Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Laboratoria i projekty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (WMFiI UG)

prof. dr hab. Marek Grinberg - kierownik w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej.

 

 IMG 2896

Laboratoria w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej.

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzacji Materiałów Luminescencyjnych i Nanomateriałów.

Pracownia syntezy i charakteryzacji strukturalnej materiałów wykazujących właściwości luminescencyjne wyposażona jest w specjalistyczne oprzyrządowanie, w którego skład wchodzi nowoczesny, stolikowy dyfraktometr proszkowy D2PHASER firmy Bruker wyposażony w lampę  rentgenowską z antykatodą miedziową (Cu Kα = 1.54 Å) oraz krzemowy detektor paskowy LINXEYE® (maksymalny zakres kątowy (2 Θ) pracy dyfraktometru zawiera się w granicach od 3 do 160 stopni, a do analizy otrzymanych dyfraktogramów używa się specjalistycznego oprogramowania DIFRAC.EVA oraz bazy danych PDF 2010), piec muflowy LHT 04-17 firmy Nabertherm wyposażony w przystawkę umożliwiającą przeprowadzanie przemian w atmosferze obojętnej (N2, Ar) z zaworem elektromagnetycznym sterowanym z poziomu programatora pieca (P310) (maksymalna temperatura pracy: 1750 °C) oraz termograwimetr SDT Q600 firmy TA Instruments umożliwia jednoczesny pomiar DSC i TGA próbki lub jednoczesny pomiar TGA dwóch różnych próbek w atmosferze obojętnej (N2, Ar) lub reaktywnej (np. redukującej - mieszanina 5% obj. H2 w N2). Zakres temperatury pracy zawiera się w granicach od temp. pokojowej do 1500 °C. Pracownia zajmuje się syntezą głównie materiałów składających się z nieorganicznej matrycy (krzemiany, gliniany, tytaniany, fosforany, borany, tlenosiarczki) domieszkowanej jonami metali ziem rzadkich (Ce3+/4+, Pr3+/4+, Eu2+/3+, Tb3+/4+, Dy3+, Er3+, Yb3+) wykorzystując metodę syntezy w fazie stałej oraz zol-żel.

Laboratorium Kinetyki Luminescencji.

Laboratorium dysponuje zestawem do pomiarów ewolucji czasowej widma luminescencji, składającym się z lasera YAG:Nd, optycznego generatora parametrycznego dającego wzbudzenie impulsowe (czas trwania impulsu 30 ps, repetycja 10 Hz) przestrajanego w sposób ciągły w zakresie spektralnym 210 nm –  2300 nm oraz kamerą smugową Hamamatsu pozwalającą na rejestrację widm w czasie, w zakresie od 1 ns do 10 ms. Kamera smugowa pozwala na detekcję sygnału luminescencyjnego jednocześnie w funkcji długości fali (energii) emitowanego światła i czasu po wzbudzeniu. Urządzenia te pozwalają na szybki pomiar ewolucji czasowej widma luminescencji w sposób ciągły. Analiza obrazów kamery smugowej pozwala na rozdzielenie poszczególnych składników widma luminescencji, nakładających się spektralnie i różniących się czasem zaniku, a także analizę procesów transferu energii wzbudzenia.  Urządzenie pozwala na badanie luminoforów do energooszczędnych źródeł światła  opartych o diody luminescencyjne (LED), scyntylatorów oraz materiałów dozymetrycznych.  Scyntylatory i materiały dozymetryczne mają zastosowanie w detekcji promieniowania jonizującego np. w medycynie  oraz w energetyce jądrowej. Pomiary luminescencji czasowo-rozdzielonej możliwe są w funkcji temperatury z zakresu od 10 K do 600 K .

