Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Wydział Chemii Uniwersytet OpolskiPrzez ponad pięćdziesiąt lat kształcenia w zakresie chemii mury Uczelni opuściły setki absolwentów chemii, którzy znaleźli zatrudnienie zarówno w przemyśle, laboratoriach przemysłowych i kontrolnych, szkołach, jak i na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Czerpiąc z bogatej tradycji i odpowiadając na nowe wyzwania i wymagania ciągle zmieniającego się rynku pracy, Wydział stale poszerza i wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną oraz zakres badań naukowych, włączając się aktywnie w życie społeczności lokalnej i współpracę z przemysłem.

Mariusz Blimel: Jak powstał Wydział Chemii i jak dziś się wygląda jego działalność?

Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego :

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego został utworzony w 2008 r. w wyniku wydzielenia Instytutu Chemii z ówczesnego Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, w którym wymieniony Instytut był jednostką wiodącą, szczególnie pod względem efektywności naukowej, pozyskiwania grantów i współpracy z otoczeniem.

Instytut Chemii został powołany w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej (poprzedniczce Uniwersytetu Opolskiego) w 1971 r., choć pierwsza rekrutacja na kierunek chemii odbyła się już w 1964 r. Zatem w 2014 roku opolska chemia obchodziła 50-lecie swojego funkcjonowania. Już w 1975 roku tej stosunkowo młodej wówczas jednostce powierzono organizację, zakończonego sukcesem, Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kolejny Zjazd tego gremium Instytut Chemii zorganizował  w 1986 r. a nowo utworzony Wydział Chemii, jako element inauguracji swojej działalności, gościł w Opolu Ogólnopolski Zjazd PTChem w 2008 r.

Dziekan WCH UO fot. zasoby WCH UO

Wyraźnym impulsem do rozwoju Instytutu Chemii było ukończenie budowy i oddanie do eksploatacji w 1978 r. siedmiokondygnacyjnego obiektu przy ul. Oleskiej, gdzie znalazły swoją siedzibę prawie wszystkie jednostki Instytutu. Budynek ten, w stopniu znacznie zdekapitalizowanym po 30 latach eksploatacji, został poddany w latach 2009 – 2011 kapitalnemu remontowi i gruntownej modernizacji, dzięki pozyskaniu środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). Ponadto obiekt uzyskał nowe wyposażenie laboratoryjne oraz został wzbogacony w sprzęt i aparaturę badawczą w ramach kolejnych, skutecznie zaaplikowanych projektów do RPO WO. W sumie wartość inwestycji budowlanej i aparaturowej Wydziału Chemii w ostatnich kilku latach wyniosła blisko 24,5 mln zł. W 1983 r. uruchomiono na kierunku chemia w Opolu, nowatorską wtedy, interdyscyplinarną specjalność pod nazwą AGROBIOCHEMIA i rozpoczęto badania na pograniczu biologii i chemii przy wsparciu zatrudnianych specjalistów w tym zakresie. Wzmocnienie kadrowe Instytutu Chemii przez specjalistów nauk przyrodniczych i ich awanse naukowe zaowocowały utworzeniem na bazie tej kadry, w 1995 r., odrębnego Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, który w 1999 r. stał się istotną podstawą utworzenia Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ważnym osiągnięciem, nobilitującym Instytut Chemii, było uzyskanie w 1989 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych i dyscyplinie – początkowo chemia organiczna, a potem chemia. Dwadzieścia lat później, w wyniku wydzielenia Instytutu Chemii, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej uczelni, po ponownej, pełnej procedurze kwalifikacyjnej, Wydziałowi Chemii przyznano ponownie uprawnienia w wymienionym zakresie, a w 2013 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w tym zakresie oraz przyznano kategorię A (jako jedynemu wydziałowi UO). W roku 2014 Wydział Chemii, jako najmłodszy i najmniejszy wydział Uniwersytetu Opolskiego zorganizował konferencję naukową poświęconą okrągłej rocznicy chemii w Opolu (50-lecie chemii liczone od czasu Wyższej Szkoły Pedagogicznej).

W roku akademickim 2003/2004 Wydział Chemii  UO, wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej utworzył Środowiskowe Studium Doktoranckie z Chemii. W  roku akademickim 2014/2015 przekształcono je w Studia Doktoranckie Wydziału Chemii UO. Od 2014  Wydział Chemii uzyskał uprawnienia do rozpatrywania wniosków o nadawanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego. Należy podkreślić, że do wzrostu aktywności naukowej Wydziału Chemii w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczynili się młodzi i ambitni doktoranci Studium, pracujący pod okiem pracowników samodzielnych i dodatkowo wspierani finansowo stypendiami ze środków Unii Europejskiej. 

