Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej otwartości na rozwiązania innowacyjne, dbałości o rozwój indywidualności - Politechnika Gdańska pozostanie uniwersytetem technicznym z wyobraźnią i przyszłością”.
prof.  dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG,  Rektor Politechniki Gdańskiej.

„Dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej, otwartości na rozwiązania innowacyjne, dbałości o rozwój indywidualności - Politechnika Gdańska pozostanie uniwersytetem technicznym z wyobraźnią i przyszłością”.

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG,  Rektor Politechniki Gdańskiej
Mariusz Blimel: Jakie są główne priorytety  rozwoju Politechniki Gdańskiej?

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG,  Rektor Politechniki Gdańskiej: Głównym celem  Politechniki Gdańskiej jest dążenie do rozwoju uczelni jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego i cenionego ośrodka opiniotwórczego, a także inicjatora oraz realizatora wielu przedsięwzięć i zadań innowacyjnych. Politechnika Gdańska powinna sprostać wymogom konkurencji i wykorzystać szanse rozwojowe dostępne na rynku globalnym. Powinna także sprawnie funkcjonować i  skutecznie realizować zamierzone spójne cele, skorelowane z ambicjami zawodowymi pracowników i jak najlepszymi aspiracjami studentów. Politechnika Gdańska powinna być otwarta na szeroką współpracę międzynarodową  i  krajową  w zakresie edukacji, badań naukowych i współpracy z gospodarką , a w szczególności z gospodarką  morską.

Politechnika Gdańska powinna być otwarta na szeroką współpracę krajową i międzynarodową, cenionym ośrodkiem opiniotwórczym, z wyobraźnią i mądrością podejmująca  nowe wyzwania na rzecz rozwoju regionu i kraju.
M.B. Jakie są według Pana, perspektywy rozwoju nauki w Polsce do 2020 roku, w odniesienie do "foresight'u" - sformułowanego przez zespół prof. M. Kleibera?

Politechnika Gdańskaprof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk: O ile mi wiadomo opracowano cztery warianty scenariuszy, które mogą z różnym prawdopodobieństwem sprawdzić się w życiu. Trudno jednak uwzględnić wszystkie możliwości rozwoju sytuacji. Dlatego przyjęta przez Uczelnię strategia  nie musi a priori dopasowywać się do tych scenariuszy. Powinna być na bieżąco monitorowana i koordynowana. Stąd tak istotne stają się uniwersalne cechy funkcjonowania Uczelni, w tym elastyczność w podejmowaniu właściwych działań oraz adaptowalność do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Istotną sprawą będzie też uwzględnienie potrzeb rynku oraz możliwości ludzkich wraz z kompleksową informatyzacją Uczelni. Te aspekty muszą zostać wzmocnione odpowiednią strukturą organizacyjną. Na Politechnice Gdańskiej już zapadła decyzja, że tą strukturą będzie struktura sieciowo - macierzowa.
M.B. Jak będzie „wyglądać” Politechnika Gdańska za Pana kadencji? Jakie ma Pan zamiar zrealizować najważniejsze priorytetowe cele?

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk: Zrealizowane będą następujące cele strategiczne:

·       Odciążenie pracowników od żmudnych prac administracyjnych i ukierunkować ich na prace twórcze prowadzące do autentycznego rozwoju osobowości.

·       Zapewnienie większej skuteczności działania, w tym zwiększenia wpływów finansowych, co powinno być skorelowane z wysokością wynagrodzeń.

·       Zwiększenie prestiżu Uczelni oraz uzyskanie wysokiej pozycji na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i badawczym, co gwarantuje rozwój ciekawej i owocnej współpracy.


Natomiast do najpilniejszych działań na lata 2008 - 2012 należeć będą:

1.     Usprawnienie  struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania ułatwiających jednostkom realizację zadań edukacyjnych i badawczych, w tym wykorzystanie zespołów doradczych i zadaniowych do eliminacji barier rozwoju Uczelni i wdrażania systemu jakości.