Laboratorium spektroskopii wysokociśnieniowej.
Do pomiaru widm luminescencji w wysokich ciśnień hydrostatycznych (powyżej 30 GPa= 300 000 atm) używamy kom
ór z kowadłami diamentowymi typu Merrill–Bassett. Widma fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasowo- rozdzielonych można wykonywać w zakresie ciśnień do 30 GPa, w temperaturach z zakresu 10 do 400 K.  Pomiary można wykonywać w zakresie spektralnym 250 -1700 nm.  Badanie materii w tak ekstremalnych warunkach pozwala na otrzymmywanie materiałów, które nie istnieją w warunkach normalnych.  Przykładem może być diament. Krzyształy diamentu są  jedną z  metastabilnych ( ławo zanikających, np. wskutek podgrzewania) form węgla, który spalamy w piecach oraz używany jest w formie grafitu w ołówkach, ale także przybiera formę, fulerenów, nanorurek i   grafenu.

Ważniejsze projekty badawcze M. Grinberg

 1. „Wysokociśnieniowa spektroskopia metali przejściowych w dielektrykach”, KBN nr 2P03B003 13, kierownik (termin zakończenia 30.09.2000, kwota 140000 zł).
 2. Projekt inwestycyjny „ Przystawka kriogeniczna do badań spektralnych” w roku 1998, (kwota 116000 zł).
 3. „High pressure tuning studies of solid state optical materials”, grant Wspólnego Polsko –Amerykańskiego Funduszu im. Marii Skłodowskiej Curie, MEN/ NSF nr 98-335, (termin zakończenia 2002, kwota 50000 zł i 25000 $).
 4. „Otrzymywanie i charakteryzacja mieszanych granatów lantanowo-lutetowych domieszkowanych metalami przejściowymi”, KBN nr 8T11B025 14, główny wykonawca (termin zakończenia 31.12.2001, kwota w UG 70000 zł).
 5. „Fotoakustyczne badanie procesów relaksacji bezpromienistej w centrach luminescencji w materiałach laserowych i scyntylatorach”, KBN nr 7T07B049 18, główny wykonawca (termin zakończenia 28.02. 2003, kwota 315.000 zł).
 6. „Badanie przejść d-f w jonach ziem rzadkich w wybranych kryształach dielektryków metodami spektroskopii wysokociśnieniowej”, KBN nr 2P03B049 23, kierownik (termin ukończenia 2005, kwota 180.000 zł).
 7. „Studies of Optical Properties of activated material sunder high pressure” – grant NATO (2004-2005).
 8. „Własności przejść df w jonach ziem rzadkich w matrycach stałych” – Polsko – Francuski projekt Polonium” (2004-2005).

Opisy wybranych projektów.

PL-US  Projekt nr 3 - Spektroskopia wysokociśnieniowa materiałów optycznych

Prof. Marek Grinberg, Instytut Fizyki Doświadczalnej UG; Kevin L. Bray, Department of Chemistry, Washington State University.

Wspólne badania dotyczyły charakteryzacji centrów luminescencji w matrycach stałych, takich jak kryształy, szkła i ceramiki domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich. Proponowaną metodą badawczą była wysokociśnieniowa spektroskopia optyczna, tzn. badano widma luminescencji, widma wzbudzenia oraz zaniki luminescencji układów poddawanych wysokiemu ciśnieniu hydrostatycznemu w komorach z kowadłami diamentowymi.  Kryształy domieszkowane jonami  Cr3+  i Ti3+ mogą mieć zastosowanie jako  aktywne materiały laserowe dla laserów impulsowych o czasie życia impulsu fs  10-12  s.  Kryształy domieszkowane  jonami Eu2+ znalazły później zastosowanie jako luminofor w diodach świecących.

Badano fluorki i tlenki domieszkowane jonami Cr3+ i Ti3+ oraz Ce3+ i Eu2+, w szczególności pomiary   w zakresie wysokociśnieniowej spektroskopii LiSc(WO4)2:Cr3+, SrLaAlO4:Cr3+,  Al2O3:Ti3+, YAlO3:Ti3+ oraz KMgF3:Eu2+ .  Wyniki zostały opublikowane w szeregu artykułach w  Physical  Review .  oraz   Journal of Physics. : Condensed Matter.