M.B.: Jakie są losy absolwentów Wydziału Chemii?

P.W.:  Wydział kształci wysokiej jakości specjalistów, co przekłada się na tworzenie kapitału intelektualnego, ludzkiego dla wszystkich społeczności lokalnych, z których wywodzą się jego studenci, i w których pracują i działają po ukończeniu studiów.

Przez ponad pięćdziesiąt lat kształcenia w zakresie chemii mury Uczelni opuściły setki absolwentów chemii, którzy znaleźli zatrudnienie zarówno w przemyśle, laboratoriach przemysłowych i kontrolnych, szkołach, jak i na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Czerpiąc z bogatej tradycji i odpowiadając na nowe wyzwania i wymagania ciągle zmieniającego się rynku pracy, Wydział stale poszerza i wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną oraz zakres badań naukowych, włączając się aktywnie w życie społeczności lokalnej i współpracę z przemysłem. Umiejętności i kompetencje nabywane podczas studiów na Wydziale Chemii pozwalają absolwentom lepiej zrozumieć rzeczywistość i radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami na rynku pracy.

M.B.: Do kogo skierowana jest oferta edukacyjna?

P.W.: Z racji dobrej marki jaką przez lata stworzyliśmy, nasza oferta edukacyjna skierowana jest nie tylko do młodzieży Śląska Opolskiego, lecz również do młodzieży innych regionów kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw ościennych.

M.B.: Jakie są główne cele do realizacji na Wydziale Chemii?

P.W.: Priorytetowe cele Wydziału obejmują prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie międzynarodowym, w tym badań aplikacyjnych we współpracy z przemysłem, intensywny rozwój kadry naukowej, rozwijanie współpracy z uczelniami z kraju i z zagranicy, udział w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, a także aktywne włączenie się w zwiększanie innowacyjności regionalnej i krajowej gospodarki.

Kierując się podstawowymi zasadami działania uniwersytetów, Wydział przyjmuje nierozdzielność nauki i nauczania oraz misję zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia – od popularyzacji,  poprzez kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim – do udziału w badaniach naukowych  oraz grantach i projektach realizowanych na Wydziale.

M.B.: Jak jest misja Wydziału?

P.W.: Misja Wydziału Chemii jest ściśle związana z misją Uniwersytetu Opolskiego i bazuje na przyjętej misji i strategii UO, zawierającej między innymi następujące zobowiązania:

 • Kierowanie się zasadami wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz zasadą wolności nauczania.
 • Działanie w duchu umiłowania prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzialnego upowszechniania wyników badań.
 • Prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń studentów, promowanie kadr naukowych oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez rzetelne świadczenie usług badawczych i dydaktycznych.
 • Zabieganie o współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz z jednostkami społeczno-gospodarczymi.

M.B.: Jak ocenia Pan współpracę Wydziału z otoczeniem gospodarczym?

P.W.: Wydział w szerokim zakresie współpracuje z otoczeniem przemysłowym. Współpraca z przedsiębiorstwami polega nie tylko na kształceniu odpowiednich kadr dla regionalnego rynku pracy, ale również na konkretnej współpracy naukowo-technologicznej, realizacji wspólnych projektów i grantów naukowo-badawczych, wdrożeń oraz realizacji zleceń z przemysłu, służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Kształcenie kadr zdolnych do sprawnego funkcjonowania w ramach innowacyjnej gospodarki realizowane jest również poprzez wykonywanie prac doktorskich i magisterskich na zlecenie lub we współpracy z zakładami przemysłowymi, organizowanie praktyk i staży studenckich oraz zapraszanie wybitnych praktyków przemysłu do prowadzenia zajęć i wygłaszania wykładów dla studentów i doktorantów.

Wydział stale organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy skierowane do społeczności lokalnej i osób zainteresowanych rozwojem i osiągnięciami nauki polskiej i światowej. W tym i w innych działaniach Wydział współpracuje z opolskimi oddziałami towarzystw naukowych.

 M.B.: Jakie są priorytetowe zadania w rozwoju działalności Wydziału? Jakie obszary badacze realizują pracownicy naukowi? 

