów akumulacji pierwiastków śladowych oraz wpływ zanieczyszczenia środowiska na poziom pierwiastków śladowych w organizmie ludzkim. Badania tkanek nowotworowych mają na celu znalezienie zależności między koncentracją pierwiastków śladowych a stopniem zdegenerowania tkanki oraz porównanie koncentracji pierwiastków w tkance z ich koncentracją w surowicy i krwi osób badanych. Analizowane są też próbki środowiskowe na zawartość pierwiastków występujących w ilościach śladowych, a mających pełnić rolę markera zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na stan zdrowia człowieka.

Celem projektu badawczego pt. „Analiza pierwiastkowa ludzkiego materiału biologicznego pacjentów poddawanych radioterapii i chemioterapii jako narzędzie monitoringu procesu leczenia", realizowanego obecnie w Zakładzie Metod Fizycznych we współpracy z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej ŚCO, jest analiza pierwiastkowa ludzkiego materiału biologicznego (krew, surowica, włosy, tkanka nowotworowa) osób ze zdiagnozowanym nowotworem i poddawanych radioterapii i/lub chemioterapii na różnym etapie leczenia oraz określenie możliwości wykorzystania uzyskanych rezultatów do monitoringu procesu leczenia, a w przyszłości do oceny skuteczności zastosowanych metod leczenia. Dodatkowym aspektem metodycznym prowadzonych badań będzie również analiza rozkładów koncentracji pierwiastków w badanych próbkach. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę analizowanych próbek możliwe będzie podjęcie problemu natury rozkładów koncentracji pierwiastków śladowych w badanych próbkach ludzkiego materiału biologicznego, a w konsekwencji natury procesu akumulacji pierwiastków w organizmie, co nie było dotychczas przedmiotem systematycznych badań. Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Metod Fizycznych przedstawiane są na międzynarodowych konferencjach naukowych.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Dane kontaktowe: tel. 41 367 42 58; Kierownik: dr n.med. Artur Kowalik - spec. laboratoryjny genetyki medycznej; Z-ca kierownika: mgr Małgorzata Chłopek.

Działalność medyczna: Zakład Diagnostyki Molekularnej wywodzi się z Pracowni Biologii Molekularnej utworzonej w 2003 roku w obrębie Zakładu Patologii Nowotworów. W 2008 roku Pracownia Biologii Molekularnej została wyłączona jako samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, a w 2012 roku na bazie Pracowni utworzono Zakład Diagnostyki Molekularnej.

W skład Zakładu Diagnostyki Molekularnej wchodzi również BIOBANK ŚCO, który służy gromadzeniu materiału do badań naukowych.

Wykorzystujemy techniki: masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS); sekwencjonowanie kapilarne DNA; qPCR, PCR, RT-PCR; digital PCR; fotocytomter ImagreStream Mark II.

W Zakładzie wykonujemy badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO. Wykonywane badania można podzielić na trzy główne typy: wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1) - badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO; selekcjonowanie pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca- EGFR); diagnostyka i monitorowanie skuteczności w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne).

Działalność badawcza: Działalność badawcza koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów z użyciem m. in. techniki NGS. Prowadzimy również badania dotyczące wykorzystania krążących komórek nowotworowych (CTC), pozakomórkowych kwasów nukleinowych (cfNA) oraz exosomów jako źródła materiału diagnostycznego tzw. „liquid biopsy”.

Personel: Diagności laboratoryjni: dr n med. Artur Kowalik, mgr Małgorzata Chłopek, mgr Łukasz Madej, mgr Ewelina Nowak-Ozimek, mgr Elżbieta Wypiórkiewicz, mgr Renata Chodurska, mgr Monika Sowa, mgr Jowita Furmańczyk, mgr Anna Fatyga, mgr Patrycja Kot oraz pracownicy techniczni: mgr Krzysztof Gruszczyński, mgr Sebastian Zięba, mgr Joanna Kalisz, mgr Liliana Pięciak, mgr Kamila Krawiec.

Współpraca naukowo – badawcza:

Zakład prowadzi również badania naukowe z ośrodkami w kraju:

CO-I Warszawa, Dr hab. Magdalena Kowalewska;


Współpraca w zakresie analizy biologii nowotworów ginekologicznych.

CO-I Kraków Prof. Janusz Ryś


Współpraca w zakresie biologii mięsaków oraz nowotworów piersi.

WUM Dr hab. Katarzyna Koziak, Dr hab. Magdalena Kowalewska (https://ziz.wum.edu.pl/node/5)


Współpraca z zakresie procesów regulujących angiogenezę zapalną i nowotworową.

Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Zdzisław Bogdanowicz, Dr Andrzej Górka; (http://www.wme.wat.edu.pl)

 

 

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024