            Oprócz artykułów opublikowanych w międzynarodowych periodykach naukowych, ważnym  wynikiem projektu były doktoraty mgr Justyny Barzowskiej i mgr Wojciecha Gryka, których podstawą są badania wykonane przez nich podczas pobytów w Washington State University. 

Projekt Rozwojowy, nr 13 - „Synteza i charakteryzacja optycznych materiałów funkcjonalnych”  850000 zł (czas: 36 miesięcy).  

            Projekt dotyczy otrzymywania i charakteryzacji  nieorganicznych i organicznych materiałów aktywnych optycznie, takich jak: luminofory, pigmenty oraz znaczniki optyczne. 

            Badanie i synteza luminoforów wykonuje się głównie dla potrzeb przemysłu oświetleniowego i obejmie luminofory do energooszczędnych świetlówek kompaktowych oraz lamp LED. Kolejnym celem projektu  jest synteza i charakteryzacja pigmentów fosforescencyjnych do produkcji farb i folii charakteryzujących się długożyciową fosforescencją (do kilu godzin) o różnej barwie świecenia, pojawiającego się wskutek napromieniowania światłem UV-Vis. Pigmenty te w zależności od ich parametrów znajdą zastosowanie do farb, do oznakowań dróg ewakuacyjnych (długi czas życia ) lub do farb luminescencyjnych używanych do oznakowania w ruchu drogowym. 

            Proponujemy zastosowanie znaczników luminescencyjnych do oznakowania produktów akcyzowanych  (materiały pędne, alkohole techniczne), a także produktów markowych. 

            Materiały nieorganiczne zostaną otrzymane w wyniku syntezy w ciele stałym w wysokich temperaturach 800-12000C. Natomiast do otrzymania materiałów organicznych wykorzysta się nowoczesny niskotemperaturowy proces zol-żel. Przewiduje się uruchomienie stanowisk syntezy materiałów tlenkowych i fluorkowych domieszkowanych jonami lantanowców. W ramach badań strukturalnych planuje się badania struktury krystalicznej metodami rentgenowskimi oraz morfologii  przy pomocy mikroskopii elektronowej. Najważniejsze badania będą dotyczyć własności spektroskopowych otrzymanych materiałów i dotyczyć będą badania widm oraz  kinetyki luminescencji. Analiza wyników tych badań otrzymanych w różnych warunkach (wysokie ciśnienie hydrostatyczne, niska i wysoka temperatura) oraz powiązanie otrzymanych rezultatów z procesami technologicznymi pozwoli na znaczne zwiększenie   zasobu  wiedzy nie tylko o materiałach, ale także o procesach w nich zachodzących. Najbardziej istotne są tu procesy luminescencji, transportu energii wzbudzenia oraz procesy bezpromieniste. 

            Sądzimy, że realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych materiałów aktywnych optycznie dla potrzeb istniejącego przemysłu nowoczesnych źródeł światła ( luminofory) jak również będzie stymulowała nowe ich zastosowania ( farby fosforescencyjne, znaczniki luminescencyjne) .

Projekt 15 Projekt POIG, 01.01.02-02-006/09 - „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych”  2009-2015 Projekt realizowany w konsorcjum. Budżet dla UG 4.600.000  zł. Partnerzy: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław ( lider) i Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski.