P.W.: Warunkiem rozwoju kadry, a tym samym rozwoju działalności Wydziału, jest prowadzenie na wysokim, światowym poziomie badań naukowych z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych, które służą poznawaniu otaczającego nas świata, poznawaniu zasad i teorii rządzących materią, pogłębianiu i zrozumieniu praw natury oraz kształtowaniu umiejętności włączania się w rozwój nowoczesnych technologii. Władze Wydziału podejmują ciągłe działania zmierzające do podniesienia wskaźników oceny parametrycznej w celu uzyskania i utrzymania wysokiej kategorii naukowej w wyniku kompleksowej oceny przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dbałość o wysoką jakość prowadzonych badań jest zadaniem każdego pracownika Wydziału, podobnie jak i odpowiedzialne upowszechnianie ich wyników, które bezpośrednio przekłada się na prestiż Wydziału w regionie, w kraju i za granicą. Prowadzenie badań na wysokim, światowym poziomie nie tylko służy rozwojowi i promowaniu pracowników Wydziału, lecz również związane jest z kształceniem młodego pokolenia naukowców o wysokich kompetencjach zawodowych i społecznych. Działanie to jest inspirowane i motywowane przez system podziału środków statutowych według opracowanego ponad 20 lat temu i stale modyfikowanego algorytmu promującego dobre efekty naukowe i aplikacyjne pracowników.

Oprócz badań z zakresu szeroko pojętych nauk chemicznych Wydział realizuje i jest otwarty na rozwój badań interdyscyplinarnych i stosowanych, nie tylko we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego, ale również z przemysłem oraz jednostkami w kraju i zagranicy. Współpraca naukowa z przemysłem oraz z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi odgrywa bowiem ważną rolę w działalności badawczej.

Ważnym elementem działań Wydziału jest pozyskiwanie zewnętrznych środków na badania naukowe. Dlatego też ważnym elementem strategii Wydziału jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do opracowywania i składania wniosków grantowych oraz udziału w programach badawczych realizowanych przez konsorcja naukowe składające się z partnerów krajowych i zagranicznych.

Wreszcie Wydział podejmuje działania zmierzające do wzrostu zaangażowania pracowników w badania służące budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i rozwoju innowacyjnej gospodarki. Tym celom służy wspieranie kontaktów przedsiębiorstwami oraz wspieranie pracowników opracowujących zgłoszenia patentowe i wdrażających nowe rozwiązania w praktyce przemysłowej.

M.B.: Jak prezentuje się charakterystyka badań naukowych na Wydziale Chemii?

P.W.: Zainteresowania naukowe pracowników Wydziału Chemii obejmują zakres od chemii teoretycznej do zagadnień technologii chemicznej i dydaktyki chemii jednak największa koncentracja badań dotyczy szeroko rozumianej chemii organicznej w tym chemii polimerów oraz chemii ekologicznej. Obecnie na Wydziale Chemii są rozwijane następujące główne kierunki badawcze:

 1. Synteza i badania konformacji α,β-dehydropeptydów oraz synteza wybranych peptydów biologicznie aktywnych.
 2. Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin heterogenicznych katalizatorów typu Zieglera-Natty oraz homogenicznych katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych oraz ich heterogenizowanych odpowiedników; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej polimeryzacji związków winylowych; charakterystyka strukturalnych, molekularnych i fizyko-mechanicznych właściwości polimerów olefinowych.
 3. Studia z zakresu nowoczesnych materiałów polimerowych obejmujące badania modyfikacji poliolefin oraz otrzymywania kompozytów na osnowie polimerowej z napełniaczami nieorganicznymi lub surowcami roślinnymi w tym także charakterystyka ich właściwości fizykochemicnzych i użytkowych; badania stabilizacji i degradacji materiałów polimerowych w tym prace z zakresu ich biodegradacji, termo- i fotooksydacyjnej degradacji oraz starzenia atmosferycznego
 4. Badania kompleksów metali przejściowych z organicznymi zasadami Lewisa jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząsteczek, głównie alkenów.
 5. Analiza polimerów metodami chromatograficznymi w tym rozwój udoskonalonej metody pirolitycznej, chromatografii gazowej i chromatografii inwersyjnej.
 6. Badania wybranych procesów chemicznej technologii organicznej.
 7. Badania rentgenostrukturalne związków organicznych i metaloorganicznych, a także badania mechanizmów przemian fazowych oraz relacji pomiędzy strukturą i właściwościami w badanych związkach.
 8. Fizyczne i chemiczne podstawy inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów użytecznych w ochronie środowiska zwłaszcza spektralne i elektryczne badania ftalocyjanin i ich oddziaływań molekularnych.
 9. Chemia środowiska obejmująca procesy membranowe i ich zastosowanie w procesach oczyszczania wód komunalnych i przemysłowych, badania obiegu metali, zwłaszcza metali ciężkich i promieniotwórczych, w środowisku przyrodniczym, zastosowanie membran ciekłych dla zatężania związków ważnych dla środowiska
 10. Opracowywanie procedur oznaczania ksenobiotyków w żywności, płynach fizjologicznych i w próbkach środowiskowych.
 11. Badania procesów biotransformacji i biodegradacji związków fosforoorganicznych oraz relacji między roślinami i ich patogenami.
 12. Wydzielanie, oznaczanie składu i aktywności biologicznej związków pochodzenia naturalnego.
 13. Badania mechanizmów wybranych rekcji enzymatycznych oraz oddziaływań ekologicznych na poziomie molekularnym.
 14. Opracowanie metodyki przewidywania dokładnych parametrów strukturalnych i spektroskopowych 