2.     Wprowadzenie kompleksowej informatyzacji prowadzącej do rozwoju usług informacyjnych wchodzących w skład e-Politechniki.

3.     Ukierunkowanie badań na potrzeby regionu w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wzrostu przedsiębiorczości.

4.     Rozszerzenie zakresu współpracy krajowej i międzynarodowej umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystanie sprawdzonych wzorców.

5.     Rozwój elastycznego systemu kształcenia studentów (w tym ścieżek kształcenia w języku angielskim) dostosowanego do poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb gospodarki (w tym gospodarki morskiej).

6.     Rozwój infrastruktury technicznej Uczelni, w tym budowa innowacyjnych laboratoriów dydaktyczno - badawczych dla uatrakcyjnienia procesu kształcenia i podniesienia poziomu naukowego badań, a także wyglądu zewnętrznego kampusu.

7.     Troska o pracowników i studentów, tak by odczuwali oni autentyczną satysfakcję z przynależności do społeczności akademickiej PG.

8.       Racjonalizacja kosztów realizacji przedsięwzięć, co oznacza dbałość o różne źródła finansowania, efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, jak też elastyczną i prorynkową strategię określania kosztów pośrednich.

Te działania odwzorowuje się jako konkretne zadania na jednostki (działy) Uczelni. Struktura sieciowo - macierzowa ma zapewnić odpowiedni nadzór nad ich realizacją, jak i spójność efektów różnych działań.
M.B.: Jaka jest najistotniejsza szansa Politechniki Gdańskiej, którą dziś można odnaleźć i wykorzystać?  

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk: Szansą Politechniki Gdańskiej jest dobra strategia rozwoju, szerokie zaangażowanie społeczności akademickiej w jej realizacji, determinacja kierownictwa w jej wdrożenie oraz podejście innowacyjne do badań i kształcenia. Dużą nadzieją, mimo kryzysu finansowego, są programy strukturalne Unii Europejskiej, które stanowią realne szanse finansowania niezbędnych przeobrażeń organizacyjnych, poprawę infrastruktury, rozwoju laboratoriów dydaktyczno - badawczych oraz doskonalenia umiejętności kadry. Istotnym elementem jest też integracja działań w regionie poprzez tworzenie Pomorskiej Metropolii Wiedzy. W tym dążeniu do celu nie należy zgubić człowieka, jego potrzeby i marzenia skorelować z rozwojem całej Uczelni.
M.B.: Jakie jest miejsce Politechniki Gdańskiej wśród uczelni w Polsce,  w Europie i na świecie?

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk: Dzisiaj każda uczelnia chciałaby spełniać formalne wymagania dotyczące uniwersytetu. Politechnika Gdańska od dawna jest uniwersytetem technicznym należącym do czołówki tego typu uniwersytetów w kraju. W Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Edukacyjnej nie będą liczyły się jednak formalne warunki. O prestiżu uczelni decydować będzie odpowiednia kadra o dużym dorobku i wyraźnej osobowości, jak i światowym uznaniu, wysoka ocena absolwentów na rynku pracy, liczne propozycje rozwiązań o dużym stopniu innowacyjności ale pojawiające się w produktach rynkowych. Dodatkowo by zaistnieć na rynku trzeba posiadać swoją własną specyfikę. Stawiamy na interdyscyplinarność kierunków studiów oraz badań. Przykładem jest gospodarka morska, energetyka, budownictwo, nano i biotechnologie, czy technologie informacyjne. Zakładamy również szeroki udział studentów w realizowanych projektach badawczo - wdrożeniowych. Praca w zespołach wraz z wybitnymi nauczycielami akademickimi jest najlepszą szkołą zdobywania umiejętności i doświadczenia. Liczymy, że dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej, otwartości na rozwiązania innowacyjne, dbałości o rozwój indywidualności - Politechnika Gdańska pozostanie uniwersytetem technicznym z wyobraźnią i przyszłością.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024