Białe diody elektroluminescencyjne (ang. White Light Emitting Diode, w skrócie WLED), charakteryzują się bardzo dużą wydajnością. Istotnym problemem, który staje na przeszkodzie w uznaniu WLED-ów za bezdyskusyjnie najlepsze źródło światła jest fakt, iż emitowane przez nie światło białe wciąż nie jest doskonałe. Charakteryzuje je niski współczynnik oddawania barw i jego zimno-niebieska barwa. Dlatego na całym świecie ośrodki naukowe oraz firmy stale je udoskonalają. Jedną z inicjatyw poprawy jakości oświetlenia jest naukowo-badawczy projekt POIG – Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych, w skrócie NEW LOKS, którego jednym z głównych celów jest uzyskanie wydajnych, bazujących na LED-ach źródeł światła, zbliżonych do naturalnego światła słonecznego. Projekt NEW LOKS tworzą wspólnie naukowcy z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorem projektu jest prof. nadzw. Przemysław Dereń. W wyniku realizacji zadań badawczych projektu powstają nowoczesne luminofory, które znajdą zastosowanie w oświetleniu oraz do poprawy wydajności fotoogniw.

Projekt TAZOLED: nr 17 – „Otrzymywanie wysokowydajnych tleno-azotkowych luminoforów dla potrzeb przemysłu oświetleniowego” , PBS3/A5/48/2015 ( 2015-2017) 671950 zł; Partner: Politechnika Śląska w Katowicach.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania (tleno)azotkowego proszku luminoforowego, które uczynią pozyskiwane w ten sposób światło w białej diodzie bardziej zbliżonym do naturalnego. Projekt jest realizowany w Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Przedmiotem badań są roztwory stałe z grupy Ca(M)-alfa-sialon:Eu oraz Sr(M)Si2N2O2:Eu. Poprzez dobór wyjściowego składu chemicznego i topników można obniżyć temperaturę powstawania eutektycznej fazy ciekłej, która pozwoli na obniżenie temperatury syntezy o 150-200 °C i tym samym eliminację nadciśnienia azotu. Wyniki prac eksperymentalnych zostaną zweryfikowane z założeniami teoretycznymi przez wyczerpującą analizę strukturalną i spektralną otrzymanych proszków. Wyniki projektu są oczekiwane na polskim rynku, gdzie znajdują się wytwórcy taśm zawierających białe diody i rosnąca z roku na rok liczba przedsiębiorstw projektujących i wytwarzających oświetlenie oparte o białe diody.

Projekt OPUS  nr 18 (NCN) - Procesy lokalizacji /delokalizacji nośników w luminoforach domieszkowanych jonami lantanowców.

Skrócony opis projektu (popularny): Projekt dotyczy badania  przewodnictwa i fotoprzewodnictwa  (efekt przewodzenia prądu elektrycznego pod wpływem oświetlenia) materiałów, które w normalnych warunkach  są izolatorami (dielektrykami).  Materiały objęte badaniami to materiały tlenkowe, azotki, tlenoazotki i tlenosiarczki  w postaci  monokryształów , proszków i nanomateriałów domieszkowane metalami z grupy lantanowców, które stanowią centra świecące (luminescencyjne). Materiały te od dawna znajdują zastosowanie jako luminofory do diod świecących  i jako materiały scyntylacyjne. Ważnym  nowym  zastosowaniem luminescencyjnych nanomaterałów jest ich użycie w fototerapii i w fotodiagnostyce medycznej. W tym ostatnim przypadku  wykorzystuje się  zjawisko luminescencji opóźnionej w czasie polegające na  świeceniu nanomateriału wprowadzonego do żywego organizmu, trwające nawet do kilku godzin. Nie wszystkie  związki, pomimo domieszkowania aktywatorami luminescencji posiadają własności luminescencyjne. Choć struktura elektronowa domieszek lantanowców jest dość dobrze znana ogólnie przyjęte procedury doboru matryc i domieszek opierają się na ekstensywnym  i kosztownym  syntezowaniu wielu związków i wybieraniu najlepszego  z nich.   Proponowane badania przewodnictwa i fotoprzewodnictwa, połączone z badaniami spektroskopowymi  poprzez poznanie detali struktury energetycznej układu „domieszka- sieć krystaliczna”   maja na celu ustalenie związków pomiędzy parametrami makroskopowymi  sieci krystalicznej gospodarza ( np.  rodzaj wiązań chemicznych czy odległości międzyatomowe,  rodzaj naturalnych defektów), a wydajnością luminescencji. 