        małych, średnich i dużych molekuł (NMR, IR, Raman, estymacja w granicy bazy zupełnej CBS,

        poprawki rowibracyjne i anharmoniczność).

 1. Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa związków biologicznie ważnych i leków (pomiary

        NMR, IR i Ramana).

 1.  Modelowanie molekularne parametrów strukturalnych i spektroskopowych modelowych układów

         nanowęglowych o skończonych rozmiarach (nanorurki węglowe, fulereny i grafen).

Badania poszczególnych zespołów są finansowane ze środków przyznawanych Wydziałowi Chemii na badania statutowe. Dodatkowo ze środków na badania własne finansuje się co roku kilkanaście grantów wewnętrznych (badania własne) przyznawanych głównie osobom realizującym prace promocyjne (doktoraty, habilitacje i awanse profesorskie).

Wydział Chemii wykazuje również skuteczność w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na prace badawcze oraz zakup niezbędnej do badań aparatury naukowej. Niezależnie od tego pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli lub biorą udział w realizacji kilku grantów kierowanych poza Uniwersytetem Opolskim. Co roku także realizowanych jest kilka prac naukowych, często o charakterze ekspertyz badawczych, na zlecenie różnych podmiotów spoza Uczelni.

Na początku lat 90-tych Instytut Chemii wypracował własny system oceny parametrycznej badań naukowych pracowników, następnie wdrożony i stanowiący rokrocznie podstawę podziału środków na badania statutowe poszczególnych zespołów naukowych. Znany pracownikom i klarowny system oceny pracy naukowej, stosowany od kilku lat, owocuje pożądanym wzrostem efektywności naukowej.

M.B.: Jak ocenia Pan aktywność naukową i dorobek kadry?

P.W.: Dynamikę rozwoju naukowego Wydziału Chemii charakteryzuje zwiększający się z roku na rok dorobek pracowników wyrażany liczbą, jak i rangą publikacji (dominujący udział prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym), a także wzrastająca aktywność pracowników w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na podkreślenie zasługuje również intensyfikacja badań realizowanych przez pracowników Wydziału Chemii w ramach współpracy z zespołami z innych ośrodków naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, głównie z takich krajów jak Szwecja, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Rosja, Japonia, Tajwan, Dania, Ukraina, Białoruś, Czechy, czy Słowacja. Pracownicy i studenci Wydziału Chemii uczestniczą w międzynarodowej wymianie naukowej w ramach krótkoterminowych staży naukowych, np. w Uniwersytecie w Lund, National Dong Hwa University na Tajwanie, Uniwersytetach w Kopenhadze, Gandawie, Ferrarze, Pradze, Wiedniu, Parmie, Poczdamie czy Dreźnie.

Efektem badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii są ich awanse naukowe. Na uwagę zasługuje fakt iż coraz częściej prace doktorskie są realizowane w ramach grantów promotorskich.