Projekty polsko –tajwańskie.

2015-2017 Nowe luminofory dla białych diod świecących; Partner : Ru-Shi, Liu / Department of Chemistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

W ostatnich 10 latach obserwujemy rewolucyjne zmiany w przemyśle oświetleniowym. Zarówno żarówki  jak i świetlówki zastępowane są diodami świecącymi (LED) i smęcącymi białym światłem WLED).  Działanie diody świecącej  polega na emisji światła niebieskiego przez złącze półprzewodnikowe p-n,  oraz zamianą tego światła n światło białe, którego widmo dostosowane będzie do określonych potrzeb. Konwertory te nazywane są luminoforami. Dlatego też wytworzenie właściwych konwertorów światła, o odpowiedniej  barwie świecenia i odpowiedniej wydajności. W tym obszarze badania koncentrowały się na znalezieniu luminoforu , który pochłaniałby światło niebieskie i emitował światło  imitujące światło słoneczne, lub ciepłe światło żarówki.  O jakości barwy światła decyduje współczynnik odwzorowani barwy (CRI) , którego wartość może zmieniać się od 0 do  100. Obecnie produkowane LEDy mają wartość CRI ok. 80. Możliwe do osiągnięcia są wartości powyżej 90 CRI. W tym miejscu trzeba dodatkowo powiedzieć, że dioda świecąca emituje  tyle samo światła co żarówka - pobiera ok. 20 razy mniej energii elektrycznej. Naukowym celem projektu  była synteza i charakteryzacja nowych materiałów luminescencyjnych  (luminoforów).   Zaplanowano syntezy materiałów nieorganicznych (kryształów dielektrycznych takich jak gliniany ,  krzemiany i fosforany  domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich. Materiały syntezowano w National Taiwan University, Taipei. W Uniwersytecie Gdańskim prowadzono prace o charakterze podstawowym; przede wszystkim dotyczące badania struktury energetycznej wytworzonych materiałów metodami spektroskopowymi. Unikatową techniką jest technika spektroskopii w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych. Badany materiał umieszczano w komorze wysokociśnieniowej z kowadłami diamentowymi, w której można wytwarzać ciśnienie do  300.000 atmosfer. Takie ciśnienie powoduję istotne zmiany odległości pomiędzy atomami w krysztale i wpływa w ten sposób  na własności materiału. Wyniki badań mają fundamentalne znaczenie dla  zrozumienia  i uniknięcia w przyszłości szkodliwych procesów gaszenia luminescencji. Pomagają  także w planowaniu nowych związków chemicznych o pożądanych właściwościach spektralnych.  

2018-2020 „Emitujące w wąskich pasmach luminofory do diod świecących do oświetleń i podświetleń”.

Projekt prof. dr hab. Marka Grinberga z Instytutu Fizyki Doświadczalnej pt. „Emitujące w wąskich pasmach luminofory do diod świecących do oświetleń i podświetleń” (Narrow Band Phosphors for the Application in Lighting and Backlighting of Light-emitting Diodes, akronim: NBBPL) otrzymał dofinansowanie w ramach piątego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Ministerstwo Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). Partnerem zagranicznym projektu jest grupa prof. Ru-Shi Liu z Narodowego Uniwersytetu w Tajwanie.

Prezentowany projekt jest kontynuacją wspólnych badań prowadzonych przez grupę prof. R. S. Liu w Narodowym Uniwersytecie w Tajwanie oraz grupę prof. Marka Grinberga w Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „ Nowe luminofory dla białych diod świecących”, który skończy się 31 grudnia 2017 roku. Badania prowadzone są w trzech kierunkach: (i) syntezy i charakteryzacji wąskopasmowych luminoforów dla diod świecących LED i WLED na bazie tlenków, azotków i tlenoazotków domieszkowanych jonami Eu2+ oraz fluorków domieszkowanych jonami Mn4+, (ii) syntezy i charakteryzacji nowych materiałów dla wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, w szczególności święcących w zakresie czerwonym oraz (iii) syntezy i charakteryzacji kropek kwantowych o strukturze perowskitu jako potencjalnych luminoforów. Projekt dotyczy w głównej mierze aplikacji, ze względu na nowatorskość projektu potrzebne jest zadanie polegające na matematycznym obliczeniach struktury energetycznej badanych materiałów (WP5). Prace rozwojowe obejmują (i) opracowanie procesów syntezy pozwalających na kontrolę stanu utlenienia domieszek poprzez ko-domieszkowanie jonami metali i sterowanie energią poziomu Fermiego, (ii) powiązanie kształtu widma jonów Mn4+ z składem i strukturą matryc oraz (iii) modelowanie struktury energetycznej układu sieć - domieszka oraz struktury energetycznej kompensujących defektów punktowych metodami ab initio. Aspekty aplikacyjne wynikają z możliwości zastosowania otrzymywanych materiałów w realnych urządzeniach. W Uniwersytecie w Tajwanie standardowo wykonuje się demonstratory LED i WLED. Syntezy nowych materiałów wykonywane będą głównie w Uniwersytecie w Tajwanie, analiza spektralna otrzymanych materiałów oraz modelowanie struktury energetycznej wykonywane będą w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach projektu przewiduje się zastosowanie unikatowych w skali światowej metod syntezy takich jak reakcje przeprowadzane w kontrolowanej atmosferze w wysokich ciśnieniach i wysokich temperaturach oraz spektroskopia w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych w komorach z kowadłami diamentowymi.

Projekty dydaktyczne.

Projekt „Fizyka dla przyszłości/Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego" zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013; Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Wiedzy; Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo – badawcza, numer projektu: UDA-RPPM.02.01.00-00-014/08-00, kwota dofinansowania: 2 615 613,00 PLN (75%) + 872 000,00 PLN (25%) ze środków własnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Na potrzeby laboratorium zakupiono setki nowych urządzeń. Wszystkie spełniają walory nowoczesności i najnowszych rozwiązań technologicznych w swoich klasach. Kilka przyrządów to unikaty w skali krajowej przewyższające poziomem technicznym przyrządy jakimi dysponują pracownie naukowe polskich uczelni. Takimi przyrządami są np. w pełni
zautomatyzowany spektrometr ramanowski Aramis (producent Horiba Yvon Jobin);  spektrofluorymetr Fluoromax – 4P, skaningowy mikroskop elektronowy TM-1000 (producent Hitachi), unikalne zestawy do badania superpozycji i splątania stan
ów dla układów mikroskopowych. Zakupiony sprzęt pozwolił na utworzenie ponad 40 stanowisk ćwiczeniowych. Zapewniają one ogromną gamę możliwości pomiarowych: od doświadczalnej weryfikacji fundamentalnych aspektów fizyki do nauki najnowocześniejszych zastosowań fizyki współczesnej. Zakres dziedzin fizyki ujętych w tematykach stanowisk doświadczalnych zaczyna się od fizyki atomowej, spektroskopii molekularnej, poprzez fizykę laserów, ciała stałego, akustykę a kończy na fizyce biomedycznej i informacji kwantowej.

Program wdrożenia nowoczesnych element
ów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, Zadanie 6 „Nowoczesne laboratorium źródłem nowej wiedzy”, numer projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-180/08-00, kwota dofinansowania: 287 640,00 zł. W ramach Zadania zostały napisane instrukcje ćwiczeniowe dla studentów wszystkich trzech stopni studiów w języku polskim i angielskim. Wykaz tematów ćwiczeń wraz z dwujęzycznymi instrukcjami znajduje się na stronie internetowej laboratorium powstałej także w ramach Zadania 6 pod adresem http://www.dlf.ug.edu.pl.

Indywidualne projekty  badawcze pracowników Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej (UG). 