Ważnym elementem rozwoju młodej kadry są staże naukowe w znaczących zagranicznych ośrodkach naukowych. Pod tym względem miniony okres należy uznać za szczególnie pomyślny, bowiem w kolejnych latach kilku młodych pracowników odbyło zagraniczne staże naukowe m.in. staże podoktorskie u prof. W.H.Watsona w Texas Christian University w Fort Worth (dr K.Ejsmont), prof. A.Deffieuxa z University of Bordeaux (dr M.Białek), prof. W.Franka z Heinrich-Heine-Universität w Dűsseldorfie (dr M.Bujak), czy staże asystentów, doktorantów i magistrantów u prof. Jan Ăke Jőnssona z University of Lund, prof. Friedrich Hammerschmidta z Uniwersytetu Wiedeńskiego, prof. Andre Laschevsky’ego z Uniwersytetu w Poczdamie czy prof. Brigitte Voit z Instytutu Polimerów w Dreźnie oraz u prof. Hsiu-Hua Chang w Hualien na Tajwanie.

Profesorowie i młodzi pracownicy Wydziału Chemii uczestniczą także w pracach Europejskiego Studium Doktoranckiego Advanced Polymer Materials współorganizowanego przez trzy placówki polskie (w tym Wydział Chemii UO), dwie niemieckie oraz trzy czeskie dla wspólnego prowadzenia badań i kształcenia doktorantów.

Intensyfikacja badań naukowych i wzrost ich efektywności często weryfikowanej poprzez prezentację wyników badań w czasie różnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz publikowanych we wzrastającej liczbie światowych czasopism naukowych są pozytywnie oceniane przez różne instytucje (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne).

Samodzielna kadra naukowa Wydziału Chemii ma w większości uznaną pozycję naukową, co najmniej w kraju, czego dowodem są zaproszenia do udziału w konferencjach naukowych, i pracy w różnych gremiach naukowych (m.in. rady naukowe instytutów badawczych, towarzystwa naukowe, rady redakcyjne i programowe czasopism naukowych) oraz częste powierzanie recenzji publikacji krajowych i zagranicznych, grantów oraz prac promocyjnych i dorobku naukowego. Dodatkowo, pracownicy Wydziału organizują konferencje krajowe i międzynarodowe oraz skutecznie występują o przyznanie dwustronnych projektów badawczych z ośrodkami zagranicznymi.

M.B.: Dziękuję za rozmowę.

Charakterystyka zespołów naukowych Wydziału Chemii

Prace badawcze są realizowane w 8 zespołach naukowych:

1. Synteza, struktura i właściwości wybranych grup związków organicznych.
Kierownik: dr hab. Dawid Siodłak
Przedmiotem badań jest: a) metodyka syntezy peptydów i dehydropeptydów oraz badanie ich konformacji w roztworach i kryształach; b) synteza biologicznie aktywnych peptydów oraz badanie ich właściwości fizykochemicznych, konformacyjnych i użytkowych; c) synteza antyfolianów i badanie ich właściwości biochemicznych.

2. Badania mechanizmów wybranych reakcji enzymatycznych oraz oddziaływań ekologicznych na poziomie molekularnym.
Kierownik: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Tematyka obejmuje: badanie mechanizmów działania enzymów związanych z procesem melanizacji – tyrozynazy i tautomerazy dopachromu za pomocą metod spektroskopowych, polarograficznych i chromatograficznych; możliwości wykorzystania tyrozynazy do aktywacji proleków przeciwko czerniakowi; badanie oddziaływań ekologicznych na poziomie molekularnym – identyfikacja związków wydzielanych przez owady w procesie żerowania i analiza ich mechanizmów działania.
3. Technologia chemiczna i chemia polimerów.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Badania obejmują: a) syntezę i badanie kompleksów metaloorganicznych stosowanych jako katalizatory niskociśnieniowej polimeryzacji olefin; b) badania kinetyki oraz mechanizmu polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin z udziałem kompleksowych katalizatorów metaloorganicznych; c) badania modyfikacji poliolefin w kierunku nadania im pożądanych właściwości, w tym badania procesów termo- i fotodegradacji oraz starzenia atmosferycznego polimerów, głównie poliolefin; d) charakterystyka właściwości polimerów, głównie poliolefin.

4. Chemia analityczna i ekologiczna.
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia z pogranicza trzech dyscyplin: chemii, biologii i rolnictwa, w następującym zakresie:

 • Poszukiwanie nowych regulatorów wzrostu roślin i możliwości ich rozkładu przez mikroorganizmy w glebie.
 • Badania regulatorów wzrostu roślin, badania aktywności biologicznej i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych ksenobiotyków.
 • Badania możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotransformacji.
 • Wydzielania substancji naturalnych z różnych źródeł oraz opracowywania metod rozdziału i określania ich budowy.
 • Badania sposobów wyodrębniania, oczyszczania, zatężania i oznaczania ksenobiotyków, w tym związków endokrynologicznie czynnych, z próbek biologicznych, środowiskowych i z żywności.
 • Wykorzystania membran, w tym membran ciekłych i ekstrakcji do fazy stałej do wydzielania i zatężania substancji z próbek o skomplikowanym składzie.
 • Badania transportu aminokwasów i ich pochodnych przez membrany ciekłe oraz możliwości wykorzystania tych membran w przygotowaniu próbek do analizy.
 • Analizy związków biologicznie aktywnych, w tym pestycydów.
 • Syntezy peptydów i ich pochodnych oraz określania ich budowy i właściwości biologicznych.
 • Oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

5. Rentgenografia strukturalna.
Kierownik: dr Krzysztof Ejsmont
Badania rentgenostrukturalne kompleksów soli metali z ligandami organicznymi. Prace obejmują badanie struktury i mechanizmów przemian fazowych wybranych soli z grupy halogeno-antymonianów(III) i bizmutanów(III). Badanie, jakie cechy struktur krystalicznych są przyczyną pojawienia się u nich właściwości polarnych. Analiza zależności zmian temperaturowych długości wiązań w anionach M–X (M=Sb, Bi, x=”Cl,” Br). Pomiary strukturalne wybranych kryształów organicznych. Analiza rentgenostrukturalna oraz badanie rozkładu gęstości elektronowej oraz jego topologii w wybranych solach.

6. Fizykochemia koordynacyjna i fotokataliza.
Kierownik: dr hab. inż. Rudolf Słota, prof. UO
Makrocykliczne kompleksy metali wykazujące aktywność fotochemiczną i biochemiczną. Badania teoretyczne aktywacji małych cząsteczek w procesach polimeryzacji koordynacyjnej olefin wobec katalizatorów metaloorganicznych, zawierających związki metali przejściowych.

7. Synteza, struktura i właściwości związków kompleksowych metali przejściowych.
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kurzak
Badania obejmują:
1) Synteza ligandów organicznych (głównie zasad Schiffa) oraz ich kompleksów z metalami przejściowymi. Badania właściwości koordynacyjnych w roztworach, głównie przy pomocy absorpcyjnej spektroskopii elektronowej (Vis-NIR); fizykochemia roztworów niewodnych.
2) Badanie oddziaływania jonów metali i biologicznie aktywnych ligandów (kwasów aminohydroksamowych i bisfosfonowych) w roztworach wodnych. Określenie składu, wartości stałych trwałości i sposobu wiązania ligandów z wybranymi jonami metalu w tworzących się kompleksach z zastosowaniem miareczkowania pH-metrycznego, spektroskopii UV-Vis, EPR i NMR.
3) Konstruowanie (inżynieria krystaliczna) modeli immobilizowanych kompleksów η2-olefinowych Cu(I) i Ag(I) na nośnikach silikażelowych, modyfikowanych grupami nienasyconymi. Badanie budowy oraz określenie czynników regulujących reaktywność tych metalokompleksów z zastosowaniem dyfraktometrii rentgenowskiej i spektroskopii, w kierunku optymalizacji technologicznych parametrów procesów z udziałem kompleksów: katalizy, sensoryki piezokwarcowej jak też osadzania nanofilmów i nanoklasterów na matrycach zawierających krzem.

8. Badania fizykochemiczne i teoretyczne wybranych związków chemicznych.
Kierownik: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO
Tematyka obejmuje:
1) analizę konformacyjną modelowych peptydów i modyfikowanych peptydów (α,β-dehydropeptydów i N-metylowanych peptydów)

2) izolację enzymów proteolitycznych ze źródeł naturalnych oraz badanie wybranych związków fosfonowych jako ich potencjalnych inhibitorów;
3) syntezę i badanie właściwości fizykochemicznych (asocjacja, właściwości elektrochemiczne i katalityczne) podstawionych ftalocyjanin

4) wyznaczanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych (IR, Raman, NMR) wybranych cząsteczek biologicznie ważnych.

5) Opracowanie metodyki przewidywania dokładnych parametrów strukturalnych i spektroskopowych małych, średnich i dużych molekuł (NMR, IR, Raman, estymacja w granicy bazy zupełnej CBS, poprawki rowibracyjne i anharmoniczność).

6) Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa związków biologicznie ważnych i leków (pomiary NMR, IR i Ramana).

7) Modelowanie molekularne parametrów strukturalnych i spektroskopowych modelowych układów nanowęglowych o skończonych rozmiarach (nanorurki węglowe, fulereny i grafen).

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024