Projekt Iuventus MNiSW „Własności spektroskopowe kryształów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców”, 2010 –  2011, kierownik projektu: dr Sebastian Mahlik, numer projektu: 0232/H03/2010/70,  kwota dofinansowania: 113 100,00 PLN

Projekt Iuventus MNiSW „Własności optyczne materiałów fluorkowych oraz tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców”, 2012 –  2014, kierownik projektu: dr Sebastian Mahlik, numer projektu:  0323/IP3/2011/71, kwota dofinansowania: 199 500,00 PLN

Projekt Iuventus Plus MNiSW „Spektroskopia wysokociśnieniowa azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru”, 2015 – 2017,  kierownik projektu: dr Sebastian Mahlik, numer projektu: 0271/IP3/2015/73, kwota dofinansowania: 297 500,00 PLN

Projekt Preludium7 NCN „Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę  energetyczną i własności spektroskopowe”, 2015 – 2017, kierownik projektu: mgr Agata Lazarowska, kwota dofinansowania: 74 000,00 PLN

Projekt Sonata7 NCN "Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utlenienia [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - REn+/RE(n+1)+", 2015 – 2018, kierownik projektu: dr Karol Szczodrowki, numer projektu: UMO-2014/13/D/ST3/04032, kwota dofinansowania: 786 000,00 PLN. 

Projekt Preludium13 NCN "Wpływ oddziaływania matryca-domieszka na własności optyczne jonów Mn4+ w kryształach nieorganicznych", 2018 – 2021, kierownik projektu: mgr inż. Tadeusz Leśniewski, numer projektu: UMO-2017/25/N/ST3/02412, kwota dofinansowania: 179 800,00 PLN

Konferencje.

Joint Conference Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials”. W dniach 9-14 lipca 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim zorganizowana została wspólna konferencja naukowa Joint Conference Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials” (Międzynarodowa Konferencja Phosphor Safari oraz VI Międzynarodowe warsztaty „IWASOM” ).

Konferencja "Phosphor Safari" odbyła się do tej pory 7 razy  (3 razy w Japonii, 1 raz w Korei, 1 raz w Hong Kongu  i 2 razy w Chinach). Pierwsza odbyła się w Niigata, w 2009 roku. W przyszłym roku, po raz pierwszy, zorganizowana będzie poza Azją. Konferencja „Phosphor Safari” promuje rozwój nauki i technologii związanej z materiałami luminescencyjnymi wykorzystywanymi w przemyśle oświetleniowym. Celem konferencji jest zorganizowanie płaszczyzny współpracy przemysłu z ośrodkami akademickimi.

Konferencja „IWASOM” organizowana jest co dwa lata na Uniwersytecie Gdańskim.  Pierwsza odbyła się w 2006 roku. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych osiągnięć z dziedziny spektroskopii fazy skondensowanej, materiałów i nanomateriałów dla szeroko pojętej optoelektroniki. 

IWASOM jest międzynarodowym spotkaniem naukowców i studentów zainteresowanych  prezentowaniem i dyskutowaniem wyników badań naukowych  na temat zaawansowanych metod spektralnych, fizyki,  chemii i technologii  nowych materiałów optycznych, takich jak półprzewodniki, dielektryki i nanomateriały,  używanych w technice oświetleniowej, ogniwach słonecznych, energetyce jądrowej i medycynie nuklearnej, diagnostyce i terapii medycznej.

W konferencjach IWASOM i PS IWASOM  uczestniczy około 200 naukowców, głównie fizyków i chemików, zajmujących się syntezą materiałów oraz badaniami spektroskopowymi, a także przedstawicieli przemysłu  z całego świata. Wykładowcami są uczeni z krajów Unii Europejskiej, Japonii, Chin, Tajwanu, Hong Kongu, USA, Izraela i Korei Południowej.

Organizatorami konferencji są Instytut Fizyki Doświadczalnej UG (Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej), Instytut Fizyki PAN w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.iwasom.ug.edu.pl

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024